« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - ul. Lesní, Cheb, MUCH 14267/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

14267 grafická příloha - Lesní
s\'f o o- (t 4,ď $ť,Š.l\: : $\: 'J- \-: 1.<.>.r) (:-.:) (,-_ -f:\r' :l'*o \)r ; tJ ci : ?i;\-: ř š.o r,:.: \; l: -s\ r{ 5.oílI o=\-/ + V'ó 3!^o :b !aY> ^+E=:y /US,) <.>,\",m o.{.ót.a 9*&*-wg O.qflEÍ t Fř+."iď :E + d N ř|| BI.t!l 'il._l 9l (Elť|.ol tusDJ -:l ll -olol.š|"uls.-J.9 glÁ* !|- orl9l 3l orl(rl JI JILI PIurl trl olJI.&li.t.! firli lllo>l ol 6l Íp *.fft L*J* + B + N 12,ÚZ.?il:j.'ÍA F JuJ x'* NO i<,w444LuH wr-,<,> Ě,E E é o."p ď s\- *3 1O-O.r:r>č Sy-: 'X\\::= $\: )li Š:.! \/ (t ii luc: -c:.7 :l š.i {4\\: l]\\: c) \; !{ t,<,> 'a"ši F o n.ell{iqat6 ats ar p dA.<.> ř.a <.>,š? É.9.* oa :'!;B a '9€ ; :3!9o "',-:{ 9*gYíř :' & !""tN&.r"*-.- x "i,{ 'Íw -!tr.o L :.<.> íN>' ' * * -.Úor:{.<.> & f'b\::i iÍ g! & * fiíi] T r t úq řt.ší* mi*.d' u šť ',j|!]'ós.i>H' 35{ 5 Nl í/rl ;31 Íl '.1 o,l rEl +.1.ol -il TI -alol -sl L.)l,<.> -Jšcl_: (ál-Ol Jl q,l.91 El OI9lJl =l tl trt olJIolctl 1 i6l.cll >lol t/'l p oď -s9.oE ya éť.qrí; č3ěŠ ebr i7 8?,?-fi?L Ú-q n,uť/W,ftl{-b? l lt.c tv
14267 OOP - stanovení PÚP - Lesní
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br>
Č.j: MUCH 14267/2024 Cheb,dne: 12.02.2024
<br> Spis.zn.: KSÚ/1126/2024
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXXXXXX
<br> E-mail: ctvrtnikova@cheb.cz
<br> Telefon: XXX 440 520
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> opatření obecné povahy
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní orgán ve věcech provozu
<br> na pozemních komunikacích dle ustanovení §§ 124 odst.6 a 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu právnické osoby ALGON,a.s <.>,IČ: 284 20 403 <,>
<br> Ringhofferova 115/1,155 21 Praha 5,na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích pro označení úplné uzavírky provozu v části ul.Lesní v Chebu realizované v souvislosti
<br> s prováděním stavebních prací na realizaci stavby „Rekonstrukce ulice Lesní,Cheb – II.etapa – fáze I.“ <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,Krajské ředitelství policie
<br> Karlovarského kraje,č.j.: KRPK-10354/ČJ-2024-190206 ze dne 05.02.2024,v návaznosti na ustanovení
<br> § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,ustanovení § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává toto opatření obecné povahy,kterým
<br>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> na místní komunikaci III.třídy C75 umístěné na p.p.č.2117/4,p.p.č.2153/1 a p.p.č.2453/3,k.ú.Cheb
<br> (ul.Lesní) a místní komunikaci IV.třídy D133 umístěné na p.p.č.2453/2,k.ú.Cheb - dle přiložených
<br> grafických situací dopravního opatření <.>
<br>
<br> Důvod: označení úplné uzavírky provozu v části ul.Lesní v Chebu realizované v souvislosti
<br> s prováděním stavebníc...

Načteno

edesky.cz/d/8441913

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz