« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Povolení stavby: Instalace plynové kondenzační kotelny III. kategorie v objektu č.p. 64, ul. Junácká, k.ú. Břevnov a odpojení od SZTE

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023-1491915.pdf
S íd lo : Mar i ánsk é nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviš t ě : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
<br> Tel.: Kontak tn í cen t rum: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/21 e -mai l : posta@praha.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> --- JUDr.Zuzana Lovíšková
<br> Č.j.: 236 00 4784
<br> MHMP 2459384/2023 Počet listů/příloh: 11/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1491915/2023/STR 22.11.2023
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu,jako odvolací správní orgán příslušný
<br> podle ustanovení § 81 odst.3 písm.a) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění
<br> pozdějších předpisů,a podle ustanovení § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě odvolání společnosti Veolia Energie Praha,a.s.<,>
<br> IČ 03669564,se sídlem Na Florenci 2116/15,Praha 1,proti rozhodnutí Úřadu městské části
<br> Praha 6,odboru výstavby,sp.zn.SZ MCP6 288319/2022/OV/Mr,čj.MCP6 436527/2022
<br> ze dne 27.3.2023,kterým byla k žádosti stavebníka,Společenství vlastníků objektu bydlení
<br> č.p.64,v ul.Junácká,Praha 6,IČ 26466619,se sídlem Junácká 64/19,Praha 6,zastoupeného
<br> společností TREND technologie,s.r.o <.>,IČ 25655710,se sídlem Koněvova 1107/54,Praha 3 <,>
<br> resp.na základě substituční plné moci Ing.Pavlem Rousem,nar.13.12.1951,bytem Na
<br> Blatech 453,Měšice,podle ustanovení § 115 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
<br> a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,povolena stavba označená
<br> jako „Instalace plynové kondenzační kotelny III.kategorie v objektu č.p.64 na pozemku parc <.>
<br> č.884 v k.ú.Břevnov,Junácká 16,Praha 6 a odpojení od SZTE“,spočívající v osazení dvou
<br> kondenzačních kotlů na zemní plyn Viesmann Vitodens 200-W,každý s XXX.výkonem
<br> XX,X kW,max.příkon kotelny je 185,8 kW,max.výkon 198,0 kW,a to v 1.podzemním podlaží
<br> objektu,v části stávající místno...

Načteno

edesky.cz/d/7980022

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz