« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání, Zahradní 1330, Lipník nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání, Zahradní 1330, Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou
ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje
záměr pronájmu
pronájmu prostor sloužících podnikání v objektu č.p.1330,ul.Zahradní,Lipník nad Bečvou
situovaných na pozemku parc.č.st.2124 v k.ú.Lipník nad Bečvou,a to:

provozovna
o výměře 15,00 m2 <,>
za cenu
470,- Kč/m2/rok
2

šatna
o výměře 8,64 m <,>
za cenu
225,- Kč/m2/rok
2

chodba
o výměře 3,62 m <,>
za cenu
225,- Kč/m2/rok

soc.zařízení
o výměře 2,88 m2 <,>
za cenu
225,- Kč/m2/rok
2
celková výměra pronajímaných prostor 30,14 m,a to za účelem provozování masérských
služeb na dobu neurčitou,za podmínek:

roční nájemné je stanoveno dle Pravidel pro stanovení minimální výše nájemného za
užívání nebytových prostor v majetku města Lipník nad Bečvou schválených
usnesením č.1940/2006 – RM 76 ve výši 10.457,- Kč (měsíční nájemné 871,- Kč) <,>

nájemce výslovně souhlasí s tím,aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle
míry inflace dle informací Českého statistického úřadu <,>

nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,s tříměsíční výpovědní lhůtou <,>

nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani
do bezplatného užívání jiné osobě bez souhlasu pronajímatele <,>

nájemce není oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy v pronajatých nebytových
prostorách bez souhlasu pronajímatele <,>

nájemce se zaváže,že po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu
v původním stavu,v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení,pokud
nebylo s pronajímatelem dohodnuto jinak <,>

pronajímatel je oprávněn jednostranně odstoupit od nájemní smlouvy,ocitne-li se
nájemce po dobu delší než tři měsíce v prodlení s placením nájemného <,>

Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětných nebytových prostor do 30
dnů ode dne sejmutí záměru výpůjčky z úřední desky <.>
Upozornění: nebytové prostory jsou do 31.05.2015 obsazené nájemcem <.>
Bližší informace podá Městský úřad Lipník nad Bečvou,odbor správy majetku,pí Hučínová tel.581 722 333 <.>
K žádostem podaným nebo došlým na městský úřad po stanovené lhůtě nebude brán zřetel <.>
Termín pro podání žádostí: nejpozději do 23.03.2015
Lipník nad Bečvou 05.03.2015
Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
starosta
otisk úředního razítka
Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:
- na pevné úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:
vyvěšeno 06.03.2015
podpis
<br> sejmuto ………… <.>
<br> ----------------------------------
<br> - na elektronické úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:
vyvěšeno 06.03.2015
podpis:
<br> sejmuto ………… <.>
<br> ----------------------------------
<br>

Načteno

edesky.cz/d/82994

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz