« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 05.12.2023 11:08:20 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D6 č. j. MD-27855/2022-930/7 ze dne 5. 12. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D6 č. j. MD-27855/2022-930/7 ze dne 5. 12. 2023 v souvislosti s umístěním dopravního opatření na dálnici v km 140 vpravo.  

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-MD-27855_2022-930_7.pdf
jaroslav.prochazka
Text napsaný psacím strojem
Ministerstvo dopravy Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu,příloha k č.j.MD-27855/2022-930/7 <.>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
odbor bezpečnostní politiky
oddělení obecní policie,zbraní a dopravního inženýrství
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
<br> Č.j.MV-218825-2/OBP-2022
<br> Praha 13.prosince 2022
Přílohy: 1/1
<br>
Ministerstvo dopravy
odbor liniových staveb a silničního správního úřadu
nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15 PRAHA 1
<br> V y j á d ř e n í
<br>
K č.j.MD-27855/2022-930/2 ze dne 23.8.2022
<br>
Ministerstvo vnitra na základě ustanovení § 77 odst.2 písm.a) a § 124 odst.2
<br> písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších
předpisů <,>
<br> doporučuje
<br>
předložený návrh přechodné úpravy provozu na dálnici D 6 v úseku Karlovy Vary –
Cheb v souvislosti s kontrolní činností Policie ČR a zajištěním bezpečnosti dálničního
provozu v případě mimořádných situací upravit takto:
 pro případy nouze nebo nehody lze na dálnici D 6 v úseku Karlovy Vary – Cheb
<br> užít schémat typu „DN“ příručky Označování pracovních míst na dálnicích,I.díl
(viz internetové stránky ŘSD ČR) s tím,že tato schémata je nezbytné co
nejdříve doplnit o dopravní značení a dopravní zařízení dle příslušných
schémat typu „DK“,(viz poznámka uvedená modrým písmem v jednotlivých
schématech); pozn: nemá-li tyto další prostředky Policie ČR k dispozici,je
nezbytné je zajistit prostřednictvím správce komunikace <,>
<br>  pro případy kontrolní činnosti Policie ČR prováděné na dálnici D 6 v km 140
vpravo užít kombinace sklopného dopravního značení a přenosného dopravního
značení a zařízení dle výkresu přiloženého v příloze tohoto vyjádření <.>
<br>
<br> *MVCRX06VCR8P*
MVCRX06VCR8P
prvotní identifikátor
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> Odůvodnění
<br>
Žádost Policie ČR č.j.KRPK-69909-1/ČJ-2022-1900DP ze dne 17.srpna
<br> 2022 o stanovení přechodné úpravy provozu...
MD-27855_2022-930_7.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX01E75S6*
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-27855/2022-930/7
MD/27855/2022/930 RD
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen
„Ministerstvo dopravy“),podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu
České republiky – Policie České republiky (dále jen „žadatel“),doručeného dne 26.11.2023 <,>
a po písemném vyjádření Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo
vnitra“),č.j.MV-218825-2/OBP-2022 ze dne 13.12.2022 <,>
<br>
stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na dálnici D6 v souvislosti s umístěním dopravního opatření na dálnici v km 140 vpravo <.>
<br> Termín: 1.1.–31.12.2024 při mimořádných situacích v celém úseku dálnice D6
v Karlovarském kraji
<br> Nedílnou součástí tohoto opatření je projekt přechodné úpravy provozu upravující dopravní
opatření v km 140 vpravo (PČR DI XXXXXXX,XX/XXXX) a vyjádření Ministerstva vnitra
č.j.MV-218825-2/OBP-2022 ze dne 13.12.2022,jehož obsah je pro žadatele závazný <.>
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele
po písemném vyjádření Ministerstva vnitra <.>
<br> V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad
návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek <.>
<br> Důvodem pro stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D6 je provádění kontrolních
akcí Policie České republiky v cca km 140,000 vpravo u Transmotelu <.>
<br>
<br> MD-27855/2022-930...

Načteno

edesky.cz/d/7978424

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz