« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Seznámení s podklady rozhodnutí: "Vila Podolí", ul. Ve Svahu, č.parc. 113/1,2,3, 115/1, 2019, k.ú. Podolí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PKD MHMP.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
1/1 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního ú adu
<br> *MHMPXPMY7G3C*
MHMPXPMY7G3C
<br>
<br>
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA <,>
MHMP
odbor stavebního ádu
odd lení stavebního ádu
Mariánské nám stí 2/2
11000 Praha 1
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vy izuje/linka/tel.:
MHMP 2070468/2023/09.10.2023 XXXX XXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-2155547/2023/O4/Ku Počet listů/p íloh: 1/0
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 2122729/2023 16.10.2023
<br>
Věc: „VILA PODOLÍ“,ulice Ve Svahu,Praha 4
<br> S ohledem na ustanovení zákona číslo 13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve zn ní
pozd jších p edpisů nemáme k p edm tné stavb XXX k dokumentu M stské části Praha X,ú adu
m stské části,odboru životního prost edí a dopravy (sp.zn.: Č.j.: P4/022583/22/OŽPAD/KUB-
P I 001/22 ze dne 29.03.2022),které bylo vydáno k p ipojení nemovitosti parc.č.113/1 k.ú <.>
Podolí námitek.P edložený dokument lze chápat jako sd lení k p edm tnému,resp.ke
staveništnímu vjezdu,nikoliv k novému p ipojení.V tomto dokumentu však z ejm vlivem
písa ského pochybení došlo k následující chyb.Text: „Jedná se o doplnění stávajícího
rozhodnutí P4/02253/22/OŽPAD/KUB – PRI 001/22 ze dne 25.01.2023.“ je nesmyslný,neboť
nelze m nit/doplňovat již pravomocn vydané rozhodnutí o p ipojení <.>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXX K r e j č a v.r <.>
ředitel odboru pozemních komunikací a drah
STEJNOPIS,za správnost vyhotovení: Ing.XXXX XXXXX
<br>
Na vědomí:
PKD-OX sektor Ku
<br>
<br>
2023-10-18T09:00:29+0200
MV 2023_11_15_Stanovisko_PHA_Vila_Podoli.pdf
1
<br> MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
<br> Kloknerova 2295/26,148 01 Praha 414
<br> Č.j.MV-171063-2/PO-OKR-2023
<br>
<br>
<br> Magistrát hl.m.Prahy
Odbor stavebního řádu
Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1
k č.j.: MHMP 2071210/2023
k sp.zn.: S-MHMP 1923918/2023/STR
<br>
<br>
<br>
Závazné stanovisko nadřízeného správního orgánu na úseku ochrany
obyvatelstva
<br>
<br>
<br> Název stavby:
<br> „Vila Podolí“
<br> Místo stavby:
<br> Praha 4,ul.Ve Svahu
<br> k.ú.: Podolí,parc.č.113/1,113/2,113/3,115/1,2019 <,>
<br> Stavebník:
<br> AND Vila Podolí s.r.o <.>,IČO 09906312,Zlatnická č.p.1582/10,110 00 Praha 1 – Nové
Město,kterého zastupuje Podlipný Sladký architekti s.r.o <.>,IČO 27628337,Vlašimská č.p <.>
1847/12,Praha 10 – Vinohrady,101 00 Praha 101,kterého zastupuje Ing.XXXXX XXXXXX,IČO
XXXXXXXX,Zaječická č.p.834/5,Praha 8 – Čimice,184 00 Praha 84
<br>
<br> Předložená dokumentace a podklady:
<br> - Průvodní a souhrnná technická zpráva,zpracováno 09/2021,revize 11/2021
<br> - Koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy č.j.:
<br> HSAA- 11903-3/2021 ze dne 26.10.2021
<br> - Rozhodnutí sp.zn.P4/504164/21/OST/BAVA,č.j.: P4/227501/23/OST/BAVA ze dne 19 <.>
<br> 6.2023
<br> *MVCRX07KOMIM*
MVCRX07KOMIM
prvotní identifikátor
<br> Praha 16.listopadu 2023
Počet listů: 4
<br>
<br>
2
<br> - Odvolání,které podaly Ing.XXXXXXXX XXXXXX a MUDr.XXXXXXX XXXX,právně zastoupené
<br> advokátem JUDr.Michalem Bernardem,Ph.D.dne 21.7.2023 včetně doplnění ze dne 10 <.>
<br> 8.2023
<br> - Vyjádření stavebníka k podaným odvoláním ze dne 25.8.2023
<br> - Předklad odvolání se stanoviskem Úřadu městské části Praha 4 na Magistrát hl.m.Prahy <,>
<br> sp.zn.P4/504164/21/OST/BAVA,č.j.: P4/371417/23/OST/MAVE,ze dne 13.9.2023
<br> - Žádost Magistrátu hl.m.Prahy o změnu nebo potvrzení závazného stanoviska,č.j.: MHMP
<br> 2071210/2023 ze dne 9.10.2023
<br>
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sbo...
HZS 2023_12_04_Zmena_na_souhlasne_zavazne_stanovisko_s_podminkou_Vila_Podolí.pdf
1 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Sokolská 62,121 24 Praha 2 Vaše č.j.: MHMP 2071178/2023 HZSAX00JWWT Naše č.j.: HSAA-9487-3/ODP6-2023 Praha 6.prosince 2023 Počet stran: 8 Přílohy: -/- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor stavebního řádu Oddělení stavebního řádu Mariánské náměstí 2/2 110 01 Praha 1 ID DS: 48ia97h ZÁ V A ZN É S T A N O V I S K O NADŘÍZENÉHO SPRÁVNÍHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: "Vila Podolí",ul.Ve Svahu,Praha 4 Místo stavby: Praha 4,parc.č.113/1,113/2,113/3,115/1,2019 v k.ú.Podolí Stavebník: AND Vila Podolí s.r.o <.>,IČO 09906312,Zlatnická 1582/10,110 00 Praha 1 Předložený druh dokumentace: Požárně bezpečnostní řešení pro společné povolení (dále jen „PBŘ“) stavby s názvem: "Vila Podolí" na pozemku p.č.113/1,113/2,113/3,ul.Ve Svahu,k.ú.Podolí,Praha 4,datum vydání 09/2021 Zodpovědný projektant PBŘ: Ing.XXXXXXXX XXXXX,ČKAIT XXXXXXX Ředitel Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy jako nadřízený správní orgán (dále jen „nadřízený správní orgán“) podle ustanovení § 31 odst.5 písm.a) zákona č.133/1985 Sb <.>,o požární ochraně,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“),posoudil žádost Magistrátu hlavního města Prahy,Odboru stavebního řádu,Oddělení stavebního řádu,Mariánské náměstí 2/2,110 01 Praha 1 (dále jen „MHMP“),č.j.MHMP 2071178/2023 ze dne 9.října 2023,spis.zn.: S-MHMP 1923918/2023/STR (dále jen „žádost“),o změnu nebo potvrzení části závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy (dále jen „HZS hl.m.Prahy“),č.j.HSAA-11903-3/2021 ze dne 26.října 2021,na úseku požární ochrany (dále jen „závazné stanovisko“) podle ustanovení § 149 odst.7 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).2 Závazné stanovisko bylo podkladem doloženým do řízení ve věci stavby s názvem "Vila Podolí",ul.Ve Svahu,Praha 4,na pozemcích parc.č.113/1,113/2,113/3,115/1,2019 v katastrálním území Podolí,ke které Úřad městské části Praha 4,odbor s...
potvrzení_ZS Ministerstva zdravotnictvi.pdf
Ministerstvo zdravotnictví,Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2 tel./fax: +420 224 971 111,e-mail: mzcr@mzcr.cz,www.mzcr.cz Magistrát hlavního města Prahy Odbor stavebního řádu Oddělení stavebního řádu Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Váš dopis zn.: S-MHMP 1923918/2023/STR Ze dne: 9.10.2023 Praha 21.listopadu 2023 Č.j.: MZDR 29139/2023-4/OVZ *MZDRX01Q6LEO* MZDRX01Q6LEO Žádost o změnu nebo potvrzení závazného stanoviska Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze č.j.HSHMP 60483/2021/Hum ze dne 13.10.2021 ke společnému územnímu a stavebnímu řízení stavebního záměru „Vila Podolí“ v k.ú.Podolí Ministerstvo zdravotnictví,jako správní úřad nadřízený Hygienické stanici hlavního města Prahy se sídlem v Praze příslušný podle § 149 odst.7 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,obdrželo žádost Magistrátu hlavního města Prahy,Odboru stavebního řádu,Oddělení stavebního řádu,o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze č.j.HSHMP 60483/2021/Hum ze dne 13.10.2021,vydaného k projektové dokumentaci stavebního záměru „Vila Podolí“ ul.Ve Svahu,Praha 4 v k.ú.Podolí,jako podklad pro společné územní a stavební řízení.Podle § 149 odst.7 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s § 77 ve spojení s § 82 odst.2 písm.i) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,Ministerstvo zdravotnictví předmětné závazné stanovisko vydané k projektové dokumentaci ke stavebnímu záměru „Vila Podolí“ ul.Ve Svahu,Praha 4 v k.ú.Podolí,jako podklad pro společné územní a stavební řízení p o t v r z u j e.Odůvodnění: Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze (dále i „HSHMP“) na základě žádosti Ing.Aleny Vrátné,Zaječická 834/5,184 00 Praha 8,IČO: 74463233,doručené dne 6.10.2021,která zastupuje AND Vila Podolí s.r.o <.>,Zlatnická 1582/10,110 00 Praha 1,IČO: 09906312,posoudila jako dotčen...
Ministerstvokultury.pdf
*MKCRX00KWQPR* Ministerstvo kultury Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz V Praze dne 14.11.2023 Naše značka: MK 66046/2023 OPP Spis.zn.: MK-S 13241/2023 OPP Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXX Závazné stanovisko Ministerstvo kultury,jako příslušný nadřízený orgán státní památkové péče,postupem podle § 149 odst.7 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s § 4 odst.9 zák.č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů,potvrzuje fiktivní závazné stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy,odboru památkové péče,k jehož vydání došlo dne 6.11.2021,v řízení vedeném pod sp.zn.S-MHMP 1584345/2021,marným uplynutím lhůty pro vydání závazného stanoviska dle § 4 odst.9 zák.č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů,o jehož vydání bylo vydáno osvědčení MHMP OPP ze dne 8.11.2021 pod č.j.MHMP 1808684/2021,sp.zn.S-MHMP 1584345/2021,ve věci stavby na pozemcích parc.č.113/1,113/2,113/3,k.ú.Podolí,Ve Svahu,147 00 Praha 4,které jsou v ochranném pásmu památkové rezervace v hl.m.Praze,vyhlášeném rozhodnutím bývalého odboru kultury NVP č.j.Kul/5-932/81 ze dne 19.5.1981 o určení ochranného pásma památkové rezervace v hl m.Praze a jeho doplňkem ze dne 9.7.1981,kterými se určuje toto ochranné pásmo a podmínky pro činnost v něm.Odůvodnění Odbor památkové péče Ministerstva kultury obdržel žádost Magistrátu hlavního města Prahy,odboru stavebního řádu,o potvrzení nebo změnu fiktivního závazného stanoviska,k jehož vydání došlo marným uplynutím lhůty pro vydání závazného stanoviska dle ustanovení § 4 odst.9 zák.č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“),dne 6.11.2021,v rámci řízení o vydání závazného stanoviska vedeného pod shora uvedenou spisovou značkou dle § 14 odst.2,§ 44a odst.3 památkového zákona ve věci stavby na pozemcíc...
MMR 1215_2024_81_ZS_Vila_Ve_Svahu_Podolí.pdf
Číslo jednací
MMR-1215/2024-81
<br> Vyřizuje
Mgr.Václava Nováková
<br> Linka
2136
<br> Datum
17.1.2024
<br>
<br>
<br>
<br> Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
<br> Adresáti dle rozdělovníku
<br>
<br>
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel.: +420 224 861 111
fax: +420 224 861 333
IČ: 66 00 22 22
www.mmr.cz
<br> Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O
NADŘÍZENÉHO ORGÁNU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br> Ministerstvo pro místní rozvoj,odbor územního plánování (dále jen „ministerstvo“),jako správní
orgán příslušný podle § 14 odst.1 zákona č.2/1969 Sb <.>,o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky,ve znění pozdějších předpisů,§ 11 odst.1 písm.e) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“),§ 118 odst.2 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze <,>
ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s § 334a odst.2 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební
zákon,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“)ve spojení s § 149 odst.7
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
ve věci žádosti Magistrátu hl.m.Prahy,odboru stavebního řádu,o změnu nebo potvrzení
závazného stanoviska Magistrátu hl.m.Prahy,odboru územního rozvoje,ze dne 3.11.2021 <,>
č.j.MHMP 1717500/2021 (sp.zn.: S-MHMP 1585326/2021),k záměru označenému „Vila Podolí“
na pozemcích parc.č.113/1,113/2,113/3,2019 a 115/1 v k.ú.Podolí,vydává podle § 149 odst.7
správního řádu následující závazné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování:
<br> Závazné stanovisko Magistrátu hl.m.Prahy,odboru územního rozvoje,ze dne 3.11.2021 <,>
č.j.MHMP 1717500/2021 (sp.zn.: S-MHMP 1585326/2021),k záměru označenému „Vila Podolí“
na pozemcích parc.č.113/1,113/2,113/3,2019 a 115/1 v k.ú.Podolí,se mění v části
odůvodnění dle odůvodnění tohoto závazného stanoviska nadřízeného orgánu územního
plánování,a ve zbytku se potvrzuje <.>
<br> O d ů v o d n ě n í
Úřad městské části Praha 4,od...
2023-1923918.pdf
S íd lo : Mar i ánsk é nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviš t ě : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
<br> Tel.: Kontak tn í cen t rum: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/4 e -mai l : posta@p rah a.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> --- Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>
<br> Č.j.: 236 00 4773
<br> MHMP 264642/2024 Počet listů/příloh: 2/6
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1923918/2023/STR 12.2.2024
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu,jako příslušný správní orgán v souladu
<br> s ustanovením § 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> oznamuje,že v odvolacím řízení vedeném proti rozhodnutí spis.zn.P4/504164/21/OST/BAVA <,>
<br> č.j.P4/227501/23/OST/BAVA ze dne 19.6.2023,které vydal Úřad městské části Praha 4,odbor
<br> stavební,kterým byl ve společném řízení stavební záměr na stavbu nazvanou
<br>
<br> "Vila Podolí" <,>
<br> ul.Ve Svahu,Praha 4
<br>
<br> na pozemcích parc.č.113/1,113/2,113/3,115/1,2019 v katastrálním území Podolí <,>
<br> byly v řízení doplněny podklady pro vydání rozhodnutí.Konkrétně XXXX do spisu doplněno:
<br> X.změna závazného stanoviska Magistrátu hlavního města Prahy,odboru územního
<br> rozvoje,č.j.MHMP 1717500/2021 ze dne 3.11.2021,spis.zn.S-MHMP 1585326/2021 <,>
<br> kterou vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj,odbor územního plánu,pod č.j.MMR-
<br> 1215/2024-81 ze dne 17.1.2024 <,>
<br> 2.potvrzení fiktivního závazného stanoviska Magistrátu hlavního města Prahy,odboru
<br> památkové péče,č.j.MHMP 1808684/2021 ze dne 8.11.2021,spis.zn.S-MHMP
<br> 1584345/2021,které vydalo Ministerstvo kultury ČR,odbor památkové péče,pod č.j <.>
<br> MK 66046/2023 OPP ze dne 14.11.2023,spis.zn.MK-S 13241/2023 OPP <,>
<br> 3.vyjádření ke stanovisku Úřadu městské části Praha 4,odboru životního prostředí
<br> a dopravy,č.j.P4/022583/22/OŽPAD/KUB-PŘI 001/22 ze dne 29.3.2022,které v...

Načteno

edesky.cz/d/8464111

Meta

Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Územní plánování   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz