« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu- Blokové čištění-Tábor

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace DIO 7850-2024 II.část.pdf.pdf
BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ č.14
<br> — Moskevská ul 15 — Helsinská ul.9 — Berlínská ul.12 — Parkoviště pod Varšavskou ul.2
<br> celkem: 38 DZ B 28 s dodatkovou tabulkou
<br> „WWW 'a!
<br> Uowňuoue snowáuoue
<br> cili-\\ <.>
<br> |_.<.>.|.<.>.<.>.<.>.<.>.!.Lunnunuunuun.:.==w <.>
<br>.-.I
<br> lSLl-íl <.>
<br> mom <.>
<br> WUG
<br> © Při5pěvatelé OpenSlreetMap.RÚIAN: © ČÚZK
<br> Hr'ohíádkova
<br> Jilemnického
<br> Alšova
<br> 1:1887
<br> QDZ
<br> KA!
<br> HELSINS
<br> \\
<br> U U
<br> !
<br> © Přispěva!eié OpenStreelMap.RÚIAN: © ČÚZK
<br> A132
<br> \cz
<br> 35
<br>,cf)
<br> FZ
<br> :;
<br> rcl
<br> Fiu
<br> po og 11887
<br> hong/\wngA (E06,ŠLS V\CFÉHQ
<br> 1:944
<br> Phspěvatelé OpenStreelMapv RÚIAN: © ČÚZK
<br> ©
<br> „J
<br> \,<.> :
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
<br> — Bělehradská ul <.>
<br> - Světlogorská ul.— Vídeňská ul <.>
<br> - Minská ul <.>
<br> — Bukurešťská ul.— Budapešťská ul <.>
<br> celkem:
<br> č.15
<br> 10 16
<br> 15 6
<br> ól DZ
<br> B 28 s dodatkovou tabulkou
<br> ;) Přispěvatelé OpenStreetMap,RÚIAN: © ČÚZK
<br> BĚLEHRADSKA/ sbz
<br> 1:944
<br> _“"7
<br> __
<br> "T“" F_ " L'"
<br> © uPřispévatelé OpenSlreelMap RÚlAN: ©ČÚZK
<br> ] „l J J
<br> \!
<br> 9352
<br> /
<br> sv ETL 0 Go RS V\A
<br> 1:944
<br>,Caw Emu—Í („ ; L“ - LZ.<.> <.>,L,— L „„
<br> í ?
<br> BUdapešt'ská
<br> “19 U K0 0320 '"Oo/ i Sff '
<br> © Přispěvatelé OpenSlreetMap,RÚIAN: © ČÚZK 1 : 1 887
<br> Í _: ( V\DENSKA % ])2
<br> C772 CT:.CT:.C.<.>.<.> C:.<.>.-
<br> ám.Přátelství
<br> „ © Přispěvatelé OpenSlreelMap.RÚIAN: © ČÚZK
<br> Alej ;
<br> MlNSkA'
<br> ?,;.“ E 1 944
<br> GDE
<br> &
<br> © Přispěvatelé OpenSlreelMap.RÚIAN; © ČÚZK
<br> 1:944
<br> mcxcwmmkaŘ
<br> \ÍHW
<br> C„ Ca.C„.d C_„„ E.<.>.<.>.C.<.> CÍÍ ÉÍÍ „ Í Šli—,$“"—,'.“Í.""Í'."“Í
<br> _.<.>.„ v /.© Přlspěvatelé OpenStreelMap.RÚIAN: © ČÚZK B U D A PES—His l/< A 6 \b “;"-3; 1 : 472
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ č.16
<br> - Havanská ul.vč.parkovišť 22
<br> — Parkoviště u areálu Komora 2x 4 + 6 - Solijská ul <.>
<br> — Hanojská ul <.>
<br> — Krakovská ul <.>
...
Situace DIO 7850-2024 I.část.pdf.pdf
L LJ LJ
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ JARO 2024
<br> Čištění bude prováděno v době od 2 4 do 30.5.2024,3x týdně ato úterý,streda a čtvrtek od 7 hod.do 14 hod.S vyjímkou Žižkova náměstí kde číštění probehne od 5,00 hod.do 7,00 hod.Vybíaně ulice budou označeny jeden týden dopředu přenosnými
<br> dopravními značkami" Zákaz zastavení" ( B 28 ) v refle exním provedení s dodatkovou tabulkou s textem " Blokové čištění,od do,datum."
<br> V případě blokového eístění.ě4 bude pro Žižkovo náměstí a Tržní náměstí použita dodatková tabulka " Od do,datum ",a text" Platí pro celé náměstí "
<br> V plípadě blokového číštění č.10,16,17 budou použity značky IP 25— zóna s dopravním omezením se symbolem B 28.V případě rekonstrukce nebo staveb komunikací nebude blokové čištění provedeno <.>
<br> Začíná se vždy ulicí,která je uvedenájako první.P01adí blokového čišt níurčuje Odbor dopravy.5 Z ďčš /ť 2/0 555 fax "3 za č'évďťďfó'í
<br> ý__ /„
<br> JlHÚČESKÉHo KRAJE
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ č.1
<br> — Husovo nám.13 — Parkoviště před ČD
<br> — ul.U Bechyňské dráhy 9 - Chocholouškova ul.— Jeronýmova ul <.>
<br> - Šafaříkova ul <.>
<br> - Farského ul <.>
<br> — Tyršova ul <.>
<br> - Fůgnerova ul <.>
<br> — Havlíčkova ul <.>
<br> - ul.U Spojky
<br> NÝŠ'ř—NNNWN
<br> celkem: 53 DZ B 28 s dodatkovou tabulkou
<br> mw;
<br> © Přrspévatelé OpenSIreetMap.RÚIAN: © ČÚZK
<br> Ql“' „„ HUSOVO NAM„
<br> &_„ 4332
<br> 1:1887
<br> ““""—fta—z—fc:
<br> © Přispěvatelé OpenStreeiMap.RÚIAN: © ČÚZK
<br> PARKOU \ šTš ?ŽEb 5,5 <.>
<br> €
<br> 53:
<br> 1:472
<br> 0132 A
<br> l: % <,>
<br> & |: %„ :.'$,ll l; ll l) ll ll U ll íého U »;
<br> G
<br>,s_n l-lí Př|spévatelé OpenSlreelMap.RÚIAN: © ČÚZK 1 : 1 887
<br> IC:.<.> <.>
<br> _.<.> <.>
<br> DRÁHY
<br> V
<br> U %ÉCl—lVNSKE
<br> r.<.>.<.> :lu fl ll <.>
<br> © 353563 Owena—822mm.mc_>z„ © GDN—A
<br> Dzoozorocwío<>
<br> llil lllJ
<br> Wuv
<br> \—
<br> N <.>
<br> © 233586 OnmnmŠmŽmU.mc_>z„ © OGNx G.<.> H Po.Z 4 Z o <> ?.ID:“ __.<.> oř“
<br> 3/4 F_A'Ííl KLM/A 7143
<br> l' ": G " <.>
<br>...
2024-7850.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> O d b o r d o p r a v y
<br>
*S00FX01XX2YN*
Žižkovo náměstí 2,390 01 Tábor S00FX01XX2YN
<br>
Spis.značka S-META 7850/2024/MVor Tábor
<br> Číslo jednací METAB 8599/2024/OD/MVor
<br> Oprávněná úřední XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX,DiS./ XXX XXX XXX XX.X.2024
<br>
<br> Technické služby Tábor s.r.o <.>,Kpt.Jaroše 2418,Klokoty,390 03 Tábor 3
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Městský úřad Tábor,Odbor dopravy,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm <.>
<br> c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu ve smyslu § 42 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád (správní řád),ve znění pozdějších předpisů na přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích,který dne 7.2.2024 podal
<br> Technické služby Tábor s.r.o <.>,IČO 62502565,Kpt.Jaroše 2418,Klokoty,390 03 Tábor 3
<br> (dále jen "navrhovatel"),po písemném vyjádření Policie České republiky ze dne 5.2.2024 pod č.j.KRPC-
<br> 370-102/ČJ-2024-020806 z moci úřední
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu v souladu s § 171 až 174 správního řádu přechodnou
<br> úpravu provozu na místních komunikacích v ulicích 9.května,XXXXXX XXXXXXX,Barvířská <,>
<br> Bělehradská,Berlínská,Bezručova,Bílkova,Boženy Němcové,Brigádníků,Budapešťská <,>
<br> Budovatelů,Budovcova,Bukurešťská,Buzulucká,Bydlinského,Čečkova,Dobrovského,Doliny <,>
<br> Dukelských bojovníků,Erbenova,Farského,Fibichova,Fügnerova,Hanojská,Harantova <,>
<br> Hartova,Havanská,Havlíčkova,Helsinská,Herlošova,Hlinická,Hošťálkova,Hromádkova <,>
<br> Husinecká,Husova,Husovo nám <.>,Chocholouškova,Jana Kubiše,Janáčkova,XXXXXXXXX XXXXX <,>
<br> Jaselská,Jeronýmova,Jesenského,Jiráskova,Jordánská,Josefa Švehly,Jozefa Gabčíka <,>
<br> Kamarýtova,Kamenná,Kánišova,Kaplířova,Ke Chlumu,...

Načteno

edesky.cz/d/8450845

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz