« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Rozhodnutí o zrušení Územního plánu Volary

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o zrušení Územního plánu Volary
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu
Oddělení územního plánování
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz www.kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VOLARY V RÁMCI PŘEZKUMNÉHO
ŘÍZENÍ
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu (dále jen
„krajský úřad“),jako příslušný orgán podle § 67 odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské
zřízení),ve znění pozdějších předpisů,ve vazbě na ustanovení § 11 odst.1 písm.b) a § 97 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),rozhodl na základě obdržených podnětů
k provedení přezkumného řízení podle § 174 odst.2 správního řádu ve věci Územního plánu Volary,který nabyl
účinnosti dne 8.října 2022 (dále také jen „ÚP Volary“) takto:
<br> opatření obecné povahy,jímž byl vydán ÚP Volary
se podle § 97 odst.3 ve vazbě na § 174 odst.2 správního řádu
<br>
r u š í <.>
<br> Krajský úřad ve vazbě na ustanovení § 99 odst.1 správního řádu stanovil,že účinky tohoto rozhodnutí
v přezkumném řízení nastávají ode dne nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí.Toto rozhodnutí nabývá účinnosti
dnem svého oznámení,tj.15 dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce orgánu,který rozhodnutí vydal (§ 25
správního řádu) <.>
<br>
Odůvodnění:
<br>
Krajský úřad obdržel dne 21.září,5 <.>,7.a 14.prosince 2022 podněty fyzických osob k přezkoumání ÚP Volary <,>
o jehož vydání rozhodlo Zastupitelstvo obce Volary dne 21.září 2022 a který nabyl účinnosti dne 8.října 2022 <.>
V podnětech k provedení přezkumného řízení bylo upozorňováno zejména na nevyhovění námitkám vlastníků
o zahrnutí pozemků do zastavitelných ploch a dále pak na nerespektování vydaného územního rozhodnutí <.>
<br> Krajský úřad si písemností ze dne 25.listopadu 2022 vyžádal u obce Volary příslušný spis...

Načteno

edesky.cz/d/7946282

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz