« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Průběžná, Švehlova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SO33001_1_1_09_02 (2021-08-10).pdf
19
<br> A
<br> SPORILOV ISáa
<br> CHODOV ISJZI u
<br> |S4a - "STRAŠNICE"
<br> 24
<br> 26
<br> |S4a - "HOSTIVAŘ" [ un- rqeoll ISJa
<br> A
<br> IPZOa
<br> A HORNI MÉCHOLUPY 1543
<br> CHODOV IS4a
<br> STRAŠNICE ) |S4c - "STRAŠNICE"
<br> 21
<br> 22
<br> 23
<br> SIOLp VO
<br> KARLOVYVARY CHOMUTOV PLZEN FÍ/QÉM STRAKONICE BRNO Č.BUDĚJOVICE Centrum „ STRASNICE SPORILOV & ' : 1 F' IP19 IP19 * |P19 IP19 | | | | | |
<br> Městský okruh
<br> ÚSTÍ N.L.HR.KRÁLOVÉ
<br> E55
<br> 1
<br> I
<br> 65
<br> STR/\ŠNICE 1%
<br> ZAHRADNI MĚSTO ©
<br> 11
<br> 18 Bc PORTAL
<br> 5 HOST IVAŘ
<br> ZAHRADNÍ MĚSTO STRAŠNICE
<br> ass /'
<br> (STRAŠNICE Ig 4G _
<br> ( neumim IS Ac * Centrum /
<br> ( »tcĚ
<br> I 14 II | I POZNÁMKA:
<br> ?18 m,HLOUBETIN
<br> IP19 4
<br> "STRAŠNICE"
<br> IS4CE B 6 (3 3m) + „STRAŠNICE
<br> Městský okruh
<br> 2 STRAŠNTCĚ Ř
<br> ZAHRADNI MĚSTO ©
<br> —>
<br> E55
<br> ÚSTÍ NT L.HR.KRÁLOVÉ
<br> ŠTĚRBOHOLY
<br> | E65
<br> SGC
<br> HOSTIVAŘ ZAHRADNIMÉSTO STR/\ŠNICE ží
<br> HOSTIVAŘ /AI IRADNI MĚSTO
<br> STR/\ŠNICE TŘI
<br> —>
<br> IS Fla
<br> ' II *LUPY )“
<br> \ IS atd * IILOUBÉTIN
<br> IS Au - II MÉCHCLUPY
<br> Centrum
<br> IS íta
<br> ZAHRADM Centrum
<br> STRAŠMCE
<br> _ MĚSTO 1 O STRAŠNICE xi 1 1
<br> —>
<br> Úpravy 1,2,3,10 - 18 jsou součástí 80 3-20-03.1
<br> IP 19
<br> 17
<br> PORTAL _
<br> Vypracování projektu stavby "Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n." je Spolufinancováno Evropskou unií z programu TEN-T
<br> VÝŠKOVÝ SYSTÉIVI pr SOUŘADNICOVÝ SYSTÉIVI S-JTSK
<br> Číslo změny: Obsah změny: Datum změny: 01 Úprava Průběžné ulice 03/2021 02 - _ 03 - _ Objednatel: Správa železniční dopravní cesty,státní organizace Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 Stavební správa západ Správa železničnidopravnicesty Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 Generální projektant: SUDOP PRAHA a.s.Hlavní inženýr projektu: O'Ša"3ká 13 ING.XXX XXXXX s " na F XXX XX Praha X Garant profese tel.: +420 267 094 111 - © PRAHA e-mail: praha©sudop.cz ING.XXXXXX XXXXX Středisko: SILNIC A DÁ...
MHMPXPK3Z90P.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
PracovištČ: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
1/3 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MċSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MċSTA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
OddČlení si lničního správního úĜadu
<br> *MHMPXPK3Z90P*
MHMPXPK3Z90P
<br>
<br>
<br>
<br> Správa železnic,státní organizace
DláždČná 1003/7
110 00 Praha 1
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: VyĜizuje/linka/tel.:
XXXXXX XXXXXXXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-2138509/2022/O4/Vz Počet listů/pĜíloh: 2/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 980048/2021PKD 20.9.2023
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako pĜíslušný správní úĜad podle
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zmČnČ
nČkterých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znČní pozdČjších pĜedpisů (dále jen „zákon
č.361/2000 Sb.“),a podle § 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní Ĝád,ve znČní
pozdČjších pĜedpisů (dále jen „zákon č.500/2004 Sb.“),na základČ posouzení žádosti
společnosti Správa železnic,státní organizace,IČ: 70994234,DláždČná 1003/7,110 00 Praha 1 <,>
po projednání s pĜíslušným orgánem Policie ČR,Krajské Ĝeditelství Policie hl.m.Prahy,odbor
služby dopravní policie č.j.KRPA-222724-1/ČJ-2021-0000DŽ dne 26.8.2021
<br>
vydává
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb.a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádČjí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znČní pozdČjších pĜedpisů <,>
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
spočívající v umístČní dopravního značení a zaĜízení na místních komunikacích v ulicích
PrůbČžná,Švehlova,Na Padesátém,Jižní spojka,PĜetlucká aj.v Praze v rozsahu podle pĜiložené
dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení a k níž vydala stanovisko Policie
České republiky č.j.KRPA-222724-1/ČJ-2021-0000DŽ dne 26.8.2021,za níže uvedených
podmínek ...
SO33001_1_1_09_01 (2021-08-10).pdf
B
2
9
<br> P 4
<br> C 2b
<br> P
4
<br> OBDÉLNÍKOVÉ
<br> DOPRAVNÍ ZRCADLO
<br> IJ
4
a-
<br> T
R
<br> A
M
<br> IJ 4
a
-T
<br> R
A
<br> M
<br> B 28
<br> B
24a
<br> IP
6m
<br> 10
E
1
<br> E
2
b
(A
<br> G
-3
5
)
<br> P
2
<br> O
B
<br> D
É
<br> L
N
ÍK
<br> O
V
<br> É
D
<br> O
P
<br> R
A
<br> V
N
Í Z
<br> R
C
<br> A
D
<br> L
O
<br> 3
B
1
<br> 6
<br> B
2
<br> 1
a
<br> P
5
<br> A
6
<br> b
<br> Z
3
<br> 3
B
1
<br> 6
<br> A
1
<br> 1
<br> E
7
<br> b
<br> IP 4b
<br> S
1
<br> 5
c
<br> S
1
<br> P
2
<br> S
1
<br> B 2
<br> S 1
<br> S 1
<br> P 4
<br> S 9
<br> S
2
<br> S
9
<br> P
4
<br> P
4
<br> S
9
<br> S
9
<br> S
2
<br> S
2
<br> A 11
<br> B 20a-40
<br> IP 6
<br> IJ 4a-TRAM
<br> IP 6
<br> SL
OU
<br> P
VO
<br> IP
6
<br> S 1
<br> S 1
<br> S 15d
<br> 3
B
1
<br> 6
<br> 3
B
1
<br> 6
<br> E
2
<br> b
(
<br> A
D
-5
<br> 7
)
<br> P
2
<br> M
A
J
Á
<br> K
<br> V
Ý
S
<br> T
R
<br> A
Ž
<br> N
Ý
<br> P
R
<br> U
Ž
<br> N
Ý
<br> C
4
a
<br> B 4
<br> E 13 -,<,> MIMO ZÁSOBOVÁNÍ,<,>
<br> E 2
b (C
<br> E-1
7)
<br> P 4
<br> C 2
b
<br> O
B
S
L
U
<br> H
U
<br> M
IM
<br> O
D
<br> O
P
R
<br> A
V
<br> N
Í
<br> B
U
S
M
<br> H
D
<br> M
IM
<br> O
<br>
B
2
<br> 8
<br> E
1
<br> 3
-
<,>
<,> M
IM
<br> O
D
<br> O
P
<br> R
A
<br> V
N
Í
<br> O
B
S
<br> L
U
<br> H
U
<,> <,>
<br> B
4
<br> E
1
<br> 3
-
<,>
<,> M
IM
<br> O
B
<br> U
S
M
<br> H
D
<,> <,>
<br> C
4
c
<br> Ú
valská
<br> Na padesátém
<br> ŠvehlovaČSÚMetro S
kalka
<br> IS
22c -,<,> Ú
<br> valská,<,>
<br> IS
22c -,<,> N
<br> a padesátém
<,> <,>
<br> IS
22e -,<,> Š
<br> vehlova,<,>
<br> IS
22c -,<,> ±
<br> S
Ú
<,> <,>
<br> IS
22c -,<,> M
<br> etro S
kalka,<,>
<br> M
e
tr
o
S
<br> k
a
lk
a
<br> P
ře
tl
u
c
k
á
<br> N
a
p
a
d
e
s
á
té
<br> m
<br> Ú
v
a
ls
<br> k
á
<br> P
rů
<br> b
ě
ž
n
á
<br> Č
S
<br> Ú
<br> M
A
L
E
<br> Š
IC
<br> E
<br> C
e
n
tr
u
<br> m
<br> IS
4
<br> a
<br> IS
4
<br> c
<br> IS
2
<br> 2
d
-
<,>
<,> M
<br> e
tr
o
S
<br> k
a
lk
a
<,> <,>
<br> IS
2
<br> 2
e
-
<,>
<,> P
<br> øe
tl
u
c
k
á
<,> <,>
<br> IS
2
<br> 2
d
-
<,>
<,> N
<br> a
p
<br> a
d
e
s
...

Načteno

edesky.cz/d/7799056

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz