« Najít podobné dokumenty

Město Hlučín - Veřejná vyhláška - místní úprava provozu na poz. komunikacích - sil. II/469, MK Jaselská, Petra Bezruče, Pavla Strádala v Hlučíně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hlučín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mapa.pdf
i naoa HONlnN 3N1ÁHZEIN VN 008030 00N3NAVčId0 nZOAOHd 0HlNQ|N1IS lNEIAVlSVZ
<br> O
<br> PRUJEZD MIN.3 rn \
<br> !
<br> \\V
<br> i 0800 nONlnN 3N1ÁSZEIN VN 008080 nON3NAVčIdO nZOAOHd OH]NQIN1IS lNEIAVlSVZ
<br> PRUJEZD MIN.3 rn
<br> 2711
<br> [ [
<br> "(m 51 xem) u: g 233"
Mapa.pdf
Mapa.pdf
Mapa.pdf
Mapa.pdf
N>o_._o<>q wmQOIoc ozocooz _
Mapa.pdf
i WI'JOGOHO (]OHOfJčId lVAOHOVZ
Situační mapa.pdf
LEGENDA () srAvmcl SLOUP BEZ vuvu NA DOPRAVU
<br> O STAVBANOVEHO SLOUPU S VIJVEM NA DOPRAVU
<br> VIZ.TÉŽ ZÁSADY PRO OZNAČOVANI PRACOVNÍCH MÍST NA POZDANICH KOMUNIKACÍCH
<br> OBEC: HLUČIN OKRES: OPAVA |„g_ pm BELÁK _ „-g Projekt
<br> mmm azan: HLUČIN TYRŠOVA 129
<br> Km „mm.747 62 nome uzce Ing.P.BĚLAK lng.P.BÉLÁK m.777 007 B4D—belak.pmjekt0qaick.a
<br> mom CEZ DISTRIBUCE a.s.mmm: 10/2022
<br> mm HLUČÍN.Jaselská,P.Bezruče,obnova vNN wm DPS
<br> nam 1:1500 (č.stavby IE—12—800 7751) „mm M: 2
<br> m 010 — CELKOVÁ SITUACE STAVBY “m?/3322 WLOHDAZč—=1_
Veřejná vyhláška .pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N
<br> odbor výstavby a životního prostředí,oddělení silničního hospodářství
Mírové náměstí 24/23,748 01 Hlučín
<br>
<br> Č.J.: HLUC/66550/2023/OSH/VL
SPIS.ZN.:: 60103/2023/OSH/VL
VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXX
TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br> 595020344
595043238
vlach@hlucin.cz
<br>
MSEM,a.s <.>
Collo-louky 126
738 01 Frýdek-Místek
<br>
<br>
DATUM: 27.9.2023
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Na základě návrhu společnosti MSEM,a.s <.>,IČO 64610080,Collo-louky 126,738 01 Frýdek-Místek,ze
<br> dne 30.8.2023,a po písemném projednání návrhu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích s
Dopravním inspektorátem Policie ČR v Opavě (stanovisko č.j.KRPT-229595-2/ČJ-2023-070606 ze dne
7.9.2023),odbor výstavby a životního prostředí,oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Hlučín,jako
příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,vydává dle § 77 odst.1 písm.c)
zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a v souladu
s § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,opatřením obecné povahy toto
<br>
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> v následujícím rozsahu:
<br>
<br> pozemní komunikace: silnice II/469,MK Jaselská,Petra Bezruče,XXXXX XXXXXXXX
<br> místo: Hlučín
<br> popis značení: viz.přiložená schémata (7 listů formátu A4)
<br> důvod umístění: provádění stavebních prací – rekonstrukce horního vedení NN
<br> termín umístění: 15.10 – 31.12.2023
<br>
<br>
<br> Odpovědná osoba za dodržení předepsaného stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích XXXX XXX XXXXXXX – zástupce žadatele <.>
<br>
<br>
<br> Další podmínky:
<br> 1) Dopravní značky musí splňovat požadavky ČSN EN 12899-1 Stálé svislé do...

Načteno

edesky.cz/d/7856947

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hlučín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz