« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - stanovení DZ na MK ul. Dukelská, Jeseník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-17004770020phpu3bmmr.pdf
Tel.: 584 498 420 e-mail: katarina.macenauerova@mujes.cz www.jesenik.org
Masarykovo nám 167/1,790 01 Jeseník
pracoviště: XXXXX XXXXX XXXX/XX,XXX XX Jeseník X/X
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br>
Č.j.: MJ/60913/2023/ODSH/MK
Sp.zn.: MJ/45108/2023/03/ODSH/MK
Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498420
<br> V Jeseníku dne 31.10.2023
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Městský úřad Jeseník,Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „městský úřad“),jako
příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),obdržel dne 11.08.2023 návrh Policie České
republiky,Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje,Územní odbor Jeseník,Dopravní
inspektorát Jeseník (dále jen „Policie České republiky“),vydaný pod č.j.KRPM-100590-2/ČJ-2023-
141106 ze dne 10.08.2023,na provedení místní úpravy provozu na ul.Dukelská,spočívající v
odstranění vodorovného dopravního značení č.V 12c Zákaz zastavení,vyznačeného u objektu
Dukelská 178/1,Jeseník,při napojení na ul.V Oblouku.Městský úřad v souladu s § 77 odst.3 zákona
o silničním provozu,podle § 77 odst.1 písm.c) ve spojení s § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a
§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
tímto
<br> s t a n o v í
místní úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
místní komunikace ul.Dukelská <,>
<br> u objektu Dukelská 178/1,Jeseník,při napojení na ul.V Oblouku
<br> v rozsahu odstranění vodorovného dopravního značení č.V 12c Zákaz zastavení,vyznačeného u
objektu Dukelská 178/1,Jeseník,při napojení na ul.V Oblouku <,>
s provedením co nejdříve po nabytí účinnosti této veřejné vyhlášky,za vhodných klimatických
podmínek <.>
<br> Odpovědná osoba:
Město Jeseník,IČO 00302724,Městský úřad Jeseník,O...

Načteno

edesky.cz/d/7946162

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz