« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany č. 15 ze dne 12. 12. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3. rozpočtové opatření roku 2023.pdf
Obec HOROUŠANY
<br> Změna závazných
ukazatelů
<br> Rozpočet po 3 <.>
rozpočtovém
<br> opatření
PŘÍJMY
I.DAŇOVÉ PŘÍJMY 1*** 26 805 000,00 Kč 26 805 000,00 Kč 5 310 000,00 Kč 32 115 000,00 Kč
II.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2*** 800 000,00 Kč 1 179 500,00 Kč - Kč 1 179 500,00 Kč
III.KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3*** - Kč 280 000,00 Kč 109 400,00 Kč 389 400,00 Kč
IV.TRANSFERY (DOTACE) 4*** 300 000,00 Kč 400 057,00 Kč 22 850,00 Kč 422 907,00 Kč
<br> Celkem příjmy: 27 905 000,00 Kč 28 664 557,00 Kč 5 442 250,00 Kč 34 106 807,00 Kč
<br> VÝDAJE
V.BĚŽNÉ VÝDAJE 5*** 18 363 000,00 Kč 19 890 803,00 Kč - Kč 19 890 803,00 Kč
VI.KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6*** 44 900 000,00 Kč 45 045 000,00 Kč - Kč 45 045 000,00 Kč
VII.PŘÍSPĚVEK MŚ 5*** 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč - Kč 600 000,00 Kč
<br> Celkem výdaje: 63 863 000,00 Kč 65 535 803,00 Kč - Kč 65 535 803,00 Kč
<br> PŘÍJMY - VÝDAJE 35 958 000,00 Kč- 36 871 246,00 Kč- 31 428 996,00 Kč-
<br> Rozpočet je sestaven jako schodkový
<br> VIII.FINANCOVÁNÍ
finacování rozpočtu z přebytku min.let
(zůstatek z přebytku minulých let (běžné účty))
<br> 35 958 000,00 Kč 36 871 246,00 Kč 31 428 996,00 Kč
<br> Celkem financování: 35 958 000,00 Kč 35 841 346,00 Kč 31 428 996,00 Kč
<br> Zpracoval:
<br> V Horoušanech dne
<br> 3.rozpočtové opatření
<br> 3.rozpočtové opatření roku 2023
<br> závazný ukazatel
položky
<br> rozpočtové
skladby
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet po
změnách
Kalkulace vodného a stočného na rok 2024.pdf
Kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné pro kalendářní rok 2024 (t) Příloha č.19 k vyhlášce č.428/2001 Sb.12.12.2023 Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné Tabulka č.1 I.Příjemce vodného a stočného II.Provozovatel - název a IČO III.Vlastník - název a IČO IV.Formulář A až G V.Index 1 až x Voda pitná 1.1.2024 Voda odpadní 1.1.2024 VI.IČPE související s cenou 2103-644803-00240206-1/1- 47535865; 2103-644803-00240206-3/1-47535865; 2103-644803-00240206-4/1-47535865 VII.Prostředky obnovy na rok xxxx (t) podle PFO 0,000000 0,000000 VII.1 - z toho prostředky na obnovu z vodného a stočného na rok xxxx (t) 0,000000 0,000000 VIII.Hodnota souvisejícího infrastr.majetku podle VÚME 86,491796 124,857714 Voda pitná Voda odpadní 2024 (t) 2024 (t) Kalkulace Kalkulace 1 2 2a 3 4 1.Materiál mil.Kč 2,498228 0,290698 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0,000000 0,000000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění mil.Kč 2,419600 0,000000 1.3 - chemikálie mil.Kč 0,002085 0,290386 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0,076543 0,000312 2.Energie mil.Kč 0,000000 1,312949 2.1 - elektrická energie mil.Kč 0,000000 1,312949 2.2 - ostatní energie mil.Kč 0,000000 0,000000 3.Osobní náklady mil.Kč 0,108792 0,387485 3.1 - mzdové náklady mil.Kč 0,108792 0,321485 3.2 - osobní náklady další mil.Kč 0,000000 0,066000 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 0,781371 1,608329 4.1 - odpisy infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 4.2 - obnovující opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 4.3 - opravy infrastrukturního majetku ostatní mil.Kč 0,472275 0,260350 4.4 - pachtovné/nájemné infrastrukturního majetku mil.Kč 0,309096 1,347979 5.Jiné provozní náklady mil.Kč 0,335964 0,919681 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000000 0,000000 5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 0,142984 0,183599 5.3.- ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0,192980 0,736082 6.Finanční náklady mil.Kč 0,002290 0,002290 7.Ostatní výnosy mil.Kč 0,000000 ...
MS - Schvaleny Strednedoby vyhled 2024-2026.pdf
2024 2025 2026
<br> Poplatky za žáky 710 000,00 840 000,00 840 000,00
<br> Ostatní výnosy - - -
<br> VÝNOSY CELKEM 710 000,00 840 000,00 840 000,00
<br> MATERIÁL 500 000,00 540 000,00 540 000,00
<br> ENERGIE 640 000,00 860 000,00 860 000,00
<br> SLUŽBY 220 000,00 330 000,00 330 000,00
<br> MZDY A OSOBNÍ NÁKLADY 120 000,00 180 000,00 180 000,00
<br> OSTATNÍ NÁKLADY 60 000,00 60 000,00 60 000,00
<br> POŘÍZENÍ DROBNÉHO MAJETKU 70 000,00 70 000,00 70 000,00
<br> NÁKLADY CELKEM 1 610 000,00 2 040 000,00 2 040 000,00
<br> VÝNOSY - NÁKLADY = PŘÍSPĚVEK 900 000,00 - 1 200 000,00 - 1 200 000,00 -
<br> Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2024 - 2026
<br> Mateřská škola Horoušany,Baumanova 12,250 82 Horoušany
MS - Schvaleny rozpocet na rok 2024.pdf
Kč
<br> 1.Provozní příjmy 710 000,00
<br> 2.Ostatní příjmy -
<br> Příjmy celkem 710 000,00
<br> 1.Materiál 500 000,00
<br> 2.Energie 640 000,00
<br> 3.Služby 220 000,00
<br> 4 Osobní náklady 120 000,00
<br> 5.Ostatní náklady 60 000,00
<br> 6.Pořízení drobného majetku 70 000,00
<br> Výdaje celkem 1 610 000,00
<br> 900 000,00 -
<br> 900 000,00
<br> Mateřská škola Horoušany,Baumanova 12,250 82 Horoušany
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE
<br> Příjmy - Výdaje
<br> Rozdíl = příspěvek zřizovatele
<br> Rozpočet na rok 2024
Horousany - Schvaleny Strednedoby vyhled rozpoctu 2024-2026.pdf
2024 2025 2026
Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.50 000 31 297 35 844
Daňové příjmy 31 305 31 305 31 305
Nedaňové příjmy 855 855 855
Kapitálové příjmy 0 0 0
Přijaté dotace 300 200 170
Příjmy celkem (po konsolidaci) 32 460 32 360 32 330
Běžné neinvestiční výdaje 23 863 23 863 23 863
Kapitálové investiční výdaje 26 400 2 750 2 750
Příspěvek MŠ 900 1 200 1 200
Výdaje celkem 51 163 27 813 27 813
Splátka jistin úvěrů a dluhopisů 0 0 0
Konsolidované výdaje celkem 51 163 27 813 27 813
Hotovost bežného roku -18 703 4 547 4 517
Hotovost na konci roku 31 297 35 844 40 361
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 – 2026 v tis.Kč
Listopad 2023
<br> rok
Horousany - Schvaleny rozpocet na rok 2024.pdf
Obec HOROUŠANY
<br> závazný ukazatel
<br> položky
rozpočtové
<br> skladby
Schválený rozpočet
<br> PŘÍJMY
I.DAŇOVÉ PŘÍJMY 1*** 31 305 000,00 Kč
II.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2*** 855 000,00 Kč
III.KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3*** - Kč
IV.TRANSFERY (DOTACE) 4*** 300 000,00 Kč
<br> Celkem příjmy: 32 460 000,00 Kč
<br> VÝDAJE
V.BĚŽNÉ VÝDAJE 5*** 23 863 000,00 Kč
VI.KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6*** 26 400 000,00 Kč
VII.PŘÍSPĚVEK MŚ 5*** 900 000,00 Kč
<br> Celkem výdaje: 51 163 000,00 Kč
<br> PŘÍJMY - VÝDAJE 18 703 000,00 Kč-
<br> Rozpočet je sestaven jako schodkový
<br> VIII.FINANCOVÁNÍ
finacování rozpočtu z přebytku min.let
(zůstatek z přebytku minulých let (běžné účty))
<br> 18 703 000,00 Kč
<br> Celkem financování: 18 703 000,00 Kč
<br> Zpracoval:
<br> V Horoušanech dne
<br> Rozpočet na rok 2024
Zápis_20231212.pdf
Obec Horoušany
Zastupitelstvo obce Horoušany
<br> Zápis č.15/2023
ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany
<br> konaného dne 12.12.2023
v budově Obecního úřadu Horoušany,Baumanova 12,250 82 Horoušany od 18:00 do 19:15
<br> hodin
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Starostka na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala,že je
přítomno 8 členů zastupitelstva,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXX,Petr
<br> Piroš,Bc.XXXXX XXXX,XXXXX XXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> Omluveni: XXX XXXXXXX
<br> Průběh zasedání zastupitelstva
<br> X.Schválení programu zasedání,určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
<br> členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Dále navrhla
<br> doplnit bod různé o tři body – viz níže.Navrhla určit zapisovatelkou Mgr.Evu Petrovou a
<br> ověřovateli zápisu Lukáše Berana a Bc.Jakuba Rouse <.>
<br> Program zasedání zastupitelstva
<br> 1.Schválení programu zasedání,určení ověřovatelů a zapisovatele
2.Návrh rozpočtu obce Horoušany na rok 2024
3.Střednědobý výhled rozpočtu obce Horoušany 2024-2026
4.Návrh rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Horoušany na rok 2024
5.Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Horoušany na léta 2024-2026
6.Výsledek veřejnosprávní kontroly MŠ Horoušany za druhé pololetí roku 2023
7.Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci mezi obcemi při zajištění základního uměleckého
<br> vzdělávání
8.Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo se společností Baracom,a.s <.>
9.Platební portál – poplatky za svoz komunálního odpadu a držení psa
10.Klimatizační jednotka do společenského sálu v nové budově mateřské školy
11.Stanovení vodného a stočného na rok 2024 (včetně pachtovného)
12.Různé
<br> a) 3.rozpočtové opatření obce
b) Dodatek (Cenová příloha pro rok 2024) ke smlouvě o dílo č.S042400015
<br> a č.S042400005 se společ...

Načteno

edesky.cz/d/7996060

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz