« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Bartoškova,Ing. Zdenka Mrvová,7AF 0183,nové

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C250i23111315100.pdf
< ___—.<.>.N
<br> BAOXSOWG
<br> ŠQDDDEDDDDDDDD;
<br> DNÉDDG
<br>.-< “& *N <.>
<br>.<.>.—.<.>.<.>.<.> -.<.>,<.>.-.<.> „g'am„-m-a_-„-.<.> „v---“—-W-
<br> :__
<br> 'DDDDDDDBD
<br>,<.> _,<,>.<.> mv <,>
<br> „ l :
<br>."w t/a
<br>.„gv,<.>.<.> -: ' www ' 49%),- f'/ f'ý'ffvlýtjf +,;./ / »,w » a' a': ď * ÉČŠŽÁĚÉ <,>
<br> <,>
<br> <.>,' WWF:-ý? ',w/f/ g:;
<br>.'.Ž/Ž'ŽŽ! <,>
<br> ' //' 49749' 7 „ „
Bartoskova_Zdenka_Mrvova_7AF_0183_nove_vyvesit_059r23.pdf
_____________________________________________________________________________________________________________
Sídlo: Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 IČ.: 0006 3584 Tel: + 420 26 11 92 111
Pracoviště: Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 Bankovní spojení: 19-2000832359/0800 e-mail: posta@praha4.cz
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b
<br> O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í A D O P R A V Y
<br> Ing.Zdenka Mrvová
Bartoškova 1448/26
140 00 Praha 4
<br> Č.j.: P4/460852/23/OŽPAD/HORV-INV 059/23a V Praze: 13.11.2023
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích v Praze 4
<br> Odbor životního prostředí a dopravy,příslušný podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu),po písemném vyjádření Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – odboru
služby dopravní policie,č.j.: KRPA-377823-1/ČJ-2023-0000DŽ,ze dne 13.11.2023
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v Praze 4 v ulici Bartoškova – před domem č.p <.>
1448/26 – dle přiložené situace.Jedná se o:
<br> a) svislé dopravní značení IP 12 s parkovacím znakem O7 a RZ: 7AF 0183
<br> b) vodorovné dopravní značení V 10 f,bude provedeno na náklady žadatele
<br> Termín: od 10.12.2023 – do doby platnosti rozhodnutí,pokud není vydáno rozhodnutí o prodloužení
<br> O d ů v o d n ě n í
<br> Odbor životního prostředí a dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
na základě návrhu žadatele z důvodu realizace parkovacího místa pro osobní vozidlo osoby těžce tělesně
postižené.V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,nabývá opatření obecné povahy
účinnosti pátým dnem po dni ...

Načteno

edesky.cz/d/7945442

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz