« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 13012/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MUCH 13012/2024_příloha
Mílo 33 Mpx/,VSA “mag /a— a 23 _ 4% 21.3 c
<br> Apová,CH,Dolní Lipina,52/7 <,>
<br> \ jiš :“ _- “i 'n' _ <.>,<.> ' ".'.""-g_i“ _ <,>
<br> '\n
MUCH 13012/2024
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br>
Č.j: MUCH 13012/2024 Cheb 07.02.2024
<br> Spis.zn.: KSÚ 990/2024
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
<br> E-mail: smidova@cheb.cz
<br> Telefon: XXX 440 521
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy ve věcech
<br> provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6) a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
<br> provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu
<br> společnosti ELEKTRO EURON spol.s r.o <.>,IČ: 491 92 876,Zelená 1844/6,350 02 Cheb,na stanovení
<br> přechodné úpravy provozu na silnici III.třídy č.21413 (dále jen „silnice III/21413“) umístěné na p.p.č.503 <,>
<br> k.ú.Dolní Lipina,obec Lipová,po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR <,>
<br> dopravního inspektorátu PČR Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje č.j.: KRPK-52786/ČJ-2023-
<br> 190206 ze dne 31.01.2024,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a §§ části
<br> šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává toto
<br> opatření obecné povahy,kterým
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici III/21413 umístěné na p.p.č.503,k.ú.Dolní Lipina,obec Lipová <,>
<br> v rozsahu: dle návrhu tvořícího grafickou přílohu tohoto opatření obecné povahy <.>
<br>
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br>
<br> Provedení a umístění dopravního značení: Přenosné dopravní značky budou provedeny jako retroreflexní <,>
<br> upevněny spodním okrajem ve výšce min.0,60 m (u zábran Z 2 min.0,90 m) nad úrovní vozovky
<br> na červenobíle pruhovaném pod...

Načteno

edesky.cz/d/8400311

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz