« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Záměr směny pozemku p.č. 1651/22 a části p.č. 1658/18 v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr směny pozemku p.č. 1651/22 a části p.č. 1658/18 v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou
M ě s t o L i p n í k n a d B e č v o u
<br> ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje
<br> záměr směny
<br> pozemku p.č.1651/22 v k.ú.Nové Dvory nad Bečvou z vlastnictví Zemědělského družstva
„PODHRADÍ“ Týn nad Bečvou,IČO 47672595,se sídlem v Týně nad Bečvou,Lipnická 336
do vlastnictví města Lipník nad Bečvou,za část pozemku p.č.1658/18 o výměře cca 190 m2
(viz situační plán) v k.ú.Nové Dvory nad Bečvou z vlastnictví města Lipník nad Bečvou do
vlastnictví Zemědělského družstva „PODHRADÍ“ Týn nad Bečvou,IČO 47672595,se sídlem
v Týně nad Bečvou,Lipnická 336,přičemž směna se uskuteční za níže uvedených podmínek:
- XXXX v místě a čase obvyklá pozemku p.č.1651/22 v k.ú.Nové Dvory nad Bečvou činí
<br> dle znaleckého posudku 23.300 Kč bez DPH.XXXX v místě a čase obvyklá pozemku p.č <.>
1658/18 činí 285 Kč/m2 včetně DPH.Rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí uhradí
vlastník pozemku p.č.1651/22 v k.ú.Nové Dvory nad Bečvou,a to do 45 dnů od podpisu
směnné smlouvy <.>
<br> - Vlastník pozemku p.č.1658/18 v k.ú.Nové Dvory nad Bečvou uhradí náklady spojené
s vyhotovením znaleckého posudku a náklady spojené se sepsáním směnné smlouvy <.>
<br> - Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a s vkladem směnné smlouvy
do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem <.>
<br> - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální
úřad až po zaplacení rozdílu v ceně směňovaných nemovitostí a uhrazení nákladů
spojených s převodem <.>
<br>
<br>
<br>
Bližší informace podá Městský úřad Lipník nad Bečvou,Odbor správy majetku <,>
paní Oblouková (tel.581 722 307) <.>
<br>
<br>
<br> 1658/14
<br>
<br> Termín pro podání připomínek: nejpozději do 12.10.2023
<br> K připomínkám podaným nebo došlým na městský úřad po tomto termínu nebude brán zřetel <.>
<br> Záměr schválen Zastupitelstvem města Lipník nad Bečvou usnesením č.109/2023 – ZM 6
ze dne 19.09.2023 <.>
<br> Lipník nad Bečvou,2023-09-25
<br>
<br...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz