« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - 292214-2023 Sdělení informace o zahájení řízení - nakl. s vod.- vrtaná studna, parc.č.st. 57 Jevany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

292214-2023-Sdeleni-informace-o-zahajeni-rizeni-nakladani-s-vodami-vrtana-studna-parc-c-st-57-ku-Jevany.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y
Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad
<br> Komenského nám.1619,25101 Říčany,tel.323 618 211,fax.323 618 264
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
<br> 2.8.2023
<br>
NAŠE ZN.:
<br> Č.j <.>
<br> OŽP-220789/2023-ŠA
<br> 292214/2023-MURI/OVÚ/1504
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br> XXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> eva.saskova@ricany.cz
<br>
<br>
DATUM: 25.9.2023
<br>
<br>
<br> Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 06/05 Sázava
<br> Sídlo: U Remízu 256,285 06 Sázava,Česká republika,IČO 65248490
<br>
<br> SDĚLENÍ informace dle § 115 odst.6 zákona č.254/2001 Sb <.>
<br> Městský úřad v Říčanech,odbor životního prostředí - vodoprávní úřad,jako vodoprávní úřad příslušný podle
<br> ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a podle § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých
<br> zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),a jako místně příslušný správní
<br> orgán podle ustanovení § 11 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v souladu s ust.§ 115 odst.6 vodního
<br> zákona informuje občanské sdružení,že dne 2.8.2023 bylo zahájeno vodoprávní řízení podle ust.§ 8 odst.1
<br> písm.b) bod 1.vodního zákona – nakládání s podzemními vodami,jejich odběr ze souvisejícího vodního díla <,>
<br> vrtané studny na pozemku parc.č.st.57 v katastrálním území Jevany <.>
<br>
<br> Poučení:
<br> V souladu s ust.§ 115 odst.6 a odst.7 vodního zákona je občanské sdružení,jehož cílem je podle jeho stanov
<br> ochrana životního prostředí,oprávněno být informováno o zahajovaných správních řízeních vedených podle
<br> tohoto zákona,pokud o tyto informace vodoprávní úřad požádá.Občanské sdružení má postavení účastníka
<br> řízení vedeného podle tohoto zákona,jestliže písemně požádá o postavení účastníka řízení do 8 dnů ode dne
<br> sdělení informace o zahájeném řízení.Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího
<br> písemného vyho...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz