« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany č.14 ze dne 29. 11. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh akcí do plánu obnovy pro rok 2023-2032.pdf
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu obce Horoušany - Horoušánky
<br> Návrh akcí do plánu obnovy pro rok 2023 — 2032
<br> Obec Horoušany a Horoušánky se sídlem: Baumanova 12,250 82 Horoušany
<br> Vypracoval: 06/2023 - XXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXX,Ing.Mgr.XXXXX XXXXXX VHS Benešov a.s <.>,Černoleská XXXX,256 13 Benešov
<br> Vodohospodářská společnost Benešov a.s.Stránka 1
<br> !!.<.>.]—JJ
<br> Obsah * Vodovod Horoušany,Horoušánky.<.>.„.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>,<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 "— Vodovodní síť.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4 ] Kanalizace Horoušany,Horoušá nky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6 Stoková síť.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7 čsov.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 8 čsov č.1 — Háka 1.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
Plán údržby pro rok 2024.pdf
w—A
<br> “'n-A Vodohospodářská společnost Benešov a.s.BENEŠOV Černoleská 1600,256 13 Benešov
<br> Firma je registrovaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,oddíl B,vložka 27737
<br> _ ():—'.ECNi ÚŘAD nrmocšnw _ Obec Horoušany ""š'“ “'““ 9- 1[l.HUZ; XXXXXX XXXXXXXX ť.: JÉ; - l'č „_ l__ „,;/jjj Baumanova 12 'o :: :s 11: ' „ Počcl příloh,-"listů: \; 250 82 Horousanv Spis.znak: Skart.znak: VÁŠ DOPIS ZNAČKWZE DNE NAŠE ZNAČKA WŘiZUJElLINKA BENEŠOV DNE
<br> 101202350 SOChOVSká 5.10.2023
<br> \!
<br> VEC: Žádost o schválení Plánu Údržby pro rok 2024
<br> Zasíláme ke schválení Návrh akcí do Plánu Údržby pro rok 2024 v souladu se Smlouvou o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu obce Horoušany <.>
<br> Seznam dokumentů: 1) Plán revize požárních hydrantů a údržby významných zařízení 2) Plán preventivní kontroly úniků na vodovodních řadech jako součást vodovodu 3) Plán revize a čištění kanalizace
<br> vor: 9505 DODÁŘSKA SPOLEL NOST Benešov
<br> Carnoiaskú 1600.5256 13 Benešov
<br> !Č 0 475 318.554- JČ CZ41135355
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXXX technická ředitelka
<br> TELEFON BANKOVNÍ sporem IČO DiČ
<br> 840 205 206 Komerční Banka 437535865 CZ 4?535865 (č.ú.5907111/0100
<br> 'Iu-A “Fils
<br> Vodohospodářská společnost Benešov a.s.Černoleská 1600,25613 B E N E Š O V u Prahy
<br> Firma je registrovaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,oddíl B,vložka 2773?
<br> Plán revize požárních hydrantů a údržby významných zařízení,Horoušany- 2024
<br> ČOV Horoušany
<br> " * ukon - _ " * ' “agregace-mz “_ revize zdvihacích zařizení 4Q.2024 servisni prohlídka dmychadel 1 a 3Q.2024 revize tlakových nádob 4Q.2024
<br> pozn.: pravidelná údržba bude prováděna dle provozního řádu a návodů k obsluze
<br> Požární hydranty
<br> úkon- _ “plán pravé-deni
<br> revize požárních hydrantů — 2ks 402024
<br> %
<br> Vodohospodářská společnost Benešov a.s.Cernoleská 1600,255 13 e e N E s o v u Prahy
<br> Firma je registrovaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze...
Žádost o příspěvek_tábor_2024.pdf
Obec Horoušany,IČO: 00240206
se sídlem Baumanova 12,250 82 Horoušany
<br>
ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA ÚČAST DÍTĚTE NA TÁBOŘE 2024
<br> Žadatel
<br> Jméno a příjmení zákonného zástupce,dat.nar <.>
<br> Adresa místa trvalého pobytu zákonného zástupce
v souladu s Podmínkami pro poskytování příspěvků na účast dětí na táboře pro rok 2024 (dále jen
„Podmínky“),s odkazem na usnesení zastupitelstva obce Horoušany č.15/14/2023 ze dne
29.11.2023,žádá obec Horoušany o poskytnutí jednorázového příspěvku ve výši 700 Kč na
táborový/sportovní pobyt,konkrétně pak na následující táborový/sportovní pobyt:
<br>
doplnit oficiální název táborového/sportovního pobytu a datum jeho konání
<br> Žadatel žádá o příspěvek jako zákonný zástupce dítěte:
<br> Jméno a příjmení dítěte
<br> Datum narození dítěte
<br> Adresa místa trvalého pobytu dítěte
<br> Žadatel prohlašuje,že tato žádost splňuje podmínky pro poskytnutí příspěvku podle Podmínek,s jejichž
zněním se žadatel seznámil před podáním této žádosti a je si XXX vědom svých povinností z Podmínek
vyplývajících.Žadatel v souladu s Podmínkami obci Horoušany předkládá:
a) potvrzení,že v celém rozsahu uhradil organizátorovi táborového/sportovního pobytu platbu za dítě
<br> za takový táborový/sportovní pobyt a kdy se tak stalo,přičemž konkrétně předkládá
<br>
doplnit název předkládaného potvrzení; datum provedení platby musí být zřejmý z předkládaného potvrzení
b) dokument,ze kterého vyplývá,že se jedná o táborový/sportovní pobyt a datum konání
<br> táborového/sportovního pobytu,přičemž konkrétně předkládá
<br>
doplnit název předkládaného dokumentu; datum konání táborového/sportovního pobytu musí být zřejmý z předkládaného
dokumentu
<br> Žadatel dále čestně prohlašuje,že tábor/sportovní pobyt bude/byl organizován pro nejméně 10 dětí <.>
<br> Žadatel souhlasí s tím,že obec Horoušany je oprávněna ověřit splnění podmínek pro poskytnutí
příspěvku,a uchovávat tuto žádost,včetně všech příloh předložených spolu s žádostí,a to pro potřeby
poskytnutí příspěvk...
Tábor_pravidla_2024.pdf
Podmínky pro poskytování příspěvků na účast dětí na táboře pro rok 2024
<br>
1.Obec Horoušany má zájem podpořit aktivní trávení volného času dětí a mládeže z obce
<br> Horoušany prostřednictvím poskytnutí jednorázového příspěvku rodinám dětí,které se
zúčastní pro děti organizované déletrvající akce,jako jsou tábory,včetně příměstských <,>
soustředění,zimní lyžařské výcviky,(dále jen „táborový/sportovní pobyt“) <.>
<br>
2.Výše příspěvku je stanovena na 700 Kč pro jedno dítě za jeden kalendářní rok <.>
<br>
3.Obec Horoušany stanoví následující podmínky pro žadatele (rodiče/zákonné zástupce dětí)
<br> o příspěvek:
a) žadatel je rodičem nebo zákonným zástupcem dítěte ve věku od 3 do 15 let,které chce
<br> poslat na minimálně 5denní (v 5 dnech po sobě jdoucích,přičemž se však nevyžaduje
přespávání dětí na místě konání táborového/sportovního pobytu) organizovaný
táborový/sportovní pobyt s účastí více než 10 dětí;
<br> b) dítě bude alespoň jeden den v době konání organizovaného táborového/sportovního
pobytu splňovat podmínku věku 3 až 15 let;
<br> c) žadatel a dítě má trvalý pobyt v obci Horoušany,a to nejméně 12 měsíců před podáním
žádosti o příspěvek;
<br> d) žádost o příspěvek lze podat nejdříve po provedení celé platby za organizovaný
táborový/sportovní pobyt (konaný v roce 2024),na který se příspěvek žádá,nejpozději
však dne 9.12.2024
<br> e) spolu s podáním žádosti o příspěvek musí žadatel
a.prokázat,že v celém rozsahu uhradil organizátorovi táborového/sportovního
<br> pobytu platbu za dítě za takový táborový/sportovní pobyt a kdy se tak stalo <,>
b.předložit dokument,ze kterého vyplývá,že se jedná o táborový/sportovní pobyt
<br> (např.poukaz na dětský tábor,přihláška na soustředění,přihláška na příměstský
tábor) a datum konání táborového/sportovního pobytu,a dále
<br> c.prokázat čestným prohlášením splnění podmínky,že tábor/sportovní pobyt je
organizován pro nejméně 10 dětí <.>
<br> f) o příspěvek na jedno dítě splňující podmínky pro poskytnutí příspěvku lze žáda...
Žádost o příspěvek_senioři_2024.pdf
Obec Horoušany,IČO: 00240206
se sídlem Baumanova 12,250 82 Horoušany
<br>
<br> ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK PRO SENIORY PRO ROK 2024
<br> Žadatel
<br>
Jméno a příjmení
<br> Datum narození
<br> Adresa místa trvalého pobytu
<br> v souladu s Podmínkami pro poskytování příspěvku pro seniory pro rok 2024 (dále jen
„Podmínky“),s odkazem na usnesení zastupitelstva obce Horoušany č.14/14/2023 ze dne
29.11.2023,žádá obec Horoušany o poskytnutí jednorázového příspěvku ve výši 700 Kč <.>
<br> Žadatel prohlašuje,že splňuje podmínky pro poskytnutí příspěvku pro seniory podle Podmínek <,>
s jejichž zněním se seznámil před podáním této žádosti o příspěvek <.>
<br> Žadatel prohlašuje,že finanční příspěvek využije účelně na úhradu svých životních potřeb dle
své volby (např.na úhradu léků nebo potravin,na úhradu dopravy k lékaři,na úhradu
lázeňského nebo rekondičního pobytu,apod.) <.>
<br> Žadatel žádá vyplatit příspěvek na bankovní účet žadatele č.účtu:
<br>
<br> Pokud nebude vyplněno číslo účtu,má se za to,že žadatel žádá vyplacení příspěvku v hotovosti <.>
Žadatel v takovém případě bere na vědomí,že se musí osobně dostavit na Obecní úřad
Horoušany za účelem převzetí příspěvku <.>
<br> Žadatel souhlasí s tím,že obec Horoušany je oprávněna ověřit splnění podmínek pro poskytnutí
příspěvku,a uchovávat tuto žádost,včetně všech příloh předložených spolu s žádostí,a to pro
potřeby poskytnutí příspěvku,evidenci poskytnutých příspěvků a kontrolu dodržování
Podmínek,po dobu stanovenou ve Spisovém a skartačním řádu obce <.>
<br> Žadatel potvrzuje,že v žádosti uvedené údaje jsou pravdivé a úplné,a že pro rok 2024
o příspěvek dosud nežádal <.>
<br> V Horoušanech,dne ………… 2024
<br>
…….……………… <.>
podpis žadatele
<br>
<br> Žadatel potvrzuje,že od obce Horoušany převzal na základě výše uvedené žádosti,po
posouzení žádosti obcí Horoušany,v hotovosti příspěvek ve výši 700 Kč <.>
<br> V Horoušanech,dne ………… 2024
<br> …….……………… <.>
podpis žadatele
<br>
Žádost o příspěvek pro seniory pro rok 2024
Senioři_podmínky_2024.pdf
Podmínky pro poskytování příspěvku pro seniory pro rok 2024
<br>
1.Obec Horoušany má zájem podpořit finančním příspěvkem zkvalitnění života seniorů
trvale žijících v obci Horoušany <.>
<br> 2.Výše příspěvku byla zastupitelstvem obce Horoušany stanovena na 700 Kč pro jednoho
seniora na rok 2024 <.>
<br> 3.Finanční příspěvek mohou senioři využít účelně na úhradu svých životních potřeb dle své
volby (např.na úhradu léků nebo potravin,na úhradu dopravy k lékaři,na úhradu
lázeňského nebo rekondičního pobytu,apod.) <.>
<br> 4.Žadatelem o příspěvek může být pouze fyzická osoba trvale žijící v obci Horoušany,která:
a) nejpozději v roce 2024 dovrší 65 let svého života <,>
b) má trvalý pobyt v obci Horoušany nejméně od 31.12.2023 včetně do dne podání žádosti
<br> o příspěvek <,>
c) nejpozději do 31.3.2024 splnila všechny své závazky vůči obci Horoušany (např <.>
<br> uhradila místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci,místní
poplatek ze psů,místní poplatek za užívání veřejného prostranství) <.>
<br> 5.Žádost o příspěvek se podává v úředních hodinách na Obecním úřadu Horoušany výhradně
na formuláři žádosti o příspěvek,který je k dispozici na Obecním úřadu Horoušany a na
internetových stránkách obce www.horousany.cz
<br> 6.Žádost o příspěvek lze podat pouze v období od 1.3.2024 do 31.10.2024 osobně nebo
poštou.V případě doručení žádosti o příspěvek poštou je vyžadováno úřední ověření
podpisu žadatele <.>
<br> 7.Po posouzení splnění podmínek pro poskytnutí příspěvku bude příspěvek zpravidla do 30ti
dnů od podání žádosti o příspěvek vyplacen bankovním převodem na číslo účtu žadatele
uvedené v žádosti nebo v hotovosti v úředních hodinách Obecního úřadu Horoušany <.>
V případě hotovostní výplaty příspěvku se musí žadatel dostavit osobně (zastoupení nebude
akceptováno).Převzetí příspěvku v hotovosti žadatel potvrdí <.>
<br> 8.O splnění podmínek pro poskytnutí příspěvku rozhoduje s konečnou platností starosta obce
Horoušany <.>
<br> 9.Na poskytnutí příspěvku n...
ozv-mistni-poplatek-za-odkladani-komunalniho-odpadu.pdf
Obec Horoušany
Zastupitelstvo obce Horoušany
<br> Obecně závazná vyhláška obce Horoušany
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
<br> Zastupitelstvo obce Horoušany se na svém zasedání dne 29.listopadu 2023 usneslo vydat
na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Horoušany touto vyhláškou zavádí místní poplatek za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok1 <.>
<br> (3) Správcem poplatku je obecní úřad2 <.>
<br> Čl.2
Předmět poplatku,poplatník a plátce poplatku
<br> (1) Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci
zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,která se nachází na území
obce3 <.>
<br> (2) Poplatníkem poplatku je4
<br> a) fyzická osoba,která má v nemovité věci bydliště <,>
<br> b) nebo vlastník nemovité věci,ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba <.>
<br> (3) Plátcem poplatku je5
<br> a) společenství vlastníků jednotek,pokud pro dům vzniklo <,>
<br> b) nebo vlastník nemovité věci v ostatních případech <.>
<br> (4) Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka6 <.>
<br> (5) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci
jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně7 <.>
<br>
1§ 10o odst.1 zákona o místních poplatcích
2§ 15 odst.1 zákona o místních poplatcích
3§ 10j zákona o místních poplatcích
4§ 10i zákona o místních poplatcích
5§ 10n odst.1 zákona o místních poplatcích
6§ 10n odst.2 zákona o místních poplatcích
7§ 10p zákona o místních poplatcích
<br>
<br> Čl.3
Ohlašovací povinnost
<br> (1) Plátce popla...
ozv-mistni-poplatek-ze-vstupneho.pdf
Obec Horoušany
Zastupitelstvo obce Horoušany
<br> Obecně závazná vyhláška obce Horoušany
o místním poplatku ze vstupného
<br> Zastupitelstvo obce Horoušany se na svém zasedání dne 29.listopadu 2023 usneslo vydat
na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Horoušany touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad1 <.>
<br> Čl.2
Předmět poplatku a poplatník
<br> (1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na
<br> a) kulturní akce <,>
<br> b) sportovní akce <,>
<br> c) prodejní akce <,>
<br> d) reklamní akce <,>
<br> sníženého o daň z přidané hodnoty,je-li v ceně vstupného obsažena2 <.>
<br> (2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby,které akci pořádají3 <.>
<br> Čl.3
Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 5 dnů před konáním akce;
údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon4 <.>
<br> (2) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení,je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15
dnů ode dne,kdy nastala5 <.>
<br> Čl.4
Sazba poplatku
<br> Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na
<br>
1§ 15 odst.1 zákona o místních poplatcích
2§ 6 odst.1 zákona o místních poplatcích
3§ 6 odst.2 zákona o místních poplatcích
4§ 14a odst.1 a 2 zákona o místních poplatcích; v ohlášení poplatník uvede zejména své identifikační údaje
<br> a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku
5§ 14a odst.4 zákona o místních poplatcích
<br>
<br> a) kulturní akce 5 % <,>
<br> b) sportovní akce 5 % <,>
<br> c) prodejní akce 15 % <,>
<br> d) reklamní akce 15 % <.>
<br> Čl.5
Splatnost poplatku
<br> Poplatek je splatný ve lhůtě 15 dnů ode dne skončení ak...
mistni-poplatek-za-uzivani-verejneho-prostranstvi.pdf
Obec Horoušany
Zastupitelstvo obce Horoušany
<br> Obecně závazná vyhláška obce Horoušany
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> Zastupitelstvo obce Horoušany se na svém zasedání dne 29.listopadu 2023 usneslo vydat
na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Horoušany touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství
(dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad1 <.>
<br> Čl.2
Předmět poplatku a poplatník
<br> (1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství,kterým se rozumí2:
<br> a) umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb <,>
<br> b) umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb <,>
<br> c) umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje <,>
<br> d) umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje <,>
<br> e) umístění reklamních zařízení <,>
<br> f) provádění výkopových prací <,>
<br> g) umístění stavebních zařízení <,>
<br> h) umístění skládek <,>
<br> i) vyhrazení trvalého parkovacího místa <,>
<br> j) užívání veřejného prostranství pro kulturní akce <,>
<br> k) užívání veřejného prostranství pro sportovní akce <,>
<br> l) užívání veřejného prostranství pro reklamní akce <,>
<br> m) užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl <.>
<br> (2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby,které užívají veřejné
prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“)3 <.>
<br>
1§ 15 odst.1 zákona o místních poplatcích
2§ 4 odst.1 zákona o místních poplatcích
3§ 4 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br>
<br> Čl.3
Veřejná prostranstv...
ozv-mistni-poplatek-ze-psu.pdf
Obec Horoušany
Zastupitelstvo obce Horoušany
<br> Obecně závazná vyhláška obce Horoušany
o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo obce Horoušany se na svém zasedání dne 29.listopadu 2023 usneslo vydat
na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Horoušany touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok1 <.>
<br> (3) Správcem poplatku je obecní úřad2 <.>
<br> Čl.2
Předmět poplatku a poplatník
<br> (1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je
přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“); poplatek ze psů
platí poplatník obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla3 <.>
<br> (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců4 <.>
<br> Čl.3
Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne,kdy se
pes stal starším 3 měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího 3 měsíců; údaje uváděné
v ohlášení upravuje zákon5 <.>
<br> (2) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení,je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15
dnů ode dne,kdy nastala6 <.>
<br> Čl.4
Sazba poplatku
<br> (1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
<br> a) za jednoho psa 250 Kč <,>
<br>
1§ 2 odst.5 zákona o místních poplatcích
2§ 15 odst.1 zákona o místních poplatcích
3§ 2 odst.1 a 4 zákona o místních poplatcích
4§ 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
5§ 14a odst.1 a 2 zákona o místních poplatcích; v ohlášení poplatník uvede zejména své identifikační údaje
<br> a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku
6§ 14a odst.4 zákona o místních poplatcích
<br>
<br> b) za druhé...
Zápis_20231129.pdf
Obec Horoušany
Zastupitelstvo obce Horoušany
<br> Zápis č.14/2023
ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany
<br> konaného dne 29.11.2023
v budově Obecního úřadu Horoušany,Baumanova 12,250 82 Horoušany od 17:40 do 20:30
<br>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Starostka na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala,že je
přítomno 9 členů zastupitelstva,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXX,Petr
<br> Piroš,Bc.XXXXX XXXX,XXXXX XXXXX,XXX XXXXXXX a Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> Průběh zasedání zastupitelstva
<br> X.Schválení programu zasedání,určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
<br> členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Dále navrhla
<br> doplnit bod různé o dalších šest bodů – viz níže.Navrhla určit zapisovatelkou Mgr.Evu
<br> Petrovou a ověřovateli zápisu Mgr.Marka Bozenharda a XXXXX Piroše <.>
<br> Program zasedání zastupitelstva
<br> X.Schválení programu zasedání,určení ověřovatelů a zapisovatele
2.Podlimitní veřejná zakázka s názvem „Mateřská škola Horoušany-Horoušánky – vybavení
<br> interiéru“ – výběr dodavatele
3.Administrace veřejné zakázky „Mateřská škola Horoušany-Horoušánky – vybavení
<br> interiéru“
4.Poradenství ve vztahu k veřejné zakázce „Mateřská škola Horoušany-Horoušánky –
<br> vybavení interiéru“
5.Složení inventarizačních komisí
6.Smlouva na opakovaný krátkodobý nájem části pozemku parc.č.35/9 v k.ú.Horoušany
7.Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku ze psů
8.Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
9.Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku ze vstupného
10.Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z
<br> nemovité věci
11.Stanovení cen vodného a stočného na rok 2024
12.Oprava vodovodního řadu
13.Informace o kolaudaci cykl...

Načteno

edesky.cz/d/8051709

Meta

Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Volby   Jednání zastupitelstva   Volby   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz