« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - Veřejná vyhláška- Stanovení místní úpravy provozu- Mladá Vožice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DIO 3489.pdf
!& fa zzz;
<br> NIÉSTSKY ÚŘAD ma'-m- wm,W; 'ÚZťJ/"ýé ///'/ <.>
<br> TŠŠŠŽM
2023-50912.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> O d b o r d o p r a v y
<br>
*S00FX01XKSVP*
Žižkovo náměstí 2,390 01 Tábor S00FX01XKSVP
<br>
Spis.značka S-META 50912/2023/VPec Tábor
<br> Číslo jednací METAB 3489/2024/OD/VPec
<br> Oprávněná úřední osoba Bc.Veronika Peclová / 381 486 283 6.2.2024
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
<br> veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Městský úřad Tábor,Odbor dopravy,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm <.>
<br> c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů na základě podaného podnětu ve smyslu § 42 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád (správní řád),ve znění pozdějších předpisů na stanovení místní úpravy
<br> provozu na pozemních komunikacích,po předchozím projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu
<br> na pozemních komunikacích v souladu s § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu v návaznosti na
<br> § 172 odst.1 správního řádu s příslušným dotčeným orgánem,t.j.Policií České republiky,která
<br> k předmětnému stanovení místní úpravy provozu vydala stanovisko dne 26.10.2023 pod č.j.KRPC-410-
<br> 1482/ČJ-2023-020806 z moci úřední
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu v souladu s § 171 až 174 správního řádu místní úpravu
<br> provozu na místní komunikaci u křižovatky ulice Náměstí obětí nacismu a Žižkovo náměstí,Mladá
<br> Vožice,která spočívá v odstranění dopravní značky P4 „Dej přednost v jízdě!“ a umístění a osazení svislé
<br> dopravní značky P4 „Dej přednost v jízdě!“,dle přiložené grafické situace DIO,která je nedílnou součástí
<br> tohoto stanovení,z důvodu nesouladu umístění dopravní značky P4 „Dej přednost v jízdě!“ s platnými
<br> právními předpisy <.>
<br> Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
<br> 1.Umístění dopravní značky P4 „Dej přednost v jízdě!“ musí odpovídat přiložené grafické situaci DIO <,>
která...

Načteno

edesky.cz/d/8483028

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz