« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany č.13 ze dne 19. 10. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření územního celku.pdf (354.82 kB)
Zborovská 11
150 21 Praha 5
<br> Číslo jednací: 106266/2023/KUSK
Spisová značka: SZ_070262/2023/KUSK
<br>
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření územního celku
<br>
<br>
H O R O U Š A N Y
IČ 00240206
za rok 2023
<br>
Přezkoumání hospodaření u výše uvedeného územního samosprávného celku nebo
dobrovolného svazku obcí (dále jen „územní celek“) za rok 2023 bylo zahájeno dne 01.08.2023
doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem <.>
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření územního celku se uskutečnilo dne 05.10.2023 s odkazem
na ustanovení § 42 (alternativně § 53) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“,a to na základě zákona
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č.420/2004 Sb.“)
a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku:
<br> Horoušany
Baumanova 12
250 82 Úvaly
<br> Kontrolní osoby pověřené výkonem přezkoumání hospodaření:
Kontrolorka pověřená řízením přezkoumání:
Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> Členové kontrolní skupiny:
Bc.XXXXXX XXXXXXX
<br> Zástupci územního celku:
XXXXXX XXXXXXXX - starostka
XXXXXXX XXXXXXX - účetní
Mgr.XXX XXXXXXX - místostarostka obce
<br>
<br>
<br> X
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou dle ustanovení § 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje
o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
(dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.“),a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
- peněžní operace,týka...
Zápis_20231019.pdf (238.13 kB)
Obec Horoušany
Zastupitelstvo obce Horoušany
<br> Zápis č.13/2023
ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany
<br> konaného dne 19.10.2023
v budově Obecního úřadu Horoušany,Baumanova 12,250 82 Horoušany od 18:30 do 22:05
<br>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Starostka na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala,že je přítomno
7 členů zastupitelstva,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXX,XXXX XXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX <,>
Bc.XXXXX XXXX,XXXXX XXXXX
<br> Omluveni: XXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Průběh zasedání zastupitelstva
<br> X.Schválení programu zasedání,určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Dále navrhla doplnit bod různé
o další dva body – viz níže.Navrhla určit zapisovatelkou Mgr.Evu Petrovou a ověřovateli zápisu
Lukáše Berana a Ing.XXXXX XXXXX <.>
<br> Program zasedání zastupitelstva
<br> X.Schválení programu zasedání,určení ověřovatelů a zapisovatele
2.Nákup dopravního značení do lokality Ve Vilkách
3.Výběrové řízení na dodavatele vnitřního vybavení nové budovy mateřské školy
4.Nabídka na administraci výběrového řízení na fotovoltaiku
5.Vícenáklady při stavbě nové budovy mateřské školy
6.Projekt chytré zastávky
7.Prodej nemovitosti ve vlastnictví obce,pozemek parc.č.476/21,k.ú.Horoušany
8.Smlouva o výpůjčce prostoru dětské herny v budově Obecního úřadu Horoušany
9.Příspěvek na uspořádání vánočního koncertu
10.Oprava topení v sále Hostince A.Basaře
11.Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce Horoušany za rok 2023
12.Projekt na výstavbu wourkoutového hřiště
13.Výstavba altánu na dětském hřišti v Horoušánkách
14.Příprava a zpracování závěrečného vyhodnocení ZVA dotace z KÚ Středočeského kraje
15.Různé
<br> a) Administrace veřejné zakázky „Mateřská škola Horoušany-Horoušánky –
vybavení inter...

Načteno

edesky.cz/d/7931680

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz