« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany č. 16 ze dne 24. ledna 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4. rozpočtové opatření roku 2023_příloha č. 2.pdf
Obec HOROUŠANY
<br> Změna závazných
ukazatelů
<br> Rozpočet po 4 <.>
rozpočtovém
<br> opatření
PŘÍJMY
I.DAŇOVÉ PŘÍJMY 1*** 26 805 000,00 Kč 32 115 000,00 Kč 2 485 010,00 Kč 34 600 010,00 Kč
II.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2*** 800 000,00 Kč 1 179 500,00 Kč 1 612 480,00 Kč 2 791 980,00 Kč
III.KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3*** - Kč 389 400,00 Kč - Kč 389 400,00 Kč
IV.TRANSFERY (DOTACE) 4*** 300 000,00 Kč 410 787,00 Kč - Kč 410 787,00 Kč
<br> Celkem příjmy: 27 905 000,00 Kč 34 094 687,00 Kč 4 097 490,00 Kč 38 192 177,00 Kč
<br> VÝDAJE
V.BĚŽNÉ VÝDAJE 5*** 18 363 000,00 Kč 19 890 803,00 Kč 90 000,00 Kč 19 980 803,00 Kč
VI.KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6*** 44 900 000,00 Kč 45 045 000,00 Kč 270 000,00 Kč 45 315 000,00 Kč
VII.PŘÍSPĚVEK MŚ 5*** 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč - Kč 600 000,00 Kč
<br> Celkem výdaje: 63 863 000,00 Kč 65 535 803,00 Kč 360 000,00 Kč 65 895 803,00 Kč
<br> PŘÍJMY - VÝDAJE 35 958 000,00 Kč- 31 441 116,00 Kč- 27 703 626,00 Kč-
<br> Rozpočet je sestaven jako schodkový
<br> VIII.FINANCOVÁNÍ
finacování rozpočtu z přebytku min.let
(zůstatek z přebytku minulých let (běžné účty))
<br> 35 958 000,00 Kč 31 441 116,00 Kč 27 703 626,00 Kč
<br> Celkem financování: 35 958 000,00 Kč 35 841 346,00 Kč 27 703 626,00 Kč
<br> Zpracoval:
<br> V Horoušanech dne
<br> 4.rozpočtové opatření roku 2023
<br> závazný ukazatel
položky
<br> rozpočtové
skladby
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet po
změnách
<br> 4.rozpočtové opatření
Žádosti spolků o dotaci_příloha č. 1.pdf
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Horoušany pro rok 2024 podle ust.5 I ()a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> 1) Id en tiflkace žadatele
<br> HONEBNÍ SPOLEČENSTVO HOROUŠANY,250 82 ÚVALY IČO: 43753124
<br> se sídlem Horoušany
<br> Zastoupený: Chabrová XXXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX
<br> Bankovní spojení: 324481138/0300
<br> Tel.: 605 599 556
<br> E—mail: J arkaLid©seznamcz
<br> 2) Výše požadované částky 20.000,- Kč
<br> 3) Účel,na který žadatel chce dotaci použít Rozvoj myslivosti (provoz traktoru,který se využívá na úklid obce & obhospodařování
<br> mysliveckých políček,koupě bažantích slepic,které budou vypuštěny do přírody)
<br> 4) Doba,v níž má být dosaženo účelu 31.12.2024
<br> 5) Odůvodnění žádosti
<br> 6) Seznam případných příloh žádosti (např.plná moc)
<br> ?) Prohlášení
<br> Žadatel prohlašuje,že ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po splatnosti vůči obci Horoušany.Zadatel dále prohlašuje,že veškeré výše uvedené údaje jsou úplně,platné apravdivé <.>
<br> V Horoušanech dne 05.01.<.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> HONEBÍNÍ SPOLEČENSTVO HOROUŠANY 250 82 UVALY XXXXXXXXX XXXXXXXX Lidická
<br> l)
<br> '.„\ _;_ Název Í/MŠrÉA/C—"GEÚ 305,20 drz/M pocta.eee/4 Mim
<br> v
<br> Zá dost o poskvtnutí dotace z rozpočtu obce Horoušany pro rok 2024
<br> podle osf.\\ 10.51 zákona o rozpočtovvch pravidlech územních fo.počít?
<br> Identifikace žadatele
<br> :!
<br> 1Č0= vav 5/4 550
<br> ' v se sídlem ZŠÉ/QNDyggg :; gg ;) QOš/ÉN Zastoupcný: Arna—mamca? d/ÉZA-f
<br> Bankovní spojení:
<br> Tel.<.>
<br> 689540 Ja & ?
<br> E-mail: a! „kit/ALEA! ze,/tag,? 3 &: ĚČENWM.&2
<br> 2)
<br> 3)
<br> 4)
<br> 5)
<br> 6)
<br> 7)
<br> Výše požadované částky
<br> Kč 53700,——
<br> Účel,na který žadatel chce dotaci použit EĚOLEČGWÉÁÉ' fata/:“ _ _ u 35:2 'i'-“GN ('.9 Papua BBMÍÉu/Lto
<br> Doba,v níž má být dosaženo účelu 31.12.2024
<br> Odůvodnění žádosti r ;“ ' 21931—1va „Uz mail:“ EN; 0/1 zněl/Mira ...
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce_20240124.pdf
Obec Horoušany Zastupitelstvo obce Horoušany
<br> Zápis č.16/2024 ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany konaného dne 24.1.2024
<br> v budově Obecního úřadu Horoušany,Baumanova 12,250 82 Horoušany od 18:00 do 20:05
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Starostka na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala,že je přítomno 9 členů zastupitelstva,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXX,XXXX XXXXX,Bc.XXXXX XXXX,XXXXX XXXXX,XXX XXXXXXX a Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> Průběh zasedání zastupitelstva
<br> Poř—JWF—"PPJPF
<br> 1.Schválení programu zasedání,určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Dále navrhla doplnit bod různé 0 dalšítři body—viz níže.Navrhla určit zapisovatelkou Mgr.Evu Petrovou a ověřovateli zápisu Mgr.Marka Bozenharda a XXXXX Piroše <.>
<br> Program zasedání zastupitelstva
<br> Schválení programu zasedání,určení ověřovatelů a zapisovatele Přemístění a rozšíření Z-Boxu Příspěvky spolkům Organizace obecního plesu Elektronická úřední deska Zadávací dokumentace -— chodník Souběžná Nákup keramické pece do nové budovy mateřské školy v Horoušánkách Různé 3) Žádost o čerpání finanční rezervy :: fondu SaR na sanaci a rekultivací lomu
<br> Kamenná Panna jih v DP Vyšehořovice Kamenná Panna KERACLAY,a.s <.>,IČO: 29140277
<br> b) Melioračnípotrubí c) 4.rozpočtové opatření obce
<br> Starostka navrhla hlasovat o přijetí usnesení č.1/16/2024.Usnesení č.1/ 16/2024 zastupitelstva obce Horoušany:
<br> Zastupitelstvo schvaluje program zasedánízastupitelstva a určuje zapisovatelkou Mgr.Evu Petrovou a ověřovateli zápisu Mgr.Marka Bozenharda a XXXXX Piroše <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro —jednomys|ně '
<br> Usnesení č.1/ 16/2024 bylo schváleno <.>
<br> 2.Přemístění a rozšíření Z-Bočg
<br> Starostka informova...

Načteno

edesky.cz/d/8340471

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz