« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - usnesení - přerušení řízení, předběžná otázka: Vestecká spojka, II. etapa včetně napojení na D1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0141 2019 48857 (4)
1/11
<br>
<br>
<br>
<br> Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad
Karlštejnská 259
252 28 Černošice
<br> Spis.ZN.výst.: 48857/2019/To V Černošicích dne 09.02.2024
Č.j.: MUCE 22105/2024 OSU
vyřizuje:
tel./e-mail:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX,kancelář č.X.XX,Karlštejnská XXX
221 982 567 / renata.tomkova@mestocernosice.cz
<br>
<br> USNESENÍ
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Černošice,odbor stavební úřad (dále jen „stavební úřad“),jako stavební úřad pří-
slušný podle § 13 odst.1 písm.c) ve spojení s § 13 odst.4) a 6) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ve spojení s
§ 330 odst.3 zákona č 283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů,jako příslušný
správní orgán
<br> p ř e r u š u j e
<br> podle § 64 odst.1 písm.c) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“) územní řízení zahájené na základě žádosti,kterou dne 29.07.2019 podal
<br> Středočeský kraj,IČO 70891095,Zborovská 81/11,150 00 Praha 5,zastoupený organizací zajiš-
ťující výkon agendy investorské přípravy a realizace dopravních staveb ve vlastnictví Středočeského
kraje,kterou je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,příspěvková organizace <,>
IČO 00066001,Zborovská 81/11,150 00 Praha 5 (dále jen „žadatel“) <,>
kterou zastupuje na základě plné moci
TUBES spol.s r.o <.>,IČO 25062255,Nad Zátiším 345/12,142 00 Praha 4
ve věci umístění záměru:
<br> Vestecká spojka,II.etapa včetně napojení na D1
<br> na pozemcích parc.č.2034 v katastrálním území Chodov,parc.č.157,158/7,158/8,158/36,158/37 <,>
158/41,158/43,158/44,421/1,424/1,429/2,447/3,447/4,447/5,447/6,447/7,447/8,448,455/1 <,>
455/2,455/11,455/14,457/1,458/2,458/4,459/15,464,486/1,486/2,497,498,499/4,499/5,500 <,>
501,502 v katastrálním území Zdiměřice u Prahy,parc.č.1016/13 v katastrálním území Písnice <,>
parc.č.434/1,442/1,442/21,442/22,442/23,442/24,442/25,442/26,477/1,481/3,481/4,502/9 <,>
503/13,503/17,5...

Načteno

edesky.cz/d/8507655

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz