« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - Veřejná vyhláška- ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sud_výrok_opak. VP_únor 2024
Návrh územního plánu
<br> SUDOMĚŘICE U TÁBORA
<br>
NÁVRH pro opakované veřejné projednání
<br>
TEXTOVÁ ČÁST
<br>
<br>
vyznačení změn od verze pro veřejné projednání (ze září 2023)
<br> nový text vypuštěný text
<br> (změny na str.13,17,24,50,51)
<br>
vyznačení změn od verze pro společné jednání (z července 2019)
<br> nový text vypuštěný text
<br>
změny vyvolané převodem do jednotného standardu
<br> nový text vypuštěný text
<br>
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Správní orgán,který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Sudoměřice u Tábora
<br> Datum nabytí účinnosti územního plánu:
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele
<br> Jméno a příjmení:
<br>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Funkce: vedoucí odboru rozvoje,Městský úřad Tábor
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Podpis a otisk úředního razítka:
<br>
Projektant:
<br> Design M.A.A.T <.>,s.r.o <.>
<br>
<br> Zodpovědný projektant:
<br> Autor koncepce:
<br> Projektant:
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,MBA,DiS <.>
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,MBA,DiS <.>
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Únor XXXX
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> 3
<br> Obsah
<br>
1.Vymezení zastavěného území 7
<br> 2.Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jejích hodnot 8
<br> 2.1.Přírodní hodnoty.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 8
<br> 2.2.Kulturní hodnoty.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 8
<br> 3.Urbanistická koncepce,včetně urbanistické kompozice,vymezení ploch s rozdílným...
sud_odůvodnění_opak. VP_únor 2024
Návrh územního plánu
<br> SUDOMĚŘICE U TÁBORA
<br>
ODŮVODNĚNÍ pro opakované veřejné projednání
<br>
TEXTOVÁ ČÁST
<br>
<br>
vyznačení změn od verze pro veřejné projednání (ze září 2023)
<br> nový text vypuštěný text
<br> (změny na str.24-26,58,64,68)
<br>
<br>
vyznačení změn od verze pro společné jednání (z července 2019)
<br> nový text vypuštěný text
<br>
<br> změny vyvolané převodem do jednotného standardu
<br> nový text vypuštěný text
<br>
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Správní orgán,který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Sudoměřice u Tábora
<br> Datum nabytí účinnosti územního plánu:
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele
<br> Jméno a příjmení:
<br>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Funkce: vedoucí odboru rozvoje,Městský úřad Tábor
<br>
<br>
<br>
<br> Podpis a otisk úředního razítka:
<br>
Projektant:
<br> Design M.A.A.T <.>,s.r.o <.>
<br>
<br> Zodpovědný projektant:
<br> Autor koncepce:
<br> Projektant:
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,MBA,DiS <.>
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,MBA,DiS <.>
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br>
Únor XXXX
<br>
<br> X
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> Obsah
<br>
<br> 1.POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 4
<br> 2.VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ
<br> PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM,VYHODNOCENÍ
<br> KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 4
<br> 3.VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ <,>
<br> ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A
<br> URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU
<br> NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 8
<br> 4.VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO
<br> PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 13
<br> 5.VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH
<br> PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH
<br> PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ,POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPOR...
O3_výkres předpokl. záborů PF
Lipiny
<br> Na pahrbku
<br> (Obec Mezno)
<br> (Obec Mezno)
<br> (Obec Chotoviny)
<br> (Obec Chotoviny)
<br> DS.m
<br> 99
<br> 7.29.44
<br> I <.>
<br> V <.>
<br> 7.29.11
<br> III <.>
<br> 7.29.14
<br> III <.>
<br> 7.29.14
<br> 7.29.04
<br> II <.>
<br> 7.37.16
<br> III <.>
<br> 7.32.04
<br> 7.37.16
<br> 7.32.14
<br> V <.>
<br> V <.>
<br> 7.37.16
<br> V <.>
<br> 7.29.44
<br> V <.>
<br> V <.>
<br> 7.50.11
<br> III <.>
<br> III <.>
<br> 7.68.11
<br> V <.>
<br> II <.>
<br> 99
<br> 7.32.14
<br> 7.29.11
<br> V <.>
<br> V <.>
<br> 7.67.01
<br> 7.32.44
<br> V <.>
<br> I <.>
<br> III <.>
<br> 7.50.11
<br> V <.>
<br> 7.29.01
<br> 7.68.11
<br> I <.>
<br> 7.29.41
<br> 7.29.01
<br> I <.>
<br> 7.29.11
<br> V <.>
<br> II <.>
<br> 99
<br> 7.29.41
<br> I <.>
<br> 7.29.11
<br> 7.29.01
<br> IV <.>
<br> I <.>
<br> 7.50.01
<br> I <.>
<br> 7.50.01
<br> III <.>
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> III <.>
<br> 99
<br> 99
<br> 7.32.14
<br> 7.50.01
<br> V <.>
<br> DS.m
<br> Z.3
<br> Z.6
<br> Z.9
<br> Z.10
<br> Z.11
<br> Z.12
<br> Z
<br> <.>
<br> 1
<br> 7
<br> Z
<br> <.>
<br> 1
<br> 6
<br> Z.2
<br> Z.1
<br> DS.m
<br> Z.8
<br> Z.5
<br> Z
<br> <.>
<br> 1
<br> 5
<br> DS.m
<br> 7.29.11
<br> I <.>
<br> 7.29.04
<br> IV <.>
<br> 7.29.04
<br> III <.>
<br> 7.50.01
<br> 7.68.11
<br> DS.m
<br> DS.m
<br> D
<br> S
<br> <.>
<br> m
<br> D
<br> S
<br> <.>
<br> m
<br> Z
<br> <.>
<br> 1
<br> 8
<br> Z.13
<br> DS.m
<br> 7.68.11
<br> V <.>
<br> 7.29.11
<br> I <.>
<br> 7.29.14
<br> III <.>
<br> 7.29.14
<br> III <.>
<br> D
<br> S
<br> <.>
<br> m
<br> 2
<br> D
<br> S
<br> <.>
m
<br> 1
<br> D
<br> S
<br> <.>
<br> m
<br> 3
<br> D
<br> S
<br> <.>
<br> m
<br> 7
<br> D
<br> S
<br> <.>
<br> m
<br> 5
<br> D
S
<br>.m
8
<br> 3
<br> 4
<br> 1
<br> 9
<br> 9
<br> 5
<br> 6
<br> 2
<br> 1
<br> 7
<br> 15
<br> 13
<br> 2
<br> 3
<br> 12
<br> 16
<br> 17
<br> 24
<br> 2
<br> 0
<br> 2
<br> 2
<br> 26
<br> 25
<br> C
<br> N
<br> Z
<br> <.>
2
<br> C
<br> N
<br> Z
<br> <.>
<br> 1
<br> 2
<br> 27
<br> C
<br> N
<br> Z
<br> <.>
3
<br> 7.29.14
<br> III <....
O2_výkres širších vztahů
RBK 317
<br> RBC 820
<br> Pintovka
<br> RBK 313
<br> R
<br> B
<br> C
<br>
<br> 7
<br> 3
<br> 8
<br> RBK 413
<br> RBC 737
<br> RBC 736
<br> Karlovka
<br> N
<br> B
<br> K
<br>
<br> 1
<br> 2
<br> 0
<br> NBK 120
<br> silnice na 4 pruhovou v
<br> korisoru 100 m
<br> 1
<br> 0
<br> 0
<br>
m
<br>
-
<br>
2
<br> 0
<br> 0
<br>
m
<br> 100 m
<br> h
<br> r
<br> a
<br> n
<br> i
<br> c
<br> e
<br>
<br> k
<br> r
<br> a
<br> j
<br> e
<br> <,>
<br> k
<br> o
<br> r
<br> i
<br> d
<br> o
<br> r
<br> u
<br>
<br> 1
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> m
<br> k
<br> o
<br> r
i
d
<br> o
<br> r
u
<br>
1
<br> 0
<br> 0
<br>
m
<br> DPSH
<br> L
<br> B
<br> K
<br> <.>
<br> 1
<br> 6
<br> c
<br> L
<br> B
<br> K
<br> <.>
<br> 1
<br> 2
<br> IP.5
<br> L
<br> B
<br> K
<br> <.>
<br> 1
<br> 0
<br> I
<br> P
<br> <.>
<br> 4
<br> I
<br> P
<br> <.>
<br> 3
<br> IP.1
<br> IP.2
<br> L
B
<br> K
2
7
<br> LBC
<br> L
<br> B
<br> C
<br> L
<br> B
<br> C
<br> <.>
<br> 1
<br> 1
<br> L
<br> B
<br> C
<br> <.>
<br> 1
<br> 3
<br> L
B
<br> C
<br> <.>
1
5
<br> L
B
<br> K
<.>
1
4
<br> LBC3
<br> LBC4
<br> LBC9
<br> L
B
<br> K
2
7
<br> L
<br> B
<br> K
<br> <.>
<br> 1
<br> 6
<br> b
<br> L
<br> B
<br> K
<br> <.>
<br> 1
<br> 6
<br> a
<br> S
<br> Zpracovatel Design M.A.A.T <.>,s.r.o <.>
<br> Zodpov.projektant
<br> O2
<br> M 1 : 25 000
<br> 1 : 25 000
<br> LEGENDA
<br> DPS
<br> H
<br> ORP
O1_koordinační výkres.pdf
MU.p
<br> Lipiny
<br> Na pahrbku
<br> DD
<br> (Obec Mezno)
<br> (Obec Mezno)
<br> (Obec Chotoviny)
<br> (Obec Chotoviny)
<br> DD
<br> WT
<br> LU
<br> AP.p
<br> AP.t
<br> MU.p
<br> MU.p
<br> MU.p
<br> MU.p
<br> MU.p
<br> MU.p
<br> MU.p
<br> MU.p
<br> AP.p
<br> AP.p
<br> AP.p
<br> AP.p
<br> AP.p
<br> AP.t
<br> AP.t
<br> AP.t
<br> AP.t
<br> AP.t
<br> AP.t
<br> AP.t
<br> AP.t
<br> AP.t
<br> AP.t
<br> LU
<br> AP.t
<br> LU
<br> AP.t
<br> LU
<br> LU
<br> LU
<br> LU
<br> LU
<br> LU
<br> LU
<br> LU
<br> MU.p
<br> MU.p
<br> MU.p
<br> MU.p
<br> MU.p
<br> MU.p
<br> MU.p
<br> DS
<br> LU
<br> DS.u
<br> DS
<br> DS.m
<br> DS
<br> DS.u
<br> DS.u
<br> DS.u
<br> DS.u
<br> DS.u
<br> D
<br> S
<br> <.>
<br> u
<br> DD
<br> D
S
<br> <.>
u
<br> DS.u
<br> DD
<br> D
<br> S
<br> <.>
<br> u
<br> DS.u
<br> 5
<br> 2
<br> 0
<br> 520
<br> 5
<br> 4
<br> 0
<br> 5
<br> 5
<br> 0
<br> 5
<br> 4
<br> 0
<br> 5
<br> 3
<br> 0
<br> 5
<br> 2
<br> 0
<br> 5
<br> 1
<br> 0
<br> 5
<br> 3
<br> 0
<br> 5
<br> 1
<br> 0
<br> 550
<br> 560
<br> 570
<br> 5
<br> 7
<br> 0
<br> 530
<br> 500
<br> 550
<br> 540
<br> 4
<br> 9
<br> 0
<br> 5
<br> 0
<br> 0
<br> 5
3
0
<br> 5
<br> 2
<br> 0
<br> 510
<br> 5
<br> 4
<br> 0
<br> 5
<br> 1
<br> 0
<br> 520
<br> 5
<br> 2
<br> 0
<br> 5
<br> 4
<br> 0
<br> 5
<br> 3
<br> 0
<br> 5
<br> 3
<br> 0
<br> 5
<br> 5
<br> 0
<br> 5
<br> 4
<br> 0
<br> 5
<br> 5
<br> 0
<br> 5
<br> 6
<br> 0
<br> 5
<br> 7
<br> 0
<br> 5
<br> 3
<br> 0
<br> 5
<br> 7
<br> 0
<br> 5
5
0
<br> 5
<br> 4
<br> 0
<br> 5
<br> 5
<br> 0
<br> 5
<br> 3
<br> 0
<br> 5
<br> 0
<br> 0
<br> 5
<br> 3
<br> 0
<br> 5
<br> 0
<br> 0
<br> 4
<br> 9
<br> 0
<br> 5
<br> 1
<br> 0
<br> 5
<br> 5
<br> 0
<br> 5
<br> 4
<br> 0
<br> 5
<br> 3
<br> 0
<br> 5
<br> 2
<br> 0
<br> 5
<br> 1
<br> 0
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 2
<br> 0
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> I
/
3
<br> D
3
<br> D
<br> 3
<br> MU.p
<br> VL
<br> BI
<br> BI
<br> VL
<br> BI
<br> BV
<br> BV
<br> BI
<br> OU
<br> OU
<br> VL
<br> BV
<br> BV
<br> BI
<br> BV
<br> BV
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
...
N3_výkres VPS+VPO.pdf
Lipiny
<br> Na pahrbku
<br> (Obec Mezno)
<br> (Obec Mezno)
<br> (Obec Chotoviny)
<br> (Obec Chotoviny)
<br> PP.1
<br> S
<br> Zpracovatel Design M.A.A.T <.>,s.r.o <.>
<br> Zodpov.projektant
<br> N3
<br> M 1 : 5 000
<br> LEGENDA
<br> hranice parcel
<br> VT.1
<br> VD.1
<br> PO.1
<br> PP.1
<br> 1 : 5 000
<br> VR.1
N2_hlavní výkres.pdf
MU.p
<br> Lipiny
<br> Na pahrbku
<br> DD
<br> (Obec Mezno)
<br> (Obec Mezno)
<br> (Obec Chotoviny)
<br> (Obec Chotoviny)
<br> DD
<br> WT
<br> LU
<br> AP.p
<br> AP.t
<br> MU.p
<br> MU.p
<br> MU.p
<br> MU.p
<br> MU.p
<br> MU.p
<br> MU.p
<br> MU.p
<br> AP.p
<br> AP.p
<br> AP.p
<br> AP.p
<br> AP.p
<br> AP.t
<br> AP.t
<br> AP.t
<br> AP.t
<br> AP.t
<br> AP.t
<br> AP.t
<br> AP.t
<br> AP.t
<br> AP.t
<br> LU
<br> AP.t
<br> LU
<br> AP.t
<br> LU
<br> LU
<br> LU
<br> LU
<br> LU
<br> LU
<br> LU
<br> LU
<br> MU.p
<br> MU.p
<br> MU.p
<br> MU.p
<br> MU.p
<br> MU.p
<br> MU.p
<br> DS
<br> LU
<br> DS.u
<br> DS
<br> DS.m
<br> DS
<br> DS.u
<br> DS.u
<br> DS.u
<br> DS.u
<br> DS.u
<br> D
<br> S
<br> <.>
<br> u
<br> DD
<br> D
S
<br> <.>
u
<br> DS.u
<br> DD
<br> D
<br> S
<br> <.>
<br> u
<br> DS.u
<br> 5
<br> 2
<br> 0
<br> 520
<br> 5
<br> 4
<br> 0
<br> 5
<br> 5
<br> 0
<br> 5
<br> 4
<br> 0
<br> 5
<br> 3
<br> 0
<br> 5
<br> 2
<br> 0
<br> 5
<br> 1
<br> 0
<br> 5
<br> 3
<br> 0
<br> 5
<br> 1
<br> 0
<br> 550
<br> 560
<br> 570
<br> 5
<br> 7
<br> 0
<br> 530
<br> 500
<br> 550
<br> 540
<br> 4
<br> 9
<br> 0
<br> 5
<br> 0
<br> 0
<br> 5
3
0
<br> 5
<br> 2
<br> 0
<br> 510
<br> 5
<br> 4
<br> 0
<br> 5
<br> 1
<br> 0
<br> 520
<br> 5
<br> 2
<br> 0
<br> 5
<br> 4
<br> 0
<br> 5
<br> 3
<br> 0
<br> 5
<br> 3
<br> 0
<br> 5
<br> 5
<br> 0
<br> 5
<br> 4
<br> 0
<br> 5
<br> 5
<br> 0
<br> 5
<br> 6
<br> 0
<br> 5
<br> 7
<br> 0
<br> 5
<br> 3
<br> 0
<br> 5
<br> 7
<br> 0
<br> 5
5
0
<br> 5
<br> 4
<br> 0
<br> 5
<br> 5
<br> 0
<br> 5
<br> 3
<br> 0
<br> 5
<br> 0
<br> 0
<br> 5
<br> 3
<br> 0
<br> 5
<br> 0
<br> 0
<br> 4
<br> 9
<br> 0
<br> 5
<br> 1
<br> 0
<br> 5
<br> 5
<br> 0
<br> 5
<br> 4
<br> 0
<br> 5
<br> 3
<br> 0
<br> 5
<br> 2
<br> 0
<br> 5
<br> 1
<br> 0
<br> MU.p
<br> VL
<br> BI
<br> BI
<br> VL
<br> BI
<br> BV
<br> BV
<br> BI
<br> OU
<br> OU
<br> VL
<br> BV
<br> BV
<br> BI
<br> BV
<br> BV
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> BI
<br> RI
<br> OU
<br> BV
<br> BI
<br> BV
<br> BV
<br> BI
<br> ZZ
<br> DS.m
<br> BI
<br> BI
<br> OS...
N1_výkres základního členění území.pdf
Lipiny
<br> Na pahrbku
<br> (Obec Mezno)
<br> (Obec Mezno)
<br> (Obec Chotoviny)
<br> (Obec Chotoviny)
<br> Z.3
<br> Z.6
<br> Z.9
<br> Z.10
<br> Z.11
<br> Z.12
<br> Z
<br> <.>
<br> 1
<br> 7
<br> Z
<br> <.>
<br> 1
<br> 6
<br> Z.2
<br> Z.1
<br> Z.8
<br> Z.5
<br> Z
<br> <.>
<br> 1
<br> 5
<br> US.1
<br> US.3
<br> Z
<br> <.>
<br> 1
<br> 8
<br> Z.13
<br> K.13
<br> K.11
<br> K.12
<br> K.9
<br> K.4
<br> K
<br> <.>
<br> 8
<br> K.6
<br> K.5
<br> K.2
<br> K.1
<br> K
<br> <.>
<br> 7
<br> K
<br> <.>
<br> 1
<br> 0
<br> K.14
<br> R.1
<br> K
<br> <.>
<br> 1
<br> 5
<br> R.2
<br> US.2
<br> R.3
<br> K
<br> <.>
<br> 3
<br> P
<br> <.>
1
<br> K
<br> <.>
<br> 1
<br> 6
<br> S
<br> Zpracovatel Design M.A.A.T <.>,s.r.o <.>
<br> Zodpov.projektant
<br> N1
<br> M 1 : 5 000
<br> 1 : 5 000
<br> LEGENDA
<br> hranice parcel
<br> Z.1
<br> K.1
<br> P.1
<br> US.1
<br> R.1
verejna_vyhlaska.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor rozvoje *S00FX01XZ5YC* Žižkovo nám.2/2,390 01 Tábor S00FX01XZ5YC Spis.značka S-META 33261/2012 OR/Ha 65 Tábor Číslo jednací METAB 9421/2024/OR/Ha 13.2.2024 Oprávněná úřední osoba XXXXXXXXXX XXX VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Tábor,odbor rozvoje,jako příslušný úřad územního plánování vykonávající působnost pořizovatele územních plánů podle ustanovení § 6 odst.1c zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s § 334a zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) oznamuje v souladu s ustanovením § 22 a § 53 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb.o správním řízení,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA.Opakované veřejné projednání návrhu,s výkladem projektanta,v rozsahu úprav po veřejném projednání konaném dne 20.12.2023,se uskuteční na MěÚ Tábor,Žižkovo nám.čp.6 (zasedací místnost v budově matriky,1.patro) v úterý 19.3.2024 od 13:00 hodin.Návrh Územního plánu Sudoměřice u Tábora je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadu Sudoměřice u Tábora v úředních hodinách: pondělí 8:00 – 17:00 hod.středa 8:00 – 12:00 hod.pátek 8:00 – 15:00 hod.a u pořizovatele,na odboru rozvoje Městského úřadu Tábor,v úředních hodinách: pondělí,středa: 8:00 - 17:00 hod.úterý,čtvrtek: 13:00 - 15:00 hod.pátek: 8:00 - 11:30 hod.a dále je zveřejněn na internetové úřední desce https://www.taborcz.eu/vismo/dokumenty2.asp?id=66309&n=uzemni-plan-sudomerice-u- tabora&p1=66234 a www.sudomericeutabora.cz.od 16.2.2024 do 26.3.2024.Na základě veřejného projednání návrhu konaného dne 20.12.2023 došlo k těmto podstatným úpravám dokumentace: - změna umístění plochy pro vodojem (veřejně prospěšná stavba) - promítnutí odvodňovacích zařízení do koordinačního výkresu a zohlednění tohoto limitu v území u plochy Z.6 (OS) Nejpozději do 7 dnů ode dne konání opakovaného veřejného jednání mohou vlastníci poze...

Načteno

edesky.cz/d/8480072

Meta

Územní plánování   EIA   Rozpočet   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz