« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Výběrové řízení na zaměstnance - pozice - referent Stavebního úřadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Výběrové řízení na zaměstnance - pozice - referent Stavebního úřadu

Město Lipník nad Bečvou
Tajemnice Městského úřadu Lipník nad Bečvou vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení místa v Městském úřadu Lipník nad Bečvou
pozice – referent Stavebního úřadu
Městského úřadu Lipník nad Bečvou – pracovní poměr na dobu neurčitou <.>
Požadavky :
- střední vzdělání s maturitní zkouškou ve studijním oboru stavebnictví + 3 roky praxe
nebo
- vyšší odborné vzdělání ve studijním oboru stavebnictví + 2 roky praxe
nebo
- vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru stavebnictví <,>
- dobrá znalost ovládání PC na uživatelské úrovni <,>
- řidičský průkaz skupiny „B“ – aktivní řidič <.>
Platové zařazení:
- platová třída 9 dle nařízení vlády č.564/2006 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů <.>
U výše uvedeného místa jsou nezbytné tyto předpoklady:

státní občanství České republiky,u cizích státních občanů trvalý pobyt v České
republice <,>

dosažení věku 18 let <,>

způsobilost k právním úkonům <,>

znalost jednacího jazyka <,>

bezúhonnost <.>
Uchazeči podají písemnou přihlášku,která musí obsahovat tyto náležitosti:

jméno,příjmení,titul uchazeče <,>

datum a místo narození uchazeče <,>

státní příslušnost uchazeče <,>

místo trvalého pobytu uchazeče <,>

číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího
státního občana <,>

datum a podpis uchazeče <.>
K přihlášce se připojí tyto doklady:

životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností <,>

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce,u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením <,>

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání <.>
Přihlášky zasílejte v termínu do 23.03.2015 na adresu :
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Kancelář tajemníka
náměstí T.G.Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou
Obálku s přihláškou označte „ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“
V Lipníku nad Bečvou dne 6.března 2015
Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,v.r <.>
tajemnice Městského úřadu Lipník nad Bečvou
<br>

Načteno

edesky.cz/d/82997

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz