« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - OOP - SEDOZ - Elektroinstal - Skalice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO - SEDOZ - Čepička.pdf
Objednatel:
<br> Akce:
<br> Obsah:
<br> Formát: A4
<br> Zodpovědná osoba:
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> Kontroloval:
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> Kreslil:
<br> XXXXX XXXXX
<br> Měřítko:
<br> Datum: XX/XXXX
<br> Účel: DIR
<br> Paré č.:
<br> Číslo výkresu: 01
<br> Stříbrná Skalice kNN mezi TS KO 0125 a R13
<br> Návrh DIO
<br> XXXXXXXX XXXXXXX – ELEKTROINSTAL
<br> schéma SDZ na II/XXX
<br> A
1
<br> 5
<br> 30
B
<br> 2
0
a
<br> A
1
<br> 5
<br> 30
B
<br> 2
0
a
<br> B
2
6
<br> B
2
6
<br> Z
2
+
<br> 3
x
<br> sv
ě
tlo
<br> t
yp
<br> 1
Z2
<br> +
3
x svě
<br> tlo
typ
<br> 1
<br>
P
7
<br> P
8
<br> A
6
b
<br> A
6
b
<br> pracovní úsek max.50 m
min.3,0 m
<br> Z
4
a
<br> Z
4
a
<br> Z
4
aC
<br> 4
a
<br> C
4
b
<br> Stříbrná Skalice
<br> E7b
<br> E8a
<br> E8b
<br> E8c
<br> MIMO
VOZIDLA
STAVBY E13
<br> MIMO
ZÁSOBOVÁNÍ E13
ZÁSOBOVÁNÍ E13
<br> 1500 m E3a
STOP - 150m E3b
<br> 2 km E4
3,5 E5
<br> B4
<br> C3a
<br> C3b
<br> C4a
<br> C4b
<br> P4
<br> P5
<br> P8
<br> Z1
<br> Z7
<br> S8d
<br> IP4b
<br> T E X T
<br> IP22 - ZMĚNA
PŘEDNOSTI
V JÍZDĚ
<br> POZOR
<br> 10
<br> UZAVŘEN
BRANDÝS N.L <.>
<br> IP22
<br> TEXT IS11b - LYSÁ N/L
<br> TEXT IS11b - LYSÁ N/L
<br> km
0 IS11a IS11a
<br> E7b
<br> A6b
<br> A6b
<br> E7b
<br> 70 B20a50 B20a
<br> 70 B20a
<br> B21a
<br> A7a
<br> FRÉZOVÁNÍ
VOZOVKY E13
<br> A10
<br> E7b
<br> E7b
<br> E7b
<br> A10
<br> B1
<br> MIMO
VOZIDLA
STAVBY E13
<br> B1
<br> E13
<br> Z2+3x S1
MIMO
<br> VOZIDLA
STAVBY
<br> B1
<br> E13
MIMO
<br> VOZIDLA
STAVBY
<br> Z2
<br> B2
<br> Z2+3x S1
<br> B24a
<br> MIMO
VOZIDLA
STAVBY E13
<br> B24b
<br> MIMO
VOZIDLA
STAVBY E13
<br> B24a
<br> IS11c
<br> B24b
<br> IS11c
<br> B24a
IS11c
<br> B24a
<br> IS11c
<br> B24b
<br> IS11c
<br> B24a
<br> IS11c
<br> B28
datum E13 datum datum
<br> B28
<br> E13 datum
E8c
<br> datum
<br> B28
<br> E13 datum
<br> E8b
<br> B30
<br> Z2
<br> IP10a
1500 m E3a
<br> Z5a Z5b Z5c
<br> Z2
<br> Z2
Z2
<br> T E X T
<br> IP22 - PROJÍŽDÍTE
STAVBOU
<br> T E X T
<br> IP22 - VÝJEZD
VOZIDEL STAVBY
<br> PLZEŇ IZ4a
<br> PLZEŇ IZ4b
<br> MIMO
DOPRAV...
SEDOZ - Čepička - opatření obecné povahy - II-335 - Skalice.pdf
Č.ev.: 324077/2023 Počet stejnopisů: 5
V Říčanech dne: 25.9.2023 Strana 1 z 2
<br> Vaše značka/ze dne: / ------
Č.ev.: 324077/2023
Č.j.: 292230/2023-MURI/OSAD SEDOZ DZ s.r.o <.>
Útvar MěÚ: odbor správ.agend a dopravy
Počet stejnopisů: 5 Primátorská 296/38
Vyřizuje: XXXXXXX XXXX XXX XX Praha X - Libeň
Telefon (linka): XXX
E-mail: jiri.karasek@ricany.cz
Způsob odeslání: datová schránka
<br> V Říčanech dne: 25.9.2023
<br> VĚC:
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve věcech
provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích) a v souladu
s ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě
posouzení žádosti adresáta ze dne 14.9.2023 a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR Krajské ředitelství
Policie Středočeského kraje,DI XXXXX ze dne XX.X.XXXX č.j.KRPS-221249-2/ČJ-2023-010406
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích a Vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> na silnici II/335 a MK v k.ú.Stříbrná Skalice - z důvodu provádění stavebních prací – oprava poruchy kabelu
kNN
<br> Dopravní značení bude provedeno dle zpracování Dopravně inženýrského opatření firmou SEDOZ DZ s.r.o.<,>
sídlem Primátorská 296/38,180 00 Praha 8 - Libeň,IČ 242 18 537 z 08/2023 schváleného Policií ČR DI XXXXX <.>
<br> Termín instalace dopravního značení: dle rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací vydané
příslušným silničním správním úřadem
<br> Odpovědná osoba: XXXXX XXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br>
<br> Č.ev.: 324077/2023 Počet stejnopisů: 5
V Říčanech dne: 25.9....

Načteno

edesky.cz/d/7850629

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz