« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Nehvizdy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VS o poskytnutí dotace TJ Sokol Nehvizdy.pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (2023) uzavřená v souladu s os:.ý“ ! ()a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> Smluvní strany
<br> Obec Horoušany,IČO: 00240206
<br> se sídlem Baumanova 12,250 82 Horo Lišany Bankovní spojení : 9752920110100
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> Tělocvičná XXXXXXX XXXXX Nehvizdy IČO: XXXXXXXX se sídlem Na Příštipku XXX,XXX 81 Nehvizdy
<br> Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK č.ú.2346320500600 Tel.: 723 256 911
<br> Email: jkolar©seznamcz (dále jen.<.> příjemee'“)
<br> !.<.>.)
<br> 1.Předmět smlouvy
<br>.Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč,(slovy: jedno sto tisíc
<br> korun českých),(dále jen,<.> tlotace“),poskytovatelem příjemci ?.rozpočtu poskytovatele na rok 2023.na základě žádosti příjemce ze dne 28.11.2023.Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se,že činnost,ke které se váže dotace,bude realizovat na vlastní odpovědnost,v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy <.>
<br> Dotace musí být příjemcem použita hospodárné & efektivně,a příjemceje oprávněnji použit výhradně ke sjednanému účelu,kterým je podpora sportování dětí a mládeže.konkrétně pak na úhradu nákladů na provozování hřiště.na rozhodčí a na startovné <.>
<br> Sjednaný účel bude dosažen nejpozději do 31.12.2023 <.>
<br> Dotace bude příjemci poskytnutajednorázovč na bankovní účet příjemce uvedeny v záhlaví této smlouvy do 14 dnů od podpisu této smlouvy obema smluvními stranami <.>
<br> ll.Povinnosti příjemce
<br> Příjemce je povinen při realizaci účelu dotace uvádět obec Horoušany (včetně znaku obce Horoušany) jako poskytovatele dotace <.>
<br> Příjemce je povinen o dotaci účtovat odděleně (samostatná průkazné evidence),kterou je povinen uchovávat nejméně po dobu Stí let.Po stejnou dobu je pak příjemce povinen uchovávat relevantní dokumentací prokazující využití dotace za sjednaným účelem <.>
<br> Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provádět kontrolu využití dotace před poskytnutím,v průběhu poskyt...

Načteno

edesky.cz/d/7999989


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz