« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Částečná uzavírka komunikace K Přehradám

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMPXPMPHWZF.PDF
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního ú adu
<br> *MHMPXPMPHWZF*
MHMPXPMPHWZF
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát hlavního m sta Prahy
odbor bezpečnosti
Mariánské nám stí 2/2
110 00 Praha 1
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vy izuje/linka/tel.:
XXXXXX XXXXXXXX,Bc <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1949598/2023/O4/Kol Počet listů/p íloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 1716968/2023PKD 19.9.2023
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako p íslušný správní ú ad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zm n
n kterých zákonů,ve zn ní pozd jších p edpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní ád,ve zn ní
pozd jších p edpisů,po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského editelství
Policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie č.j.KRPA 316632-1/ČJ-2023-0000DŽ
ze dne 21.9.2023
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích
a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provád jí pravidla provozu na pozemních komunikacích <,>
ve zn ní pozd jších p edpisů
<br> opatření obecné povahy -
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umíst ní p enosného dopravního značení a za ízení na místní komunikace
K P ehradám a U Lod nice a uzavírce části komunikace K P ehradám v úseku Mostu Závodu
míru,včetn na ízené objížďky po komunikaci Žitavského z důvodu konání protipovodňového
cvičení v termínu od 7.10.2023 (17:00 hod.) do 8.10.2023 (6:00 hod.) dle dokumentace
dopravn inženýrského opat ení,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených
podmínek pro realizaci <.>...
316632 potvrzene dio.pdf
U)
<br> 18
<br> "III
<br> llll
<br> U LODĚN
<br> ICE
<br> 828 513"7.10.17
<br>,OO _
<br> 8-10.2023 0600 h.<,>
<br> Souhlasné stanovisko ve sm
<br> slu 525 odst.60)zák.č.13/1997 Syb.a 977 odst.1c)zák.č.361/2000 Sb <.>
<br> - " 344 4-2 ;7 — * Wae:,2 ? 419—202
<br> l,<.> <.>
<br> ul.U Loděnice
<br> nopmvuízmcem '
<br> PROJEKTOVA KANCELÁŘ
<br>.PRAŽSKÉ SLUZBY
<br> \ FN IŠO ďMINN rnn\-hl4rw:lln FWYUV PRAŽSKÉ SLUŽBY.a.s.4441? mu ;: Him-_!.T,MUMJU'M mim F a „u JML-„:| al.; ' E nur-:wq v:.W „wm :r—ssm 1C mwmm : DIC (zr mmm:.amigMNJ-w „„ r.<.>.;t xu mmm 'nnw “G“; -„--:' Av.-A : ap.::“ 4: v (www!—d (\ w,; lvu.::leimm Méumym '; „m]-rn '( PpuLn '.: „wm Ú.-,'x1ÍP—4 1273“ m:: \.Z 251% \ \"v;'»'.==:*'v;-J Petr DVDÍÉK T 0 120503151 090 : E nak dvorakůama r! 32mm: XXXX XXXXXX \ Uhla-Jusmjl: MHMP (' wm! červenec XXXX \—_ O á\%\\,20 m N ' u _ _ ' _ MGM) -.|„ & chem vystavby PPO „ ZBRASLAV JIH 2023 „.- Praha 16 - K Přehradám,f »,„,11.bUU / NÁVRH DIO ! l l l l „ Í
<br> JTSK
<br> Souhlasné stanovisko ve smyslu 525 odst.Bc)zák.č.13/1997 Sb.a 577 odst.1c)zák.č.361/2000 Sb <.>
<br> „AM
<br>.<.> -/\„_'_ 346'6Ší'774„.:.ZB!
<br> druhá polovina
<br> úsek K Přehradám x Žitavského
<br> PRAŽSKÉ SLUZBY
<br> A
<br> PRAZSKÉ SLUŽÍCV.& s „.w „„
<br> FNM T u::ullhm.[ “rmuganu '; »— Pln'Diofll
<br> 51394!.<.> __ __ V V V „ EMMA <.>
<br> Cvičení výstavby PFO „ ZBRASLAV JIH 2023 „
<br> Praha 15 - K Přehradárn <.>,<.> NÁVRH DK“
<br> ““v pw.- „na-.<.>
<br> „,6—
<br> E Ě.“ 8' „: 5 * <.>
<br> o H\Nawohodsůqm
<br> _ Haši—liší; vozrdliŠj'ako
<br> ISM;
<br> 9 E IS
<br> 1 13 * Am.m 10 VOZIDEL SPOVOLEN/M "
<br> »WQ'ÍÉĚ' \
<br> „0101.03 GLO
<br> L 5 POVOLENÍM "
<br> E 13 ' MIMO vezme 1s 11b sw,<.>
<br> IS 3: " SLAPY "
<br> HAUPTOVA
<br> „WWE-\ “
<br> 577 1c)zák.&
<br> úsek K Přehradám x most Závodu
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PROJEMOVA KANC ELÁF
<br> muž.—mt swtav.4.5
<br> :.ut »: „,na
<br> Runwiíí
<br> Cvičení výstavby PFO.<.> ZBRASLAV JIH 2023 <.>,Praha 15 » K Přehradám

Načteno

edesky.cz/d/7814476

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz