« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci– místní komunikaci ul. Bohunická ve městě Brně podle výkresové dokumentace, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu záboru komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 6350 23 Vykres Bohunicka kanalizacni pripojka (1)
Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :
<br> obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Bohunická
ABT Park - kanalizační přípojka
<br> Částečná uzavírka
<br> 1
<br> č.o.CR 2316
6.10.2023
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Navržené trvalé DZ : Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66,65
<br> stávající parkování :
<br> Legenda vozidel:
<br> č.j.: MMB /2023 -
<br> zábor vozovky :
<br> Legenda ploch:
<br> Zábor vozovky: 96 m/2
<br> STAVBA
1514/12
<br> 2x
<br> Bohunická
<br> Tr
ať
<br> ov
á
<br> VHS BRNOVHS BRNO
<br> S7 C4
b
<br> Z4
d
<br> Zařízení stavby
12,0/4,0
<br> S
7
<br> A
6b
<br> A
15
<br> S
7
<br> A
6b
<br> A
15
<br> 4,0
<br> ETAPA I: Překop po polovině
<br> STAVBA
1514/12
<br> 2x
<br> Bohunická
<br> Tr
ať
<br> ov
á
<br> VHS BRNOVHS BRNO
<br> S7C4b
Z4d
<br> Zařízení stavby
12,0/4,0
<br> S
7
<br> A
6b
<br> A
15
<br> S
7
<br> A
6b
<br> A
15
<br> 4,0
<br> ETAPA II: Překop po polovině
<br> přenosné DZ stávající:
<br> přenosné DZ stávající již zakryto:
přenosné DZ stávající zakrýt / zrušit:
<br> Legenda značení přenosného,stávajícího :
<br> A15
<br> A15
<br> A15
<br>
Stránka 1
<br> 2023-11-06T10:35:15+0100
BB 6350 23 0496665 23 Ver vyhlaska Bohunicka kanalizacni pripojka (1)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0501918/2023/MAI VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXXX Brno X.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0496665/2023/2 TEL./E-MAIL: 542 174 120 / maixner.jan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát <,>
<br> pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Renčova 38,621 00 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal
<br> stanovisko pod č.j.: KRPB-205483-2/ČJ-2023-0602DI,ze dne 25.10.2023 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Bohunická ve městě Brně podle výkresové
<br> dokumentace,která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu záboru komunikace pro zhotovení kanalizační přípojky na ul.Bohunická <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 20.11.2023 – 1.12.2023.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace,resp <.>
<br> uzavírce dle zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemn...

Načteno

edesky.cz/d/7946341

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz