« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 14154/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MUCH 14154/2024_příloha
!
<br> Dopravně inženýrské opatření XII/21227 - výstavba vjezdu,' BUS zastávky Club <,>
<br> Hradiště- dle TP 66,schema 8/8
<br> fť/Žaw 12 &* 290W 4,' a? W Wir-s ! mw URAD mim MiWi-0M
<br> H/ZZ- WL? ď;
<br> “( 402026
<br> “? silnic
<br> ít 2 202% '"“ %.;ivuaaudwba silnic ii; rského kraje při u „ n.1 mg: animace Šnlml'i (hth—i'ii 232 PSČ 356 01 i „ :_mc::čz70um123
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> ČKAIT - č.XXXXXXX Údolní X/XXXX XXX 02 Cheb
<br> +420 601 592 286
<br> m.cemk©seznam.cz
<br> Zodpovědný projektant: Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> Hlavni projektant: Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> Projektant: lng.XXXXXX XXXXXX
<br> Technická kontrola: Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> Objednatel: STABIA s.r.o.Sládkova 159/1,Cheb 350 02
<br> Zakázka:
<br> DIOII|121227 Výstavba vjezdu,BUS zastávky - Hradiště
<br> Příloha:
<br> Situace DZ
<br> Datum: Paré číslo:
<br> 07/2023
<br> Úroveň:
<br> DIO
<br> Číslo zakázky: 102023
<br> Měřítko: Číslo přílohy: 1 2500
<br> Dokumentaci lze užívat dle příslušné smlouvy o dilo,kopírování a rozšiřování bez předchozího souhlasu je zakázáno <.>
MUCH 14154/2024
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br>
Č.j: MUCH 14154/2024 Cheb 12.02.2024
<br> Spis.zn.: KSÚ 1123/2024
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
<br> E-mail: smidova@cheb.cz
<br> Telefon: XXX 440 521
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy ve věcech
<br> provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6) a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
<br> provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu
<br> společnosti STABIA s.r.o <.>,IČ: 291 11 021,Sládkova 159/1,350 02 Cheb,na stanovení přechodné úpravy
<br> provozu na silnici III.třídy č.21227 (dále jen „silnice III/21227“) umístěné na p.p.č.239/1,k.ú.Hradiště
<br> u Chebu,obec Cheb,po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,dopravního
<br> inspektorátu PČR Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje ze dne 07.02.2024 pod č.j.: KRPK-
<br> 62241/ČJ-2023-190206,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a §§ části šesté
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává toto
<br> opatření obecné povahy,kterým
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici III/21227 umístěné na p.p.č.239/1,k.ú.Hradiště u Chebu,obec Cheb <,>
<br> v rozsahu: dle návrhu tvořícího grafickou přílohu tohoto opatření obecné povahy <.>
<br>
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br>
<br> Provedení a umístění dopravního značení: Přenosné dopravní značky budou provedeny jako retroreflexní <,>
<br> upevněny spodním okrajem ve výšce min.0,60 m nad úrovní vozovky na červenobíle pruhovaném
<br> podpěrném hliníkovém nebo ocelovém ...

Načteno

edesky.cz/d/8447353

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz