« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Jan Friedek- ulice Hanojská před č. p. 2834, Tábor

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace.pdf(1).pdf
GRAFICKÁ PŘÍLOHA
<br> 304 4553 E 13 l 701 2160 E 13 | MĚSTSKÝ ÚŘAD
<br> TOR
<br>.<.> 1 - Vyhrazené parkování » XXX XXXXXXX „M
2024-8276.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> O d b o r d o p r a v y
<br>
*S00FX01XWDGD*
Žižkovo náměstí 2,390 01 Tábor S00FX01XWDGD
<br>
Spis.značka S-META 8276/2024/BBer Tábor
<br> Číslo jednací METAB 8427/2024/OD/BBer
<br> Oprávněná úřední osoba XXXXXXX XXXXXX / XXX XXX XXX X.X.XXXX
<br>
<br> XXX XXXXXXX,Hanojská XXXX/X,XXX XX Tábor X
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Městský úřad Tábor,Odbor dopravy,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm <.>
<br> c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu ve smyslu § 42 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád (správní řád),ve znění pozdějších předpisů na přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích,který dne 8.2.2024 podal
<br> XXX XXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Hanojská 2834/9,390 05 Tábor 5
<br> (dále jen "navrhovatel"),po písemném vyjádření Policie České republiky ze dne 16.2.2021 pod č.j <.>
<br> KRPC-787-117/ČJ-2021-020806 z moci úřední
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu v souladu s § 171 až 174 správního řádu přechodnou
<br> úpravu provozu v ulici Hanojská před č.p.2834,Tábor,MK 10c,která spočívá v umístění a osazení
<br> přenosných svislých dopravních značek IP 12 – Vyhrazené parkoviště,E 8d – Úsek platnosti <,>
<br> E 13 – Text (8C44553,7C12160) a vodorovné dopravní značky V 10e – Vyhrazené parkoviště,z důvodu
<br> vyhrazeného parkování <.>
<br> Doba trvání: od 16.3.2024 do 31.12.2024 <.>
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Umístění dopravních značek musí odpovídat přiložené grafické situaci DIO,která je nedílnou
součástí tohoto opatření <.>
<br> 2.Provedení a umístění dopravních značek s certifikátem jakosti musí být v souladu s vyhláškou č <.>
294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunik...

Načteno

edesky.cz/d/8450846

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz