« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 12818/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MUCH 12818/2024_příloha
<.> KŘPK Dl UO Cheb souhiaa dle prrlozen
<br> Délka úseku 300 m Opravovaný úsek se rozdělí na 6.etap o délce 50 m
<br> É &,o|o FRANTISKOVY LAZNE A\ A ;
<br> “ OPRAVA VODOVODNÍHO ŘADU <.>
<br> KŘÉJCI VODÚVODY s.r.o.info©vodovodykrechcz ZHOTOVITEL tel.: 722207884
<br> OPRAVA vooovooNíHo ŘApU \ FRANTIŠKOVY LAZNE,ul.5.KVETNA
<br> Celková délka opravovaného
<br> úsekuje 300 m.;,m Práce na opravě vodovodu budou * ; rozděleny do šesti etap po 50 m.4
<br> Stavební práce započnou před viaduktem a budou pokračovat ve směru SPA RESORT PAWLIK <.>
<br>.\\" “
<br> \\\\
<br> \\?
<br> V průběhu 6.etapy bude třeba uzavřít hotelové parkoviště <.>
<br> \\?
<br> Po dobu stavebních prací na opravě
<br>.:.—ALL,; vodovodu bude zabrána pouze taková * část vozovky,aby pro provoz zůstala BJ zachována volná vozovka v šířce min.4 m.3,4.:; “20256239“
<br> \\“
<br> J
<br> ? J
<br> A DIO FRANTIŠKOVY LAZNE.KVÉTNA
<br> AKCE OPRAVA vooovonano ŘADU
<br> KŘÉICI V'ÚDÚVODY s.r.o.info©vodovodykrejchcz ZHOTOVITEL tel.: 722207884
<br> JEI-I '\ULGI WPRACOVAL koza!©vodovodykrejci.cz
<br> tel.: 775194192
<br> řííoka E.4 4/11
<br> QUE/<> <oco<ooz=._o FÉ:
<br> _u>mxo<_wqm vama zaamrmš <_.mda; *
<br> oo_u_»><z_ Nz>omz_ mšmx x s.pocšc
<br> IiHÍII.<.> ||l|".H.<.> ||.<.>.<.>.<.> _\.<.>.|.<.> |.<.> <.>,dluh.<.> b1„\ __.<.>.<.>.l.<.> <.>
<br> U_O vazim—noi ŠM
<br> Znam ona); 58525038 4
<br> xmwžcšoo< u.<.>.? NIC.—.osqmr Šos.—3555392 _
<br> 9 Go Osma 3359.na g_owmzm mzcmom
<br> na.<.> " unmnoqg %
<br> 51š00<>r roššonošwxšahu
<br> „a_n iang—.mn
MUCH 12818/2024
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br>
Č.j: MUCH 12818/2024 Cheb 07.02.2024
<br> Spis.zn.: KSÚ 956/2024
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
<br> E-mail: smidova@cheb.cz
<br> Telefon: XXX 440 521
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy ve věcech
<br> provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6) a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
<br> provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu
<br> společnosti KREJČÍ VODOVODY s.r.o <.>,IČ: 095 61 781,Výhledy 65,352 01 Hazlov,na stanovení
<br> přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: na místní komunikaci III.třídy 9c umístěné
<br> na p.p.č.811/1,k.ú.Františkovy Lázně,obec Františkovy Lázně (ul.5.května),po předchozím písemném
<br> vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,dopravního inspektorátu PČR Krajského ředitelství policie
<br> Karlovarského kraje ze dne 23.01.2024 pod č.j.: KRPK-6423/ČJ-2024-190206,v návaznosti na ustanovení
<br> § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává toto opatření obecné povahy,kterým
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na místní komunikaci III.třídy 9c umístěné na p.p.č.811/1,k.ú.Františkovy Lázně,obec Františkovy Lázně
<br> (ul.5.května) <,>
<br> v rozsahu: dle návrhů tvořících grafickou přílohu tohoto opatření obecné povahy <.>
<br>
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br>
<br> Provedení a umístění dopravního značení: Přenosné dopravní značky budou provedeny jako retroreflexní <,>
<br> upevněny spodním okrajem ve výšce min.0,60 m (u zábran Z...

Načteno

edesky.cz/d/8400312

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz