« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Lubomír Diviš- ulice Bukurešťská před č. p. 2795, Tábor

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace.pdf(1).pdf
2,2 m 2,2 m _
<br> [
<br> 804 4717 9GB 8626
<br> BC? 8732
<br> GRAFICKÁ PŘÍLOHA
<br> [
<br> E89 E13 (Diviš)
<br> MĚSTSKY URAD E13 (Haršány) T OR
<br> _;a 1—
<br> Vyhrazené parkování — XXXXXXX XXXXX
2024-7579.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> O d b o r d o p r a v y
<br>
*S00FX01XVTOI*
Žižkovo náměstí 2,390 01 Tábor S00FX01XVTOI
<br>
Spis.značka S-META 7579/2024/BBer Tábor
<br> Číslo jednací METAB 8149/2024/OD/BBer
<br> Oprávněná úřední osoba XXXXXXX XXXXXX / XXX XXX XXX XX.X.XXXX
<br>
<br> XXXXXXX XXXXX,Bukurešťská XXXX/X,XXX XX Tábor X
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Městský úřad Tábor,Odbor dopravy,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm <.>
<br> c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu ve smyslu § 42 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád (správní řád),ve znění pozdějších předpisů na přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích,který dne 6.2.2024 podal
<br> XXXXXXX XXXXX,nar.X.X.XXXX,Bukurešťská 2795/7,390 05 Tábor 5
<br> (dále jen "navrhovatel"),po písemném vyjádření Policie České republiky ze dne 12.2.2024 pod č.j <.>
<br> KRPC-370-210/ČJ-2024-020806 z moci úřední
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu v souladu s § 171 až 174 správního řádu přechodnou
<br> úpravu provozu v ulici Bukurešťská před č.p.2795,Tábor,MK 5c,která spočívá v umístění a osazení
<br> přenosných svislých dopravních značek IP 12 – Vyhrazené parkoviště,E 8e – Úsek platnosti,E 13 – Text
<br> (8C4 4717,9C8 8626) a vodorovné dopravní značky V 10e – Vyhrazené parkoviště z důvodu
<br> vyhrazeného parkování <.>
<br> Doba trvání: od 8.4.2024 do 31.12.2024 <.>
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Umístění dopravních značek musí odpovídat přiložené grafické situaci DIO,která je nedílnou
součástí tohoto opatření <.>
<br> 2.Provedení a umístění dopravních značek s certifikátem jakosti musí být v souladu s vyhláškou č <.>
294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemníc...

Načteno

edesky.cz/d/8472342

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz