« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - rozhodnutí o umístění stavby*: Hodkovičky Nad řekou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

16-128210.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4
<br> odbor stavební
<br>
<br> SPIS.ZN.: P4/128210/16/OST/FATU V Praze dne 20.11.2023
<br> Č.J.: P4/453348/23/OST/FATU
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.arch.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> tel.: XXX XXX XXX,e-mail: posta@praha4.cz <,>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> I.O UMÍSTĚNÍ STAVBY „HODKOVIČKY NAD ŘEKOU“
<br> II.O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
<br>
<br>
<br> I <.>
<br> Úřad městské části Praha 4,odbor stavební,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhl.č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m <.>
<br> Prahy,ve znění pozdějších předpisů posoudil v územním řízení podle ust.§ 84 až § 90 stavebního
<br> zákona,žádost o vydání územního rozhodnutí,kterou dne 30.9.2016 podala
<br> Vivus Hodkovičky s.r.o <.>,IČO 60276673,se sídlem Budějovická č.p.64/5,140 00 Praha 4-
<br> Michle <,>
<br> kterou zastupuje Ing.XXXXXXXX XXXXXX,IČO XXXXXXXX,s místem podnikání Hábova
<br> č.p.1566/12,Praha 5-Stodůlky,155 00 Praha 515
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení podle ust.§ 79 a § 92 stavebního zákona a ust.§ 9
<br> vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního
<br> řádu vydává
<br>
<br> r o zh o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y :
<br> nazvané
<br> „Hodkovičky Nad řekou“
<br>
<br> na pozemcích parc.č.82/4,83/4,91/1,91/3,91/4,91/5,92/2,94/1,98/3,98/5,101/10,922/1,922/10 <,>
<br> 999/1,999/54,1046/1 a 1056/1 v katastrálním území Hodkovičky,včetně dočasné stavby zařízení
<br> staveniště s dobou trvání do 31.10.2032 <.>
<br>
<br>
<br> Druh a účel umísťované stavby (popis stavby):
Na pozemcích parc.č.82/4,83/4,91/1,101/10,999/1,999/54,1046/1 a 1056/1 (podle katastru
<br> nemovitostí druhu ostatní plocha),pozemcích parc.č.91/3,91/4,92/2,94/1 a 922/1 (podl...
katastralni_situacni_vykresy_-_zakres_siti_C.5.6.6_-_C-5.6.9.pdf
_Bul.T'Nť
<br> imma-rv “33
<br> A.:;l „sm.- h.LE
<br> 922/22
<br> H <.>,— H-G.000 = 198.35 Mila = 202.80
<br> 923/1
<br> 9š/2
<br> 1.<.> J
<br> KATASTR
<br> STAVAJÍCI SITE
<br> LEGENDA
<br> Hmace územi
<br> ___-.<.>.—
<br> STAVMICÍ OBJECTY
<br> HRANlCE KATASTRU ! ČÍSLO POZBMU
<br> HRANICE RESENEHO ÚZEMI tmm! MDR
<br> OCHWE PAsuo TMM/Nove DW BOM)
<br> MWME OBJEKTY NAVRHOVME xmms.cru
<br> SILNDF ROUD VN
<br> STAVAJICI mmm: STAVAJICJ KOMUNIKACE
<br> BEKTRD NN.VN„ VEŘEJNÉ OSVĚTLENI.ELEKIRDNIDKÉ KOMUNIKACE (CEHH) *
<br> Výškový systém B.p.v <.>
<br> (JÉ)
<br> [ BUILDING s.r.o
<br> ' “sf
<br> ] dam._ F c.Situačnřvýkresy
<br> mm M„
<br> " „„ — _ -- 05.09.2014 DUR Mim výhra:
<br> ; ] milu kedrá 15.11.2022 měřítku 1:1000 96/10 [ ZÁKRES SÍTĚ DO KATASTRU,J M SIInoporoud VN
<br> Doplněno podmm 2 2 -[]B— 2023
<br> ze dne:
<br> C.5.6.6
<br> ÍLŘIIIÚVL '“
<br> Č*RÍIDFRI \' OL HUIĚ [!NG “Í r <.>
<br> „ W „DI_||1||"IÚ*ÍI'L'ÍÍ
<br> _3 Ha »LIŠ'Í Z_'- “HŠ“
<br> :
<br> LEGENDA
<br> 3104/1 7
<br> musm HRANICE KATASTRUJ Č|SLG PDZEMKU remus 'zwf.u HRANICE ŘEŠENÉHO uzml Iwwmuaí zima _ _ _ _ - OCHRANNÉ PÁSMO Tnmvuove DRAM NOVÉ OBJEKTY <=an
<br> © mvanowwe mnam
<br> NAVRHDVANE KOMUNIKACE CTU
<br> NOVÉSÍTÉ * “' " '“ ' ' ELECI'RONicl-(E KOMUNIKACE - _ “_._.<.>.<.>._ _ PRELOZKA E:.„KDMUNIWEtct—nm
<br> STAVAJICI omam'
<br>.109114
<br> STAVAJICI 03mm STAVNIGI KOMUNIKACE STAVMICI SITE
<br> ELEKTRO Nh',VN,VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ.EIEKTRDNchE KOMUNIKACE (CErLN)
<br> 30
<br> Výškový systém B.p.v.l.! HODKOVIČKY NAD ŘEKOU
<br> must".<.> BUILDING s.r.o 922/22 [ m bullding „455.1._,'c.Situační výkresy lin-vn.eu-pen mm:! !" — * -— —_ 05.09.2014 DUR man-bug; I „.<.> <.>,mama.: 18.11.2022 měřilkn moon 96,10 ] ZÁKRES SÍTĚ D0 KATASTRU I 3m Elektronické komunlkace
<br> C.5.6.?
<br> Doplněno DDEIČ'ĚHE 2 2 -E]ů— 2823
<br> ze dne:
<br> II;
<br> “Pam 1
<br> ;LÁWI“ÚIIIL' " <.>
<br> CRJPERT“'ACIÍBL'ILIZIIIG :D <.>
<br> 922122
<br> 922119
<br> /\922/20
<br> x "104/17 ' * 104117
<br> 1041'1
<br> LEGENDA
<br> KATAS'ĚR 217 L'...
katastralni_situacni_vykresy_-_zakres_siti_C.5.6.1_-_C-5.6.5.pdf
r e.aLMH— 0m fax +L21' 23 313 219 www bUI-ng-
<br> F*RÍJPERTY DF BUILDNG
<br> 19' HCD 22111903
<br> FL WAHL-51535?
<br> srl-(Z
<br> “\\“ \ / ! ! šel/1 7
<br> _ LEGENDA " - 104/1 mm 1 041.1 7 HRANICE mmsmu : CÍSLO POEMKU !" ““ \ “WWE LZE ! HRANICE RESENÉHD územi ' fmuALNTzABOR _ _ _._ - ocnrwme PASMUTRAWAJOVE Drum (SDM) NOVÉ OBJEKTY NAVRHOVANÉ OBJEKTY NAVRHOVANÉ KOWNIKACE.CTU NOVE SITE,—-.- — -- SPLASKDVA KANALIZACE 7—3- --— mmm saam—ve mms
<br> STAVMFCI OBJEKTY STAVMICI OBJEKTY smvulcl Kouumxme STAVMICI SITE
<br> 101/10
<br> WMLIZACE.VODOVDD
<br> [ BUILDING s.r.o building (\.r.<.> __l
<br> 922/22 „.1 C.Situační výkresy %,“*" 05.09.2014 DUR Mim tow-aw mvizeloedni 18.11.2022 mention 1:1000 ZÁKRES SÍTĚ Do KATASTRU
<br> % Splaškové kanalizace
<br> Doplněno podám'm 2 2 -as- 2323 C.5.6.1
<br> 922/19 ze dne <.>
<br> \ :; \\ „ff Wm 7 '4 ' 104/17 104/1
<br>,I.<.> <.>
<br> 101/10
<br> 00111an 30 f
<br> % 922/22
<br> grup“
<br> PR'JPERIV IÍ'F BUILDING
<br> Q 96/1
<br> LEGENDA musm HRANICE KATASTRIJJ CISLO POZEMKLÍ "““"“ "za“ „mms RESENEHO UEMI ruminant—|| mon - _ _ _.<.>.OCHRANNÉ Pksuommvmovťnw [3M] NOVE DBJEKTY NAVRHOVANE OBJECI'Y NAVRHOVANÉ KOMUNIKACE.cm NOVE SITE ).DESTOVA KANAIJZACE
<br> FRIPCLKY DEŠTOVÉ KANALIZACE
<br> STN/AHCI OBJEKTY STAVMCI OBJEKTY STAVAJICI KOMUNIKACE STAVAJICI S ITÉ KANALIZACE.VDDOVOD
<br> Ms!
<br> [ BUILDING s.r.o building (\.r._ \
<br> ] “""““._ c.Situační výkresy dbala rapid muni MmOl-pb:! 05.09.2014 DUR mna/M m.-.revize k: dni 18.11.2022 měřítku 1:1000 9611 0 ZÁKRES SÍTĚ DO KATASTRU % Dešťová kanallzaca L 0.5.62
<br> Dopiněno nadání—n ? 7 05- 2333
<br> J.TL- EZ
<br> Í“- ŠPÁHÁ 113.101" 2153 \-.\—.*f;b|_I|-11nq
<br> ZLAVII—UVA 1/2021.9313
<br> „(,/"L-
<br> 131
<br> BUILDING +320 221719031
<br> FRÍJPERTY OF
<br> -_=|
<br> | —__ \\ / \\.\\ '.<.>
<br>,I! / '- Eiji/117.Q
<br> LEGENDA ".104! ' „ 104/3 \ musm 1 04/1 7 1 \ ___ HRANICE KATASTRUJČISLD PDZEMKU FH.“' *.!““"JCE “ZEMI HRANICE Řešením úmai ff! _.JMAJCIMÁLNĚZÁBDR „ —„_ „ * _.<.>.<.> - _ _ _ OC...
katastralni_situacni_vykres_C.4.pdf
WWW—Hl"
<br> mw “'Em -r-|_ :.:| !| nm;-___“.__.o-=--
<br> SLAVÍKOVÁ ZO,PRAHA 3,13000
<br> fax: +L20 22h 813 2I9,www.buiIdIng—srocz
<br> PROPERTY OF BUILDING s.r,o„ Iel: +A20 ZZI 719 021 <,>
<br> 922/22
<br> LEGENDA
<br> KATASTR WW HRANICE KATASTRU ! ČÍSLO POZEMKU
<br> HRANICE ÚZEMÍ _._.— __ HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ/MAXIMÁLNIZABOR
<br>.— — —— -— HRANICE POZEMKÚINVESTORA
<br> :: PLOCHA ZÁBORU STAVENIŠTĚ
<br> NOVÉ OBJEKTY A PLOGHY
<br> NAVRHOVANÉ OBJEKTY
<br> STYK OBJEKTU s TERÉNEM — --———-— —- ————— DBRYS PODZEMNÍ ČÁSTI OBJEKTU DBRYS NADZEMNI čAsTl OBJEKTU
<br> A AV VSTUPY.VJEZDY
<br> KOMUNIKACE
<br> V
<br> gžž/zo
<br> ___-__.—
<br> sTÁVAJICÍ OBJEKTY
<br> OBJEKTY ZS
<br> _
<br> TERÉNNÍ ÚPRAVY
<br> STÁVAJICÍ OBJEKTY STÁVAJICÍ KOMUNIKACE STÁVAJICÍ TEÉN.STROMY.DROBNÉ OBJEKTY
<br> BUNKOVIŠTĚ
<br> POZNÁMKA:
<br> NAVRHOVANÉ INŽENÝRSKĚ SÍTĚ PRO NAPOJENÍ STAVBY NA VEŘEJNOU TECHNICKOU INFRASTRUKTURU JSOU ZAKRESLENY v ZÁKRESECH SÍTĚ D0 KN PRO JEDNOTLIVÉ INŽENÝRSKÉ
<br> SÍTĚ - VÝKRESY č.055.1 AŽ C.5.6.9
<br> ",© /I:/-É.yoo-1so.35\
<br> 101416
<br> Výškový systém B.p.v <.>
<br> BUILDING s.r.o.<.> _ „„ -
<br> název akce HODKOVIČKY NAD ŘEKOU
<br> BUILDING s.r.o building A“ _\
<br> čásť dula/montana
<br> C.Situační výkresy 113mm! stupeňdwhmenana 05.09.2014 DUR [Měna/aviatityvýt/asu revize ke dni 18.1 1.2022 měřítko 1:1000
<br> KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES čia-Io výkresu
<br> C.4

Načteno

edesky.cz/d/7944316

Meta

EIA   Stavby   Dopravní informace   Veřejná zakázka   Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz