« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Psárská,Strašík SZP s.r.o.,Petr Stach,bc. Adéla Vlnová,zařízení staveniště,realizace vjezdu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C250i23112013540.pdf
Měřítko: 1:400 Formát: A4
<br> zedne 29-11- za:-3 )%
<br> č-i-=řa\ácz_4/4Ls/owo//faf „Na 087%“
<br> _KJ
<br> ___—___—|IT
<br> Oh ' _ - „>,<.> szm_„_ __ __ radní
<br> _?.— 3_,<,> <td-i
<br>,/,/+> „ Ps _ska => ;],15 ";“ á *?
<br> ÝSedj ÚPUOM
<br> WQL d)
<br> ! <.>
<br> O
<br> 19 414118 4141175
<br> ŠŠŠ?
<br> 1347M
<br> Zábor chodníku - vybudování trvalého vjezdu 5,5m x 2m = 11m2
<br> * *
<br> Navržené přechodné dopravní značení
<br> *_*-__! na l> ' “ ' E120——
<br> ? 414121
<br> I'“—
<br> Stávající dopravní značení
<br> Zábor chodníku
<br> - vybudování trvalého vjezdu
<br> Směr jízdy (trvalý)
Psarska_Strasik_SZP_s.r.o._Petr_Stach_Bc._Adela_Vlnova_zarizeni_staveniste_realizace_vjezdu_vyvesit_087r23.pdf
Strašík SZP s.r.o <.>
Dubečská 62/2
<br> 100 00 Praha 10
IČ.: 02659379
<br> Č.j.: P4/462414/23/OŽPAD/HORV-DIR 087/23 V Praze: 20.11.2023
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích v Praze 4
<br> Odbor životního prostředí a dopravy,příslušný podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),po písemném vyjádření Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – odboru služby
dopravní policie,č.j.: KRPA-377828-1/ČJ-2023-0000DŽ,ze dne 13.11.2023
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v Praze 4 v ulici Psárská.Jedná se o osazení
svislého dopravního značení dle schválené situace.Jde o umístění zařízení staveniště souvisejícího s realizací
trvalého vjezdu na pozemek.Toto dopravní opatření si vyžádá omezení parkovací kapacity v místě prací a
vyznačení náhradního koridoru pro pěší <.>
<br>
Umístěné dopravní značení: B 28 + E 13; C 4b + Z 4d + S 7; Z 4d + S 7; Z 4d; Z 2; A 15 + A 6b; A 15 + A
6b + E 7b
<br> Termín: 27.11.2023 (od 7:00 hod.) – 04.12.2023 (do 19:00 hod.)
<br> O d ů v o d n ě n í
<br> Odbor životního prostředí a dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na
základě návrhu žadatele z důvodu umístění zařízení staveniště do prostoru předmětné pozemní komunikace <.>
V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým
dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
<br> Poučení: Podle § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,proti
opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek <.>
<br> XXXXXXXX XXXXX
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
<br> Příloha: situace dopravníh...

Načteno

edesky.cz/d/7945439

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz