« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr prodeje části parcely p.č. 1111/1 v k.ú. Podhoří na Moravě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr prodeje části parcely p.č. 1111/1 v k.ú. Podhoří na Moravě

Město Lipník nad Bečvou
ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje
záměr prodeje části parcely p.č.1111/1 trvalý travní porost o výměře cca 360 m2 (viz
situační plán) v k.ú.Podhoří na Moravě,za podmínek:
- Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu (zálohu kupní ceny) ve výši
5.000 Kč,která musí být připsána na účet města nejpozději v poslední den,který je
stanoven pro podávání žádostí <.>
- Pokud zájemce odstoupí od žádosti před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu
předmětné nemovitosti z vlastní vůle,aniž se změnily podmínky prodeje,zájemce uhradí
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty <.>
- V případě,že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné
nemovitosti,jistota bude považována za zálohu kupní ceny <.>
- Kupující uhradí kupní cenu,náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku
a geometrického plánu,a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy <.>
- Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru
nemovitostí,a to při podpisu kupní smlouvy <.>
- V případě,že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne
obdržení dopisu,kterým bude sděleno,že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti
zastupitelstvem města,pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty <.>
- V případě,že kupní smlouva bude podepsána,avšak kupující neuhradí kupní cenu <,>
náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a geometrického plánu a náklady
spojené se vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí,je prodávající oprávněn
odstoupit od kupní smlouvy <.>
- Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální
úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem <.>
V žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být uvedena:
 nabídková cena <,>
 prohlášení,že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky <,>
 prohlášení,že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti
dle schváleného záměru,tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je <,>
 potvrzení o výši veřejné podpory,která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech
letech případně čestné prohlášení,že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech
poskytnuta <.>
Nejnižší nabídková cena činí 150 Kč/m2 pozemku včetně DPH <.>
Upozornění:
Na předmětné parcele je umístěno nadzemní vedení VN,NN a stožárová stanice společnosti
ČEZ Distribuce,a.s <.>
Parcela p.č.1111/1 v k.ú.Podhoří na Moravě je v pronájmu <.>
<br> Jistotu žadatel složí na účet města Lipník nad Bečvou,vedený u Komerční banky a.s.<,>
expozitura Lipník nad Bečvou,č.ú.27-2119080297/0100,variabilní symbol (RČ nebo IČO
žadatele) <.>
Bližší informace podá Městský úřad Lipník nad Bečvou,Odbor správy majetku <,>
paní Oblouková (tel.581 722 307) <.>
Termín pro podání žádostí: nejpozději do 23.03.2015
K žádostem podaným nebo došlým na městský úřad po tomto termínu nebude brán zřetel <.>
Lipník nad Bečvou,2015-03-03
Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
starosta
otisk úředního razítka
Potvrzení o době vyvěšení na úřední desce MěÚ Lipník nad Bečvou:
Na úřední desce pevné:
vyvěšeno.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> sejmuto.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Na úřední desce elektronické:
vyvěšeno.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> sejmuto.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>

Načteno

edesky.cz/d/80821


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz