« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Na Strži

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMPXPN7UK62.PDF
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního ú adu
<br> *MHMPXPN7UK62*
MHMPXPN7UK62
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXX
Pod Hájkem XXXX/X
XXX XX Praha X
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vy izuje/linka/tel.:
XXXX XXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-2385355/2023/O4/Ku Počet listů/p íloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 2365215/2023PKD 14.11.2023
<br>
Opatření obecné povahy
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako p íslušný správní ú ad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zm n
n kterých zákonů,ve zn ní pozd jších p edpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní ád,na
základ posouzení žádosti o stanovení p echodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
NN2209 (nájezdná rampa Na Strži sm rem 5.kv tna) podané dne 13.11.2023 a po projednání
s p íslušným orgánem Policie ČR,Krajské editelství Policie hl.m.Prahy – odbor služby
dopravní policie
<br>
<br> vydává
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu
na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provád jí pravidla provozu
na pozemních komunikacích
<br>
<br> opatření obecné povahy -
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci NN2209 (nájezdná rampa
<br> z ul.Na Strži směrem na ulici 5.května)
spočívající v umíst ní dopravního značení a za ízení na místní komunikaci NN2209 (nájezdná
rampa z ul.na Strži sm rem na ulici 5.kv tna) k.ú.Nusle,správní obvod Praha 4 v rozsahu
nového uspo ádání uličního prostoru za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br>
a) Osazení dopravního značení a za ízení bude provedeno v souladu s vyjád ením Policie
ČR,Krajs...
DPS_D-1-11-2_SO10_102_1_SIT_R03.pdf
Frantisek_K
Textové pole
1.etapa - po kolaudaci rampy
<br> Frantisek_K
Textové pole
03
<br> Frantisek_K
Textové pole
02 6.10.2022 zapracování připomínek PČR DI 03 14.10.2022 grafické vyznačení rozsahu DZ

Načteno

edesky.cz/d/7943659

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz