Město Litovel

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://litovel.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Litovel
Nám. Př. Otakara 778/1b
784 01 Litovel

Datová schránka: 4rub4s3
E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz, e-podatelna@mestolitovel.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 20/2019 schválené Radou města Litovel dne 31. října 2019
15. 11. 2019 Informace o návrhu změny veřejnoprávní smlouvy - ZD Unčovice, Dojírna Příkazy
15. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k. ú. Nasobůrky
15. 11. 2019 Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 21. listopadu 2019
15. 11. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru životního prostředí MěÚ Litovel - Anna Klinková
15. 11. 2019 Zveřejnění záměru města - pronájem pozemků parc.č. 307 a parc.č. 308 /trvalý travní porost/ v k.ú Tři Dvory
15. 11. 2019 Územní rozhodnutí -Město Litovel - "Litovel, Nasobůrky - smíšená stezka v profilu II/635"
15. 11. 2019 Výpis usnesení z 21. schůze Rady města Litovel, konané dne 31. října 2019
15. 11. 2019 Posuzování vlivů na ŽP - zahájení zjišťovacího řízení záměru "Výrobní a skladovací hala, Litovel - II. etapa"
15. 11. 2019 Rozhodnutí - Obec Slavětín - povolení k nakládání s podzemními vodami - provedení čerpací zkoušky z hydrogeologického průzkumného vrtu v k.ú. Slavětín
15. 11. 2019 Návrh opatření obecné povahy - V HS. Olomouc, a.s. - Ochranné pásmo II.stupně vodního zdroje prameniště Senice na Hané
14. 11. 2019 Informace o návrhu změny veřejnoprávní smlouvy - ZD Unčovice, Dojírna Příkazy
14. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k. ú. Nasobůrky
13. 11. 2019 Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 21. listopadu 2019
12. 11. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost na odboru životního prostředí MěÚ Litovel - Anna Klinková
11. 11. 2019 Zveřejnění záměru města - pronájem pozemků parc.č. 307 a parc.č. 308 /trvalý travní porost/ v k.ú Tři Dvory
08. 11. 2019 Územní rozhodnutí -Město Litovel - "Litovel, Nasobůrky - smíšená stezka v profilu II/635"
08. 11. 2019 Výpis usnesení z 21. schůze Rady města Litovel, konané dne 31. října 2019
07. 11. 2019 Posuzování vlivů na ŽP - zahájení zjišťovacího řízení záměru "Výrobní a skladovací hala, Litovel - II. etapa"
07. 11. 2019 Rozhodnutí - Obec Slavětín - povolení k nakládání s podzemními vodami - provedení čerpací zkoušky z hydrogeologického průzkumného vrtu v k.ú. Slavětín
07. 11. 2019 Návrh opatření obecné povahy - V HS. Olomouc, a.s. - Ochranné pásmo II.stupně vodního zdroje prameniště Senice na Hané
07. 11. 2019 Informace o záměru Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek - pozemek parc.č. 90/8, orná půda v k.ú. Unčovice
07. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a o úplném znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č. 2a
07. 11. 2019 Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "Senior taxi Litovel"
07. 11. 2019 Veřejná vyhláška - NÁKLO - Územní plán
07. 11. 2019 Veřejná vyhláška - změna č. 3 Územního plánu Cholina
07. 11. 2019 Výpis usnesení z 20. schůze Rady města Litovel, konané dne 24. října 2019
07. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 19/2019 schválené Radou města Litovel dne 10. října 2019
07. 11. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III./44815, ul. Nádražní v obci Senice na Hané
07. 11. 2019 Oznámení, veřejnou vyhláškou o možnosti převzít písemnost ,účastník řízení Jan Beza , která je připravená k vyzvednutí na živnostenském odboru Městského úřadu Litovel II. poschodí
07. 11. 2019 Zveřejnění záměru města - odprodej částí pozemku parc. č. 56/18, ostatní plocha, v k.ú. Víska u Litovle
07. 11. 2019 Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Litovel konaného dne 17. října 2019
07. 11. 2019 Rozhodnutí - povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV do vod povrchových - Obec Senice na Hané
07. 11. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace - ul. Koupaliště v Litovli - Opravné práce na přejezdu P6664 trati Litovel - Senice na Hané
05. 11. 2019 Informace o záměru Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek - pozemek parc.č. 90/8, orná půda v k.ú. Unčovice
04. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a o úplném znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č. 2a
01. 11. 2019 Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "Senior taxi Litovel"
01. 11. 2019 Veřejná vyhláška - NÁKLO - Územní plán
01. 11. 2019 Veřejná vyhláška - změna č. 3 Územního plánu Cholina
29. 10. 2019 Výpis usnesení z 20. schůze Rady města Litovel, konané dne 24. října 2019
29. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 19/2019 schválené Radou města Litovel dne 10. října 2019
27. 10. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III./44815, ul. Nádražní v obci Senice na Hané
27. 10. 2019 Oznámení, veřejnou vyhláškou o možnosti převzít písemnost ,účastník řízení Jan Beza , která je připravená k vyzvednutí na živnostenském odboru Městského úřadu Litovel II. poschodí
27. 10. 2019 Zveřejnění záměru města - odprodej částí pozemku parc. č. 56/18, ostatní plocha, v k.ú. Víska u Litovle
27. 10. 2019 Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Litovel konaného dne 17. října 2019
27. 10. 2019 Rozhodnutí - povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV do vod povrchových - Obec Senice na Hané
27. 10. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace - ul. Koupaliště v Litovli - Opravné práce na přejezdu P6664 trati Litovel - Senice na Hané
27. 10. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil.II/449, ul.Vítězná, sil.III/4497, ul.Nádražní, sil.III/4496, ul.Třebízského a MK - ul.Wolkerova, Komenského, Třídvorská a ul. Mánesova v obci Červenka
27. 10. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil.III/37320, III/37317, III/37313, II/373, III/37310, II/635, III/37318 a III/37321
27. 10. 2019 Záměr města Litovel - pronájem části pozemku k.ú. Savín, parcela č. 735, výměra 258 m2, k.ú. Savín parcela č. 285/6, trvalý travní porost, výměra 694 m2

XML