« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Návrh rozpočtu Města Litovel na rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz FIN2 12M k 30 9 2023
Licence: MULI (muli M) XCRGBA1A / B1A (02122022 11:47 / 202203141648)
<br> 0000ALV07X3X
<br> Ministerstvo financí FIN 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
<br> sestavený k 09 / 2023
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Město Litovel
Nám.Přemysla Otakara 778/1B
<br> 78401 Litovel
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 31 000 000,00 31 000 000,00 23 613 946,46 76,17 76,17
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 1 900 000,00 1 900 000,00 1 629 048,99 85,74 85,74
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 5 000 000,00 5 000 000,00 5 622 781,61 112,46 112,46
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 42 000 000,00 42 000 000,00 42 327 715,85 100,78 100,78
0000 1122 Př.z DPPO v případech,kdy poplat.je obec,s výj.16 750 000,00 15 913 260,00 15 913 260,00 95,00 100,00
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 103 000 000,00 103 000 000,00 70 656 828,40 68,60 68,60
0000 1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.300 000,00 300 000,00 300 467,50 100,16 100,16
0000 1335 Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona 752,40 752,40 ******* 100,00
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů 275 000,00 275 000,00 277 332,00 100,85 100,85
0000 1343 Příjem z poplatku za užívání veřej.prostranství 840 000,00 840 000,00 711 760,00 84,73 84,73
0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z 5 950 000,00 5 950 000,00 5 398 601,45 90,73 90,73
0000 1346 Př.z popl.za povol.k vjezdu s mot.voz.do vybr.míst 42 420,00 ******* *******
0000 1353 Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.350 000,00 350 000,00 234 500,00 67,00 67,00
0000 1356 Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr 75 000,00 171 014,93 ******* 228,02
0000 135...
Zveřejnění návrhu rozpočtu města Litovel na rok 2024
Zveřejnění návrhu rozpočtu města Litovel na rok 2024
<br>
<br> Dle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
<br> předpisů,má obec povinnost zveřejnit návrh rozpočtu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení
<br> jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva města.Návrh rozpočtu města Litovel na rok 2024
<br> včetně návrhu závazných ukazatelů rozpočtu je zveřejněn na úřední desce a v elektronické
<br> podobě na adrese www.litovel.eu,případně do jejich listinné podoby je možno nahlédnout
<br> na finančním odboru Městského úřadu Litovel.Projednávání návrhu rozpočtu města Litovel
<br> na rok 2024 proběhne na 8.zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 7.prosince 2023 <.>
<br> Dle zákona č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,ve znění pozdějších
<br> předpisů,má obec povinnost s návrhem rozpočtu na následující rok zveřejnit informace o
<br> schváleném rozpočtu aktuálního roku a o jeho očekávaném nebo skutečném plnění.Tyto
<br> skutečnosti jsou zveřejněny ve formě výkazu FIN 2-12 na úřední desce a v elektronické podobě
<br> na adrese www.litovel.eu,případně do jejich listinné podoby je možno nahlédnout na
<br> finančním odboru Městského úřadu Litovel <.>
<br>
<br>
<br>
<br> V Litovli 20.listopadu 2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXX
<br> vedoucí finančního odboru
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA LITOVEL NA ROK 2024
1
<br>
NÁVRH ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU MĚSTA LITOVEL NA ROK 2024
<br> V souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,§ 12,se stanovují na
<br> rok 2024 závazné ukazatele,jimiž se budou řídit výkonné orgány územního samosprávného celku při
<br> hospodaření podle rozpočtu,právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti územního samosprávného
<br> celku při svém hospodaření a další osoby,které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města <.>
<br>
<br> Závazné ukazatele pro město Litovel na rok 2024:
<br> - příjmy rozpočtu města Litovel dle tabulky č.1 v členění na položky dle druhového třídění rozpočtové skladby <,>
<br> - výdaje rozpočtu města Litovel dle tabulky č.1 v členění na paragrafy a pododdíly či oddíly dle odvětvového
<br> třídění rozpočtové skladby <,>
<br> - výdaje na platy rozpočtované na položce 5011 za všechny subjekty spadající pod IČO 00299138
<br> - objem výdajů pro jednotlivé odbory,oddělení a příkazce operací dle tabulky č.3 <,>
<br> - příspěvky,dary a dotace z rozpočtu na rok 2024 dle tabulky č.4 <.>
<br>
<br> Pro příspěvkové organizace: - příspěvky dle tabulky č.2 <.>
<br> Tabulka č.2 - Příspěvkové organizace Kč § pol orj org
<br> MŠ Gemerská,příspěvková organizace (IČO 75026317) 2 195 000,00 3111 5331 48 4000000
<br> MŠ G.Frištenského,příspěvková organizace (IČO
<br> 75026325)
1 620 000,00 3111 5331 49 4000000
<br> ZŠ Litovel,Vítězná 1250/31,okres Olomouc (IČO
<br> 00849324) – příspěvek na provoz školy,XXXX a bazénu
XX XXX XXX,XX XXXX XXXX 45 4000000
<br> ZŠ Litovel,Jungmannova 655/2,okres Olomouc (IČO
<br> 45238782)
4 003 000,00 3113 5331 46 4000000
<br> Základní a mateřská škola Nasobůrky (IČO 61989517) 1 334 000,00 3113 5331 47 4000000
<br> Školní jídelna Litovel,příspěvková organizace (IČO
<br> 75026333)
2 080 000,00 3141 5331 50 4000000
<br> Městský klub Litovel (IČO 00849341) 9 400 000,00 3392 5331 44 4000000
<br> Technické služby Litovel,příspěvková organizace (IČO
<br> 71240233)
37 ...
Návrh rozpočtu
NÁVRH ROZPOČTU Města Litovel na rok 2024
<br>
<br>
<br> Souhrnná tabulka hlavní rozpočtový okruh + fondy 2024
<br> PŘÍJMY CELKEM 419 681 623,00
<br> VÝDAJE CELKEM 466 205 629,10
<br> SALDO ROZPOČTU (P - V) -46 524 006,10
<br> FINANCOVÁNÍ 46 524 006,10
<br>
<br>
<br> Souhrnná tabulka hlavní rozpočtový okruh 2024
<br> PŘÍJMY CELKEM 416 796 123,00
<br>
VÝDAJE CELKEM 463 817 729,10
<br>
SALDO ROZPOČTU (P - V) -47 021 606,10
<br>
FINANCOVÁNÍ 47 021 606,10
<br>
<br>
<br> Souhrnná tabulka fondy 2024
<br> PŘÍJMY CELKEM 2 885 500,00
<br> VÝDAJE CELKEM 2 387 900,00
<br> SALDO ROZPOČTU (P - V) 497 600,00
<br>
FINANCOVÁNÍ -497 600,00
<br>
<br>
<br> Druhové
<br> třídění
Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 2024
<br>
<br>
<br> 8113 Krátkodobé úvěry 25 000 000,00
<br> 8115 Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech 28 506 912,66
<br> Splátky úvěrů a půjček 6 485 306,56
<br> 8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - splátky úvěrů od
<br> KB,a.s <.>
5 000 004,00
<br> 8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - splátky půjčky od
<br> SFŽP - Dobývací prostor Haňovice
638 810,56
<br> 8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - splátky půjčky od
<br> SFŽP – Kanalizace v místních částech
846 492,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Druhové
<br> třídění
<br> PŘÍJMY
<br> 2024
<br> Návrh rozpočtu
<br> 416 796 123,00
<br> TŘ.1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 250 941 000,00
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 34 000 000,00
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 2 000 000,00
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 6 000 000,00
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 45 000 000,00
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 17 000 000,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 98 000 000,00
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 300 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 275 000,00
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 840 000,00
<...

Načteno

edesky.cz/d/7945337

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Stavební informace   Stavby   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz