Město Litovel

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://litovel.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Litovel
Nám. Př. Otakara 778/1b
784 01 Litovel

Datová schránka: 4rub4s3
E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz, e-podatelna@mestolitovel.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 07. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil.II/449, sil. III/03545 a místní komunikace v Litovli, část Rozvadovice
28. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru sociálním a správním - evidence obyvatel, MěÚ Litovel - Pavel Břeň
28. 07. 2020 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy - lesní zákon
24. 07. 2020 Zveřejnění záměru města - odprodej části pozemku parc.č. 401 /dle GP st.203/, ostatní plocha - v k.ú. Myslechovice
24. 07. 2020 Zveřejnění záměru města - odprodej části pozemku parc.č. 1685/7 a parc. č. 1589/4 ostatní plocha - v k.ú. Litovel
24. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 14/2020 schválené Radou města Litovel dne 16. července 2020
23. 07. 2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení - změna stavby před jejím dokončením - "Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7-2" - prodloužení lhůty výstavby
22. 07. 2020 Výpis usnesení z 37. schůze Rady města Litovel, konané dne 16. července 2020
21. 07. 2020 KÚOK - Posuzování vlivů na ŽP - zahájení zjišťovacího řízení k oznámení koncepce "Strategie Olomouckého kraje o vodě"
20. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru sociálním a správním - evidence obyvatel, MěÚ Litovel - Vlastimil Martinek
17. 07. 2020 Zveřejnění záměru města - nájem částí pozemku , parcela č.1573/18, ostatní plocha/ostatní komunikace, v k.ú. Litovel, ulice Boskovicova
17. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru živnostenském MěÚ Litovel - Petr Malina, Myslechovice 33
16. 07. 2020 Rozhodnutí - stavební povolení - Cyklostezka Bílá Lhota - Měník
14. 07. 2020 Usnesení, dražba nemovitých věcí, proti povinnému - Petr Vařeka, Olomouc
10. 07. 2020 Usnesení - Novostavba skladu zahradního nábytku a techniky, oplocení na pozemku parc. č. 130/51 v k.ú. Myslechovice
09. 07. 2020 Rozhodnutí, veřejnou vyhláškou - Stavební záměr vodního díla, Vodovod Slavětín
08. 07. 2020 Závěrečný účet města Litovel 2019
08. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 13/2020 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 25. června 2020
08. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 12/2020 schválené Radou města Litovel dne 25. června 2020
07. 07. 2020 Závěrečný účet města Litovel 2019
07. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 13/2020 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 25. června 2020
07. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 12/2020 schválené Radou města Litovel dne 25. června 2020
07. 07. 2020 Zveřejnění záměru města - pronájem nebytových prostor vc budově Polikliniky v Litovli, Kollárova č.p. 664
07. 07. 2020 Usnesení ze 17. zasedání Zastupitestva města Litovel, konaného 25. června 2020
07. 07. 2020 Dokument "Dražební vyhláška mov..." již není dostupný.
07. 07. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III/37336 a MK v obci Luká, část Březina, "Březina - oprava povrchu místní komunikace"
07. 07. 2020 Usnesení - přerušení řízení ve věci povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV - Bouzov - Kanalizace a ČOV
07. 07. 2020 Územní rozhodnutí o umístění stavby - město Litovel - Nové kabelové rozvody - Rozvadovice - veř.osvětlení, místní rozhlas a HDPE trubka
07. 07. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - část parkoviště a lávka pro pěší k ZŠ Vítězná v Litovli - oprava lávky
07. 07. 2020 Výpis usnesení z 36. schůze Rady města Litovel, konané dne 25. června 2020
07. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o nočním klidu
07. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
07. 07. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
03. 07. 2020 Zveřejnění záměru města - pronájem nebytových prostor vc budově Polikliniky v Litovli, Kollárova č.p. 664
03. 07. 2020 Usnesení ze 17. zasedání Zastupitestva města Litovel, konaného 25. června 2020
02. 07. 2020 Dokument "Dražební vyhláška mov..." již není dostupný.
02. 07. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III/37336 a MK v obci Luká, část Březina, "Březina - oprava povrchu místní komunikace"
02. 07. 2020 Usnesení - přerušení řízení ve věci povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV - Bouzov - Kanalizace a ČOV
02. 07. 2020 Územní rozhodnutí o umístění stavby - město Litovel - Nové kabelové rozvody - Rozvadovice - veř.osvětlení, místní rozhlas a HDPE trubka
02. 07. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - část parkoviště a lávka pro pěší k ZŠ Vítězná v Litovli - oprava lávky
02. 07. 2020 Výpis usnesení z 36. schůze Rady města Litovel, konané dne 25. června 2020
02. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o nočním klidu
02. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
02. 07. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
02. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o nočním klidu
02. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
02. 07. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
02. 07. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
02. 07. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
02. 07. 2020 Informace o přijetí návrhu koncepce "Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021 - 2027 s výhledem do roku 2030" - možnost písemného vyjádření

XML