« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Sulická, NATOČTO s. r. o., filmová technika

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sulicka_NATOCTO_II.pdf
; ;.P ' ' > :; ; ; [ f : TL; _ Z—E ! ;.f.? ';; E) 1 | (,?; ; |; 275/55 ;,<.>,: i( i 1328 E13 ! || 275/1 BCI? ! ! | ! il 596/25 "MIMO FILM + DAT“ ! I * ' B'IJ i Í !,— i 7 Š\ _! i! ! l 4,- ",f' 1 A „ ll! —— * jím ? ___.<.> _ xm r '! N,01 | »»»»» ! ll.<.>.00 ; 01 828 E13 ' % 3 "mm FiLM + o,; * ___—_ 1 N 1072;,1 L " “ L_ Í.; í" ? H_ E _N _,(I? 528,E13 N "MIMO FILM + DAT“ 01 „ :! 303/21 ; ],2 828.E13 : ——— ————J “MIMO |:an + DAT? | : ! \ \ opvson ŽIVOTNÍHO qusvaÉEDí A DOPRAVY UHADU MESTSKE CAST! PRAHA 4 U) ověřuje za podmínek rozhodnutí C.!,** “_ "* _.s smnmuisi'f) V5 „n; 313.11 zedne 2 0 -11- 2023 | a' *“?.<.>.; * *“ J,;; Sb X “ T.!! Sb.č.j.: w.)mzzšeqmýsz big—"W QW; 99“ _ __ „ | \ : 1 ' ' ' 5 'l \ ;,f',' i ] ' ( “f,'; =-.1 ; \ ;,'.! ; ; z
<br> 303/21
<br> \ \
<br> 275/18 :
<br> ODBOR ŽIVQ leHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
<br> ÚŘADU MĚSTSKÉ čAsn PRAHA 4 “ ověřuje za podmínek rozhodnutí
<br> ze dne\ 2 [] '"" 2023 č.1.:PI,/ÁMŠQJQZ/ožM/kvA—J mm;/;] a;
<br> 294/16
<br> "act/hl;;ne 'stanov/skom :.<.> ;yslu
<br> Ndcgwc ;:);;.:;:._1guoszo
<br> ašZSodst.1aec),z (: 13/1997 Sb <.>
<br> \ ___._—.<.> _ <.>
<br> F'oticie Cest-ké re nub'l.".y Kraiské řEa'htcls.ví misie hl m.Přa.;y
<br> C.)dbUf,2111 AZ "n! LID“ C'e '.340 (.),3 „m?-.!?.Kc.: TŽÉVL._„_ __„_ „„ ___-% \,C1KF9.;3\?744l»1 "\Z3„ f_ _ Dne." - <—___ <.>,<.> l ; ©
<br> 13-11" _? „223 ' W.JL" of),;]
<br> r.<.>.<.> kpt ' ".g.11 oiinJurin.„_
Vyhlaska_Sulicka_NATOCTO_s._r._o._pakovani_filmove_techniky_JIN_-_023_r._23.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b
<br> O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í A D O P R A V Y
<br> NATOČTO s.r.o <.>
Počernická 513/56
108 00 Praha 10
<br> IČ.: 193 168 44
<br> Č.j.: P4/472563/23/OŽPAD/KUB - JIN 023/23 V Praze: 20.11.2023
Vyřizuje: R.Kubát
Telefon: 261 192 480
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na
<br> pozemních komunikacích v Praze 4
<br> Odbor životního prostředí a dopravy,příslušný podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a § 124
odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),po písemném vyjádření Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl.m <.>
Prahy – odboru služby dopravní policie,č.j.: KRPA-377955-1/ČJ-2023-0000DŽ,ze dne 13.11.2023
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v Praze 4 v ulicí Sulická.Jedná se o
osazení svislého dopravního značení dle schválené situace.Jde o parkování techniky a natáčení,půjde
o osazení přechodného dopravního značení B28 „zákaz zastavení“ s d.t.MIMO FILM,společně s
vyznačením termínu platnosti tohoto dopravního značení,včetně uvedení časového rozmezí <.>
<br> Umístěné dopravní značení: B28 + E13;
<br> Termín: 25.11.2023; 26.11.2023; 27.11.2023; 01.12.2023; 02.12.2023
<br>
Toto stanovení je nedílnou součástí rozhodnutí č.j.: P4/472563/OŽPAD/KUB - JIN 023/23
<br> O d ů v o d n ě n í
<br> Odbor životního prostředí a dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích na základě návrhu žadatele z důvodu audiovizuální tvorby a parkování techniky
filmového štábu.V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,nabývá opatření obecné
povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
<br> Poučení : Podle § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
proti...

Načteno

edesky.cz/d/7945441

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz