« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Informace k pozemkům v k.ú. Hrdlořezy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Objednávka_anonymizovany.pdf
U již lšš l.<.> /fi
<br> !|! !rala,s.r.o <.>
<br> Karlštejnská 44 252 26 Roblín
<br> VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ze DNE NAŠE ZNAČKA wálzum PRAHA
<br> 08/732/23 _ 16.10.2023
<br> Objednávka jednorázové údržby — řez zeleně,větví a odstranění 28 suchých stromů
<br> Jako mandatář hlavního města Prahy v souladu s naší dohodou u Vás jménem a na účet hlavního města Prahy objednáváme jednorázovou údržbu — řez zeleně a větví zasahujících do chodníku a odstranění 28 suchých stromů vč.likvidace odpadu na části pozemku parc.č.357/1,k.ú.Hrdlořezy (LV — hl.m.Praha),při ul.Českobrodská v rozsahu dle Vaší cenové nabídky ze dne 13.10.2023.Mapový podklad předán <.>
<br> Cena limitní vč.21 % DPH: 269 976,- Kč Termín: 30.11.2023
<br> Fakturu (se splatností do 60 dnů) zašlete na doručovací adresu URBlA s.r.o <.>,Pobřežní 667/78 Karlín 186 00 Praha 8.Jako objednatel musí být ve faktuře uvedeno: hlavní město Praha,zastoupené na základě plné moci ze dne 10.8.2010 společností URBlA s.r.o <.>,Králodvorská 16,110 00 Praha 1,lČ 00064581,DIČ 0200064581 <.>
<br> Uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb <.>,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),v platném znění zajistí objednatel <.>
<br> / Jílka/Í hlavní město Praha
<br> zastoupené na základě plné moci ze dne 10.8.2010 spol čností
<br> doručovací adresa: silic.wurb a.c '“ I AlČ: 4968751 Špolečnost s ruč.nim
<br> PobřežmGG7/7S tel.: 234 09 91Králodvorsl<á16 110 ogšfalfágbč 514 186 00 Praha 8 www.urbi.<.> cz DRA RS- 237490? u Měst: eho soudu S | : “ '— "mk ' <.>,<.>.c vlož ka23749
<br> URBlA,s.r.o.Sídlo: Králodvorská 16 110 00 Praha 1
MHMP_2351558_2023_001.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 36/31,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/3 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> 24.10.2023 Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XXX XXX
<br> MHMP 2351558/2023 Počet listů/příloh: -/1
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 2217893/2023 14.11.2023
<br> Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>
<br> Vážený pane <,>
<br> hlavní město Praha - Magistrát hl.m.Prahy (dále jen „MHMP“) jako povinný subjekt ve smyslu
ust.§ 2 odst.1 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,v platném znění
(dále jen „InfZ“),obdržel dne 24.10.2023 Vaši žádost o poskytnutí informace (dále jen
„Žádost“).Z důvodu vyhledávání a sběru informací v jiných úřadovnách povinného subjektu
(MHMP) odlišných od odboru vyřizujícího danou Žádost,byla prodloužena lhůta pro poskytnutí
informace přípisem ze dne 7.11.2023 pod č.j.MHMP 2330982/2023 <.>
<br> V Žádosti konkrétně uvádíte:
<br> „Rádi bychom Vás požádali dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,o
poskytnutí informací ohledně pozemků parc.č.356/2,parc.č.356/3,parc.č.357/1,parc.č <.>
357/4,parc.č.357/6,parc.č.357/7,parc.č.357/8,parc.č.357/12,parc.č.357/17,parc.č <.>
357/18,parc.č.551/1,vše v k.ú.Hrdlořezy („Nemovitosti“),ve vlastnictvíhlavníhoměstaPrahy
(„HMP“).Konkrétně Vás žádáme o poskytnutí následujících informací / dokumentů:
<br> i informace a dokumentace týkající se jakýchkoliv zatížení,nároků a jakýchkoli věcných
nebo závazkových práv vztahujících se k Nemovitostem,včetně všech smluv a souvisejících
dokumentů.Pro vyloučení pochybností prosíme o poskytnutí těchto informací pouze tehdy,pokud
se jedná o práva neevidovaná k Nemovitostem v katastru nemovitostí;
<br> ii informace a dokumentace týkající se jakýchkoliv zatížení,nároků a jakýchkoli věcných
nebo závazkových právzřízených ve prospěchHMPneboNemovitostí vztahujícíchse k sousedním
nemovitostem,včetně všech ...

Načteno

edesky.cz/d/7945234

Meta

Prodej   Pronájem   Stavební informace   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz