« Najít podobné dokumenty

Obec Lichoceves - Adresný záměr prodeje pozemku č. 147/1 v k.ú. Lichoceves

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lichoceves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje
OBEC LICHOCEVES
Lichoceves 20,PSČ 252 64 Lichoceves.Tel.: 220930556,email: obec@lichoceves.cz,mob.: 601552852 <.>
<br> V Lichocevsi dne 1.2.2024
Agenda: Majetek obce
Naše č.j.: OULI/94/2023
<br> Obec Lichoceves v souladu s § 39 odst.1.zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění a v souladu
s usnesením č.UZ/8.2/6/2023 zastupitelstva obce Lichoceves ze dne 19.9.2023:
<br>
<br>
<br>
zveřejňuje adresný záměr prodeje pozemku
<br>
<br>
Obec Lichoceves zveřejňuje záměr prodeje části pozemku o výměře 61 m2 na základě žádosti paní
J.Z <.>,jedná se o část pozemku parc.č.147/1 v k.ú.Lichoceves,druh pozemku ostatní plocha,ve
vlastnictví obce Lichoceves,zapsaném na listu vlastnictví číslo 10001 pro obec Lichoceves (kód
571326),katastrální území Noutonice (kód 683809),ve veřejném seznamu vedeném u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Praha – západ <.>
<br> Tuto část pozemku dlouhodobě užívají a je trvale oplocena,přímo sousedí s pozemkem žadatelky a
vlivem digitalizace je předmětný pozemek posunutý a zasahuje i pod stávající dům žadatelky <.>
S ohledem na tuto skutečnost by žadatelka ráda narovnala vlastnické poměry <.>
<br>
<br>
<br>
V souladu s ustanovením § 39 odst.2 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),nebude
nemovitost prodána za cenu nižší,než je XXXX v daném místě a čase obvyklá dle znaleckého posudku
soudního znalce příslušným oborem a odvětvím <.>
<br> Nabídky k tomuto záměru přijímá pouze v písemné podobě,osobně nebo doporučeně
prostřednictvím držitele poštovní licence v zalepených obálkách na adresu podatelny Obecního úřadu
Lichoceves,Lichoceves 20,252 64 Velké Přílepy,nejpozději 29.února 2024 do 12:00 hodin.Obálka
musí být označena nápisem „neotevírat – nabídka– pozemek parc.č.147/1.“
<br> Rozhodné je datum doručení.Ve stejné lhůtě se lze k tomuto záměru vyjádřit <.>
<br> Adresný záměr nevylučuje podávání protinabídek jinými osobami <.>
<br> Následně bude na veřejném zasedání zastupitelstva obce Lichoceves v dané věci ...

Načteno

edesky.cz/d/8343186

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lichoceves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz