« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ stanovení: dopravní značení sil. II/233 tř. Čs. odboje, Chrást, vodovodní a kanalizační přípojka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23-499243.pdf 225,39 kB
XXXXXXXX XXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: horejskova@plzen.eu MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ Odbor dopravy Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/499243/23 Č.J.: MMP/501316/23 V PLZNI DNE: 21.11.2023 Věc: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Magistrát města Plzně jako orgán věcně a místně příslušný dle §124 odst.6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky města Plzně č.8/2001,Statut města,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti,kterou podala právnická osoba K & H pro-stav s.r.o <.>,IČO 28021169,Spálené Poříčí 537,335 61 Spálené Poříčí dne 20.11.2023,ve věci částečné uzavírky silnice č.II/233 tř.Čs.Odboje v obci Chrást v termínu 4.12.2023 – 10.12.2023,s t a n o v í dle ustanovení §77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,městské ředitelství policie Plzeň,územní odbor vnější služby,dopravní inspektorát Plzeň č.j.KRPP-156630-2/ČJ-2022-030506-2,ze dne 27.října 2022,přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v Chrástu u Plzně na silnici č.II/233 tř.Čs.Odboje,v obci Chrást – částečná příčná uzavírka v km 50,404 km,v rozsahu 5m,před parc.č.275/1 k.ú.Chrást u Plzně na místní komunikaci IV.třídy č.D10002 tř.Čs.Odboje,v obci Chrást - úplná uzavírka chodníku před parc.č.250/3,rozsahu 5m,před parc.č.275/1 k.ú.Chrást u Plzně z důvodu: provádění stavebních prací při realizaci kanalizační a vodovodní přípojky pro dům na parc.č.275/1 tř.Čs.odboje a provedení konečné úpravy povrchu komunikace v termínu: 4.12.2023 – 10.12.2023 dle přiložené odsouhlasené situace (schéma TP 66 č.B/2),které tvoří přílohu tohoto stanovení,za splnění následujících podmínek: • Provoz bude v případě potřeby řízen osobami poučenými a náležitě vybavenými podle zákona č...
stanovene_DIO.pdf 422,08 kB
og eoo _
<br> ZZ
<br> FX“—
<br> min.2,75 1)
<br> * “(“—i— *\\\
<br> 2)
<br> cca 50
<br> Schéma BIZ
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.Zúženi vozovky na jedenjízdní pruh <.>
<br> příčná uzávěra zábranou minimáíně3výstražnásvětlatypu1
<br> podélná uzávěra obou-strannými směrovacímideskami odstup max.10m
<br> podélná uzávěra zábradlím na straněchodníku/stezkyprocykíisty
<br> příčná uzávěra zábranou minimálně3výstražnásvětlatypu1
<br> 1) může být ve výjimečných případech menší (viz kap.6.1.2.)
<br> 2) užíti dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů,chod-níků a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat 3/1 6 až B/20
<br> vzdálenosti v metrech
<br> TP 66/21015
<br> GUMOVÉ!Ní;-
<br> dí'10224.47.2%
<br> ČJ: Mík/5073 76/23 íxřzvgěstrrít měíá'í'šl Plznr-i
<br> Ej,<.> zír dopravy uš)

Načteno

edesky.cz/d/7952387

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz