« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Oznámení o doručení písemnosti_stavební povolení k vodním dílům_ZTV pro 6 RD_Nové Dvory nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o doručení písemnosti_stavební povolení k vodním dílům_ZTV pro 6 RD_Nové Dvory nad Bečvou
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Odbor životního prostředí
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Naše sp.zn.: MU/09656/2023/2362/8/ŽP-VH
Naše č.j.: MU/23804/2023/ŽP-VH
Počet listů: 1
Počet příloh:
Počet listů/svazků příloh:
Počet a druh příloh v digit.podobě:
Spis.znak/skart.režim: 231.2 A/20
Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: vodni.hospodarstvi@mesto-lipnik.cz
<br> Datum: 22.9.2023
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Oznámení o doručení písemnosti
<br>
Městský úřad Lipník nad Bečvou,odbor životního prostředí,příslušný podle ustanovení § 106
odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),a jako
speciální stavební úřad podle § 15 odst.4 vodního zákona a podle ustanovení § 15 zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších právních předpisů (stavební zákon)
oznamuje osobě:
<br> XXXXX XXXXX,Černotín X,XXX XX Černotín,který je vlastníkem pozemku parc.č.1857/16
v k.ú.Nové Dvory nad Bečvou
<br> doručuje podle ust.§ 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
(dále jen správní řád) písemnost do vlastních rukou,týkající se vydání povolení k nakládání
s vodami podle ustanovení § 8 odst.1 písm.c) vodního zákona k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových a o vydání stavebního povolení na stavbu vodního díla podle ustanovení
§ 115 stavebního zákona,v souladu s ustanovením § 15 vodního zákona pro stavbu vodního
díla „SO 01 – Vodovod,SO 02 – Kanalizace,SO 02.2 – 6x domovní ČOV“ v rámci akce „ZTV
pro 6 RD v Nových Dvorech“,jelikož se výše uvedené osobě nedaří písemnost doručovat <.>
<br> Písemnost doručována touto vyhláškou je výše uvedenému účastníkovi řízení nebo jeho
právnímu zástupci doručena patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce
Městského úřadu Lipník nad Bečvou <.>
<br> Jmenovaný se vyzývá,aby si uloženou písemnost vyzvedl do 15 dnů ode dne vyvěšení veřejné
vyhlášky na Městském úřadě Lipník nad Bečvo...

Načteno

edesky.cz/d/7854832

Meta

Veřejná vyhláška   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz