« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Lesní, Cheb, MUCH 13633/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

13633 grafická situace - Lesní.pdf
:.J !$ rv5 N) Šst q s
13633 OOP - stanovení PÚP - Lesní
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br>
Č.j: MUCH 13633/2024 Cheb,dne: 08.02.2024
<br> Spis.zn.: KSÚ/1067/2024
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXXXXXX
<br> E-mail: ctvrtnikova@cheb.cz
<br> Telefon: XXX 440 520
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> opatření obecné povahy
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní orgán ve věcech provozu
<br> na pozemních komunikacích dle ustanovení §§ 124 odst.6 a 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu právnické osoby Chebská elektro firma s.r.o.<,>
<br> IČ: 280 12 038,Truhlářská 142/32,350 02 Cheb,na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích pro označení pracovního místa na pozemní komunikaci při realizaci stavebních prací
<br> na uložení zemního kabelového vedení VN,po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu
<br> Policie ČR,Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,č.j.: KRPK-50528/ČJ-2022-190206 ze dne
<br> 07.02.2024,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,ustanovení § 171 a násl <.>
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává toto
<br> opatření obecné povahy,kterým
<br>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> na místní komunikaci III.třídy C75 umístěné na p.p.č.2153/1,k.ú.Cheb (ul.Lesní) - dle přiložené
<br> grafické situace <.>
<br>
<br> Důvod: označení pracovního místa na pozemní komunikaci při realizaci stavebních prací na uložení
<br> zemního kabelového vedení VN protlakem <.>
<br>
<br> Termín: na dobu nezbytně nutnou v období povoleného zvláštního užívání místní komunikace
<br> prováděním stavebních prací na uložení zemního kabelové...

Načteno

edesky.cz/d/8438396

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz