« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 14251/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MUCH 14251/2024_příloha
2- My CHEB %
<br> \ /
<br> _ a “* Fišš; & x ' / / JŠ ŠŠŠ “aš “i \\ :,i! /
<br> *šsi.MÉ “* /(
<br> ě,„.b Asc :.*? /.: Vllov'á
<br> 5,1,(2% / WWW-'$ m vam—15 "*" 5 N 1“- g,4 ©.<.> % na: + _: ng - „_ _ I _ ČN m© + na a nua- “má _ Dodatkové tabulka „\ <> C D.Š' Els s textem: láp© (* “\ ó Dub + 518 N.<.>.<.>.a x MIMO VOZIDEL STAVBY zana-513 Fm *th _ © _ _ _." anova.juan-513.o '; “£— „ <.>
<br> Západní
<br> Nová
<br> /,/ \ \ +03 -
<br> “ing „\ m __' „ _ __ : ŽŠÝÁ ???? KHPK.f€.2.<.> í.ch-202.Ý- 1902 5 s e,i" LÍLŽ)N£Š.! Elmo Cheb souhlasrdia pHÍGž ené situace.<.>.<.>.<.> -
<br> „'n
<br> 5 květm.% ;,351 35 Plesná ( _ __íCO: 00254169 (3 <.>
<br> či 1 MM COM
<br> "E
<br> n
<br> & “fu N
<br> Západní
<br> 1%,zď
<br> \ /\
<br> /
<br> (2.+513 WM
<br>.a o Zzam-Ela — 4.- mnm %]
<br> \ qgěó na.+.513 % 0 © (")„ C2.| \\ Dodatkové tabulka *“ 221mm: 5—5
<br> ? E13 s textem: \: “54
<br> uMIMO VOZIDEL ST AVBY" ©
<br> Rubi-E13
<br> vilová
<br> \hm'm
<br> Nová W“
<br> “a“ tuti
<br> Vilová
<br> \W?č
<br> “má
<br> půd
<br> MW :.MM KRPK- !$.Í.žZ.<.>.fó.J-2ozžč _ 19020 Dl ÚO Cheb souhlasí dle přiložené situace.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Lázeňská
<br> ewsuarew
<br> „\sqělg')
<br> !! Lázeňská
<br> W
MUCH 14251/2024
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br>
Č.j: MUCH 14251/2024 Cheb 12.02.2024
<br> Spis.zn.: KSÚ 1071/2024
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
<br> E-mail: smidova@cheb.cz
<br> Telefon: XXX 440 521
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy ve věcech
<br> provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6) a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
<br> provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu
<br> společnosti ALGON,a.s <.>,IČ: 284 20 403,Ringhofferova 1/115,155 21 Praha 5,na stanovení přechodné
<br> úpravy provozu na pozemních komunikacích: na místní komunikaci III.třídy 5c umístěné na p.p.č.1345/1 <,>
<br> k.ú.Plesná (ul.Polní); na místní komunikaci III.třídy 3c umístěné na p.p.č.819/2,k.ú.Plesná (ul.Vilová);
<br> na místní komunikaci III.třídy 6c umístěné na p.p.č.819/2,k.ú.Plesná (ul.Květná); na místní komunikaci
<br> III.třídy 10c umístěné na p.p.č.819/1,k.ú.Plesná (ul.Nová čtvrť); a na místní komunikaci III.třídy 7c
<br> umístěné na p.p.č.1347/11,k.ú.Plesná (ul.Větrná),po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu
<br> Policie ČR,dopravního inspektorátu PČR Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje ze dne
<br> 02.02.2024 pod č.j.: KRPK-10352/ČJ-2024-190206,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona
<br> o silničním provozu a §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „správní řád“),vydává toto opatření obecné povahy,kterým
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na místní komunikaci III.třídy 5c umístěné na p.p.č.1345/1,k.ú.Plesná (ul.Polní);
<br> na místní komunikaci III.třídy 3c umístěné na p...

Načteno

edesky.cz/d/8457731

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz