« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení vozidel - ul. Mánesova, 26. dubna, Valdštejnova, Cheb, MUCH 16597/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

16597 grafická příloha - Mánesova, 26. dubna, Valdštejnova
„'
<br> -T'€-Q-w\šw oesmíem (51% - |
<br> Legenda:
<br> Hranice Parcei
<br> 1115 - — - — Nová trasa sdělovacího vedení
<br> - - —— — Ochranné pásmo nové trasy sdělovacího vedení
<br> (se olivy/H.<.> <.>
<br>.a? _/ ——————— Připoiky sdělovaclho Vedení — (orientačně,nejsou součástí ÚR)
<br> Budova OPODB-X Rozvaděč PODB (pasivní optický distribuční bod)
<br> ' J 1353“.<.> BED/Fj
<br> ara/.a;- „.— AQQ řr-rf <.>
<br> Proti:-ik
<br> Podélné uložení,chodník ze
<br>.<.>.<.> „: /A__,„v£'
<br> faru.—\\Ě
<br> eň,šíře 0,35m
<br> Příčné iožení,chodník,šíře 0,35m
<br> VIV
<br> Příčné uložení,vozovka,s1re0,5m (překopem)
<br> //
<br> /
<br> ili/parkovani) v tem'rínu ID.-16.4.2024 Bude prováděno po úsecích 50m.Po dokončení úseku bude značka posunuta /
<br> a parkování uvolněno i
<br> “.itske' so::„xř
<br> Příčné uložení,vozovka (protlakem)
<br> Trasa,která není součástí žádosti
<br> I75I/l <.>
<br> Vyparkováno v temrínu 3.-10.4.2024
<br> Bude prováděno po úsecích SOm <.>
<br> Po dokončení úseku bude značka posunuta a parkování uvolněno
<br>.\ | <.>
<br> -1' F“
<br> 1 9.UŽ.20211.&&
<br> \ <.>
<br> 208/10.| '.<.> orni B gu
<br> |._.|
<br> :: €"— -iw:Ín !! - o.<.> "JS“
<br> : kin.".<.>,—neim-
<br> c',/í
<br> nad,MW mv
<br> zmaru Frouz-wm “mmm—L.minim.<.>
<br> S&PTQI a.!- Jm Mom ÚndřaJ Pon-tulák Jm Mann
<br> SUPTeF "WM "““““ T-Mobile Czech Republic a.s.r—ws-P-EM-le-FWUFC JI? “ FIM “TIP?-'“?
<br> IE: 25229297
<br> Tomlckovn 2144/1,148 % Praha 4 lnu/ru PL-21290L21i2129 msmiEheb [mA-1.Karlovarský lime.8103462187 anr- A3 ww- 11/2821 F[s_FTTH-CZ_2937_84008_00409_Cheb_2 S'm- ÚR :ism tunu.82954
<br> unum.una vkusu
<br> C.2 Katastrální sltucčni vgkres 1:1082 EIZ-05
<br> _ [.„„ ;— T'utl M\N DštÁĚtNx
<br> ! " “"/J '" (III/2
<br> ' \ ! Vyparkova'novtemrínu *" 429.4.2024-352024
<br> __,641/10 É „3.13ng | <.>
<br> “11231" [“ _ 'J J__."'_64I/5 (
<br> _ -34990_ „ 234/2 \
<br> Vyparkováno v temrínu 22.4.2-024 26.4.2024
<br> 125/13
<br> %$ vet\mrř1řři'
<br> Legenda:
<br> Hranice Parcel — ' —< — Nová t...
16597 návrh OOP - dočasný zákaz zastavení - Mánesova, 26. dubna, Valdštejnova
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br>
Č.j: MUCH 16597/2024 Cheb,dne: 19.02.2024
<br> Spis.zn.: KSÚ/1331/2024
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXXXXXX
<br> E-mail: ctvrtnikova@cheb.cz
<br> Telefon: XXX 440 520
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> návrh opatření obecné povahy
<br>
<br> Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemní komunikaci
<br>
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní orgán ve věcech provozu
<br> na pozemních komunikacích dle ustanovení §§ 124 odst.6 a 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) a zároveň příslušný silniční správní úřad ve smyslu ustanovení
<br> § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),na základě návrhu právnické osoby SITEL,spol.s r.o.<,>
<br> IČ: 447 97 320,Baarova 957/15,140 00 Praha 4 a po předchozím písemném vyjádření příslušného
<br> orgánu policie ČR,kterým je Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,územní odbor vnější služby
<br> Cheb,Dopravní inspektorát,Valdštejnova 2,350 15 Cheb,č.j.: KRPK-84518/ČJ-2024-190206 ze dne
<br> 19.02.2024,v návaznosti na ustanovení § 19a zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a ustanovení § 171 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),připravil tento návrh
<br> opatření obecné povahy pro:
<br>
<br> Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel:
<br> a) na části místní komunikace III.třídy C61 umístěné na p.p.č.2427/1,k.ú.Cheb
<br> (ul.Mánesova) v úseku mezi ul.Evropská a Májová v termínu od 03.04.2024 do 10.04.2024
<br> na dobu nebytně nutnou v období realizace stavebních prací na pokládce v...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz