« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 07.12.2023 14:08:35 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor v Oddělení I Praha – infrastruktury a zabezpečovacího zařízení v Územním inspektorátu Čechy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost ve formátu pdf
Ústřední inspektorát
<br> Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
<br> ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU A ZAŘAZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO
podle zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,adresovaná generálnímu inspektorovi Drážní inspekce
<br> Údaje o žadateli:
Jméno(a),Příjmení a
Titul(y) před,za jménem:
<br> Datum narození:
(D.M.RRRR)
<br> Adresa trvalého pobytu1:
(ulice,č.p <.>,PSČ,obec <,>
stát)
<br> Adresa pro doručování
(ID datové schránky
nebo e-mail):
<br> Kontakt
(telefonní číslo)2:
<br> Žádám o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo:
inspektor v Oddělení I Praha – infrastruktury a zabezpečovacího zařízení v Územním inspektorátu Čechy
<br> Čestné prohlášení:
<br> pr ohlašuji,v návaznosti na § 25 odst.1 písm.a) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,že jsem státním
občanem ČR,resp.členského státu EU nebo státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
<br> prohlašuji,v návaznosti na § 25 odst.1 písm.e) a § 26 odst.2 zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,že jsem
dosáhl/a vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro výše uvedené služební místo;
prohlašuji,na základě znalosti svého zdravotního stavu,že jsem způsobilý/á k výkonu služby dle § 25 odst.1 písm.f) zákona č <.>
234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,resp.že jsem zdravotně způsobilý/á dle § 1 odst.1 písm.c) a § 2 písm.b) bod 1
vyhlášky č.101/1995 Sb <.>,kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> prohlašuji,v návaznosti na § 25 odst.1 písm.c) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,s odvoláním na
příslušná ustanovení § 15 odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění,že jsem plně svéprávný/á,resp.že
má svéprávnost nebyla soudem omezena,a způsobilý/á k právním úkonům <.>
<br> prohlašuji,že jsem držitelem řidičského oprávnění skupiny „B“ <.>
<br> Seznam příloh žádosti:
Výpis z evidence Re...
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO
INSPEKTOR V ODDĚLENÍ I PRAHA – INFRASTRUKTURY A
<br> ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ V ÚZEMNÍM INSPEKTORÁTU ČECHY
<br> Praha 7.prosince 2023
č.j.: 535/2023/DI-2
<br> 1.Údaje o služebním místě
Generální inspektor Drážní inspekce,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst <.>
1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
rady/odborného rady inspektora v Oddělení I Praha – infrastruktury
a zabezpečovacího zařízení v Územním inspektorátu Čechy v Drážní inspekci <,>
ID: 30019964,se služebním působištěm Těšnov 1163/5,110 00 Praha 1 <.>
<br> Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby
• 51 Doprava
<br> Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
neurčitou <.>
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin <.>
Místo výkonu služby Praha <.>
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.února 2024 <.>
<br> Činnosti na služebním místě jsou zejména tyto:
• Provádění komplexního výkonu Drážní inspekce <.>
• Analýza (šetření) příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní
<br> dopravě,včetně návrhů systémových opatření k jejich předcházení <.>
• Vykonávání služby a služební pohotovosti v souladu s plánem činnosti
<br> územního inspektorátu,právními předpisy a pokyny ředitele územního
inspektorátu,popř.příslušného vedoucího oddělení <.>
<br> • Výjezdy na místa vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě na základě
rozhodnutí Centrálního ohlašovacího pracoviště,popř.příslušných
představených,a provádění tam veškerých úkonů stanovených příslušnými
služebními předpisy,řídícími akty nebo metodikami Drážní inspekce <.>
<br> • Zpracovávání závěrečných zpráv o výsledcích šetření mimořádné události
a stanovisek k případným připomínkám dotčených subjektů k těmto zprávám <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány činnosti,pro jejich...

Načteno

edesky.cz/d/7985281

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz