« Najít podobné dokumenty

Město Olomouc - OS ÚSO ÚR o umístění stavby veř.vyhl. FTTx_M_Olomouc_Nové Sady_OLOLO1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Olomouc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OS_USO_UR_o_umisteni_stavby_ver.vyhl..pdf
MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10,779 00 Olomouc Spisový znak – 328,skartační znak/skart.lhůta – A/20 Č.j.SMOL/333880/2023/OS/US/Obr V Olomouci 20.11.2023 Spisová značka: S-SMOL/101532/2023/OS Uvádějte vždy v korespondenci Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,dveře č.X.XX Telefon: XXX XXX 204 E-mail: magda.obrucnikova@olomouc.eu Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing.XXXXXX XXXXXX ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.XX/XXXX veřejnou vyhláškou Žadatel CETIN a.s <.>,IČO: 04084063,Českomoravská 2510/19,Libeň,190 00 Praha 9 v zastoupení: Palík & XXXXX s.r.o <.>,IČO: XXXXXXXX,Jakoubka ze Stříbra 781/44,Nové Sady,779 00 Olomouc 9 podal dne 28.03.2023 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby FTTx_M__Olomouc_Nové_Sady_OLOLO1 ve městě Olomouci,v katastrálním území Nové Sady u Olomouce,na pozemcích parc.č.404/1 (ostatní plocha),parc.č.600/3 (ostatní plocha),parc.č.601/7 (ostatní plocha),parc.č.601/22 (ostatní plocha),parc.č.628/2 (ostatní plocha).Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.Magistrát města Olomouce,odbor stavební,oddělení územně správní (dále jen stavební úřad),jako příslušný správní orgán dle § 13 odst.1) písm.c) a § 84 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") posoudil žádost podle § 79 a § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení podle § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění vyhlášky č.63/2013 Sb.(dále jen vyhl.č.503/2006Sb.) r o z h o d l o u m í s t ě n í s t a v b y FTTx_M__Olomouc_Nové_Sady_OLOLO1 ve městě Olomouci,v katastrálním území Nové Sady u Olomouce,na pozemcích parc.č.404/1 (ostatní plocha),parc.č.600/3 (ostatní plocha),parc.č.601/7 (ostatní plocha),parc.č.601/22 (ostatní plocha),parc.č.628/2 (ostatní plocha),jak je zakresleno v grafické příloze,tj.v situačním výkresu na podkladu katastráln...
Opticka_sit_Nove_Sady.pdf
575/5
<br> _.| 511196 51.907 % Ě 00.17%.L 51.906 5/5/10 L 51.905 ] CTI 3-3 ] “ů 51.112/4 © 575/8 51304 H o ] st.?óZ/l 01 5 3112/5 r—1 I—L 51.903 51.901 3.902 st 112/1 |_: 1—1 575/11 / SFS/IZ 51/3 53/1 “ 551/111 51/1 51/2 51/5 "L.„_ 298/1 % 5 st 559 5? )
<br> 5/5 2- 98 2
<br> „i(/'n) ž? \í
<br> až;
<br> CHM.I/
<br> 397
<br> LEGENDA:
<br> Novapnqua Nava tma ---- výmámvakm _ _- Stávajíd HDPE
<br> Rnnaděče
<br> 401/11
<br>.<.> <.>,—"“
<br> Shupek
<br> 401/12 ___f____„___.<.>
<br> 401/13
<br> /
<br> Akce: FTTx_M__01omouc_Nové_sady_DLOLol
<br> obec: D1omouc Ik.ú.: Nové sady u o1omouce
<br> Cetín a.s.Českomoravská 2510/19 190 QD,Praha 9 -
<br> V socany 1%: 04084063
<br> Ps DataPro'ekt
<br> PaTík & So 01 s.r.o.Jakoubka ze stříbra 44 779 00 o1omouc IČ:09797106
<br>.<.>
<br> Projektant:
<br> Kare1 Ho1otíka Odpovědný pFDJ Ing.v1ad1mír ČKAIT: 1202397
<br> Dis ektant: _ Pa1ik,015 <.>
<br> Soubor: Katastrá1n1 Situační výkres
<br> uuu IA3 1:1000'11.7.21123' (2.2.1

Načteno

edesky.cz/d/7946159

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Olomouc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz