« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - VV_ r_Švecová_změna stavby před dokončením_vrtaná studna_k.ú. Lipník nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_ r_Švecová_změna stavby před dokončením_vrtaná studna_k.ú. Lipník nad Bečvou
r_Švecová_změna stavby před dokončením_vrtaná studna_k.ú.Lipník nad Bečvou
<br>
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Odbor životního prostředí
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
Vaše čj.:
Ze dne:
<br> Naše sp.zn.: MU/23081/2023/4445/4/ŽP-VH
Naše.č.j.: MU/28748/2023/ŽP-VH
Počet listů: 4
Počet příloh:
Počet listů/svazků příloh:
Počet a druh příloh v digit.podobě:
Spis.znak/skart.režim: 231.2 A/20
Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: vodni.hospodarstvi@mesto-lipnik.cz
<br> Datum: 22.11.2023
<br> Vypraveno dne: 22.11.2023
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br>
Městský úřad Lipník nad Bečvou,odbor životního prostředí,příslušný podle ustanovení § 66
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecních zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů,a podle ustanovení § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,a jako speciální stavební úřad
podle § 15 odst.4 vodního zákona a podle ustanovení § 15 zákona č.183/2006 Sb <.>,stavební
zákon,ve znění pozdějších právních předpisů.Podle ustanovení § 67 a násl.správního řádu <,>
tímto pro žadatele:
<br> XXXXX XXXXXXX,Hranická XXXX/XX,XXX XX Lipník nad Bečvou (nar.15.01.1967)
<br>
I.povoluje změnu stavby vodního díla „ŠACHTOVÁ STUDNA“ před
dokončením podle ustanovení § 118 stavebního zákona
<br>
<br> Změna stavby před dokončením „STUDNA VRTANÁ“ bude realizována na pozemku parc.č <.>
527/1 k.ú.Lipník nad Bečvou,v kraji Olomouckém,obci Lipník nad Bečvou,HGR 2211 -
Bečevská brána,číslo hydrologického pořadí 4-11-02-0561-0-00,vodní útvar: Bečva od toku
Opatovický potok po tok Lučnice včetně (MOV_0820).Poloha orientačně určenými
souřadnicemi v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: Y –
524683,50,X – 1129518,00 <.>
<br> Popis změn:
Předkládaná projektová dokumentace je upravena a řeší výst...

Načteno

edesky.cz/d/7954360

Meta

Veřejná vyhláška   Stavební informace   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz