« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - 288/40 Starý Plzenec, realizace kanalizační přípojky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23-490475.pdf 229,61 kB
XXXXX XXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: hrebcova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/490475/23
Č.J.: MMP/492757/23
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 15.11.2023
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 13.11.2023,který podala fyzická XXXXX XXXXXX XXXX,nar.XX.X.XXXX <,>
<br> Ovocná 108,338 42 Hrádek,po předchozím projednání s dotčeným orgánem - Policií ČR <,>
<br> Městské ředitelství policie Plzeň,Dopravní inspektorát č.j.KRPP-156630-2/ČJ-2022-030506-2 <,>
<br> ze dne 27.října 2022,podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 118 Na Vršku,ve Starém Plzenci
<br> - úplná uzavírka vozovky,v úseku před parc.č.278/25 k.ú.Starý Plzenec
<br>
<br>
<br> z důvodu: Realizace kanalizační přípojky pro RD na parc.č.278/25 k.ú.Starý Plzenec
<br> v termínu: 20.11.2023 – 23.11.2023
<br>
<br> dle přiložené odsouhlasené situace DIO,která tvoří přílohu tohoto stanovení,za splnění
<br> následujících podmínek:
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br>
<br> • Osazení přechodného dopravního značení zajišťuje žadatel na svůj náklad a po celou
dobu jeho osazení žadatel v plném rozsahu zodpovídá za stav stanoveného
<br> přechodného dopravního značení <.>
<br> Je povinen ho průběžně udržovat v předepsaném rozsahu a provádět kontroly nejméně však
<br> 1x denně a na podkladě zjištěného stavu zajistit neprodleně odstraňování všech zjištěných
<br> závad,jeho řádné čištění ...
DIO_Stary_Plzenec_Na_Vrsku_-_vystavba_kanalizacni_pripojky.pdf 629,20 kB
\ 1 %? “MJ-$ '? MOVENO
<br> -.““e— K&V? „Ja/5 ŠJ: ///7?/*Ý7fšěf7%5
<br> * \ Magiskát města Pizn Odbor dopravy ©

Načteno

edesky.cz/d/7938778

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz