« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Přípojka elektro pro přístřešek BUS

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMPXPN8J0DH.PDF
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního ú adu
<br> *MHMPXPN8J0DH*
MHMPXPN8J0DH
<br>
<br>
<br>
<br> Technologie hlavního m sta Prahy,a.s <.>
D lnická 213/12
170 00 Praha 7
IČ: 25672541
<br>
<br>
Vy izuje/linka/tel.:
XXXXXX XXXXXX,Bc <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-2403942/2023/O4/Šv Počet listů/p íloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 2285036/2023PKD 15.11.2023
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako p íslušný správní ú ad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zm n
n kterých zákonů,ve zn ní pozd jších p edpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní ád,ve
zn ní pozd jších p edpisů,na základ posouzení žádosti adresáta ze dne 31.10.2023
a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského editelství Policie hl.m.Prahy <,>
Odboru služby dopravní policie č.j.KRPA 5263-489/ČJ-2023-0000DŽ ze dne 13.10.2023
<br> vydává
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provád jí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve zn ní
pozd jších p edpisů
<br> opatření obecné povahy -
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
spočívající v umíst ní p enosného dopravního značení a za ízení na místní komunikaci I.t ídy
Vysočanská na území správního obvodu Praha 9,k.ú.St ížkov,v termínu 24.11.2023 –
07.12.2023 z důvodu provád ní stavby elektro p ípojky NN pro p íst ešek zastávky BUS
St ížkov sm r Sídlišt Prosek,dle p iložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
stanovení,za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br> 1.Osazení p enosného dopravníh...
DIO.pdf
/
<br> k:.a.š
<br> _ mmsw Azs
<br> /
<br> /D+©
<br> Emco—Ž
<br> Žmíěm amm<m„m_=<n: „maxan—„on.:
<br> uwowmmlwnlmxg
<br> zE? 5535 až.5965.„ší J Jazzoromňm.: 2-1 z m SIN awwlmšmxg < E.=.: MMC—\ »»»»»»»» 3951.v.<.>,<.>.<.> guns-š work:—.n:— Cob :.<.> -aš 59825- 715 „aš-sva— ca 385 _3.:.Ě ?.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> až?.u 33333 ění:—ŠD.55; 1:22.: (335 „chan » „„„„ „mg.m—„ won-Š: lán! nmz „: 33; 8 PN GH

Načteno

edesky.cz/d/7945222

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz