« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Nová, Cheb, MUCH 12752/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

12752 grafická příloha - Nová.pdf
IM.MMM _
<br> [] ln?
<br> E13.<,>
<br> +
<br> ?
<br> > a (H E Uv 6 m GV.:.L u: u „„.<.>.<.> <.>,5.<.> ! & m.<.>
<br>.Í Maduwvwm
12752 OOP - stanovení MÚP - Nová
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
<br>
<br>
Č.j: MUCH 12752/2024 Cheb,dne: 07.02.2024
<br> Spis.zn.: KSÚ/10061/2023
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXXXXXX
<br> E-mail: ctvrtnikova@cheb.cz
<br> Telefon: XXX 440 520
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> opatření obecné povahy
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní orgán ve věcech provozu
<br> na pozemních komunikacích dle ustanovení §§ 124 odst.6 a 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti držitele průkazu ZTP o povolení zvláštního
<br> užívání místní komunikace formou vyhrazeného parkování,a po předchozím písemném vyjádření
<br> příslušného orgánu Policie ČR,kterým je Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,územní odbor
<br> vnější služby Cheb,Dopravní inspektorát,Valdštejnova 2,350 15 Cheb,č.j.: KRPK-97335/ČJ-2023-
<br> 190206 ze dne 18.12.2023,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> ustanovení § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“),vydává toto opatření obecné povahy,kterým
<br>
<br> stanoví
<br> místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> spočívající v umístění stálého svislého dopravního značení IP 12 (vyhrazené parkoviště) se symbolem
<br> 225 (osoba na invalidním vozíku) + E 13 (dodatková tabulka s textem) „RZ vozidla“ a vodorovného
<br> dopravního značení V 10f (vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně
<br> postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou) na místní komunikaci III.třídy C11 umístěné
<br> na p.p.č.1695/1,k.ú.Cheb (ul.Nová) – dle přiložené grafické situace <.>
<br>
<br> Důvod stanovení: označení vyhrazeného parková...

Načteno

edesky.cz/d/8394789

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz